Allmänt om överföring av aktiebok

Från början av 2019 togs det av Lantmäteriverket upprätthållna bostadsdatasystemet i bruk i vilket uppgifter om husbolag, lägenheter i bolaget samt om ägande, pantsättning och begränsningar för lägenheterna samlas. 

Överföringen av uppgifterna till bostadsdatasystemet sker i två steg. Först överför husbolaget aktieboken till bostadsdatasystemet. Efter detta är det möjligt att göra elektroniska registreringar av ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheterna.

Fas 1: Husbolaget övergår till bostadsdatasystemet

Uppgifterna för nya, det vill säga grundade 1 januari 2019 eller senare, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag inklusive uppgifter om lägenheter och stiftande delägare fås automatiskt från Patent- och registerstyrelsen till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem i samband med registreringen i handelsregistret.

Lägenhets- och ägaruppgifter (aktieboksuppgifter) för gamla bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag fås från husbolagen som ska överföra uppgifterna till bostadsdatasystemet senast 31 december 2023. Överföringen av aktieboken är avgiftsfri om den görs inom den fastställda tidsfristen. Från och med år 2024 tas en avgift ut för överföring av aktiebok https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/aktuellt/andringar-i-lantmateriverkets-priser-fran-och-med-112024

Fas 2: Ägaren ansöker om registrering av sitt ägande

Efter att ett gammalt husbolag överförts till bostadsdatasystemet måste varje ägare till aktielägenhet separat ansöka om makulering av sitt aktiebrev och registrering av ägande hos Lantmäteriverket. En aktieägare har en tidsfrist på tio år att ansöka om registrering av ägande från det att aktieboken överfördes. Om en lägenhet byter ägare, till exempel säljs efter överföringen, måste den nya ägaren dock ansöka om registrering av ägande inom två månader från det att överlåtelsehandlingen undertecknades eller äganderätten överfördes. Läs mer på Lantmäteriverkets webbplats.

Åligganden för husbolag som införts i bostadsdatasystemet

Husbolaget får kännedom om byten av ägare till aktielägenheter från Lantmäteriverket, och granskning av åtkomsthandlingar eller kontroll över överlåtelseskatten ankommer inte längre på husbolaget.

Lantmäteriverket administrerar även aktieägarnas kontaktuppgifter som husbolaget avgiftsfritt kan få från Lantmäteriverket.

Husbolaget har även framöver skyldigheter beträffande Lantmäteriverket bland annat i inlösningssituationer och vid ändring av bolagsordningen.