RS-banker

Bolagsbildning från och med 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 bildas nya bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens e-tjänst. Det trycks inga fysiska aktiebrev, utan ägandet antecknas i aktielägenhetsregistret i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Att bolaget bildas elektroniskt innebär att bolagets uppgifter matas in i PRS:s e-tjänst som sammanställer bolagsordningen utifrån uppgifterna. Samtidigt importeras uppgifterna om den första ägaren av lägenheten till bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.

RS-förfarandet från och med 1 januari 2019

RS-bankernas och regionförvaltningsverkens grundläggande uppgift som förvarare av skyddsdokumenten ändras inte. En ny uppgift för förvararen av skyddsdokumenten (RS-banken) är att anmäla begränsningar, pantsättningar och ägande till bostadsdatasystemet. Hur detta ska gå till beror på om bolaget har bildats före eller efter 1 januari 2019 samt när RS-förfarandet har inletts. De olika processerna beskrivs nedan.

Ändringarna i RS-förfarandet gäller bolag vars aktier omfattas av bostadsdatalagen. Detta avser bolag som bildats efter 1 januari 2019 och sådana gamla bolag som bildats före 1 januari 2019, vars aktieböcker har överförts och ägande registrerats innan RS-förfarandet inleddes.

Bolaget bildas och RS-förfarandet inleds efter 1 januari 2019

Bolaget bildas elektroniskt i PRS:s e-tjänst och bolagets grunduppgifter importeras direkt till bostadsdatasystemet. Bolagets aktiebok förs i elektronisk form och inga fysiska aktiebrev trycks. RS-banken meddelar att det i bostadsdatasystemet ska antecknas en begränsning, enligt vilken ägande och pantsättning av aktien får registreras och antecknas endast efter meddelande från banken. Förvararen av skyddsdokumenten upprätthåller ett register över ägarna tills RS-förfarandet avslutas.

När RS-förfarandet avslutas lämnar förvararen av skyddsdokumenten till bostadsdatasystemet uppgifterna om aktieägarna samt om eventuella pantsättningar och utmätningsanteckningar. Samtidigt avförs RS-begränsningen från bostadsdatasystemet. Avförande av RS-begräsningen ska meddelas skilt för de aktielägenheter som är osålda. Ägaruppgiften som införs i registret är i så fall den stiftande delägaren enligt uppgifterna från PRS.

Bolaget har bildats före 1 januari 2019 och RS-förfarandet inleds efter 1 maj 2019

Inga fysiska aktiebrev behöver tryckas om bolaget överför aktieboken till Lantmäteristyrelsen och den stiftande delägaren registrerar ägandet i bostadsdatasystemet innan RS-förfarandet inleds. Detta gäller sådana bolag som bildats före 1 januari 2019, vars aktiebrev inte har tryckts och för vilka RS-förfarandet inleds först 1 maj 2019 eller senare.

RS-banken meddelar att det i bostadsdatasystemet ska antecknas att ägande och pantsättning av aktien får registreras endast efter meddelande från banken. RS-banken för ett register över ägarna under hela RS-processen. När RS-förfarandet avslutas meddelar RS-banken till bostadsdatasystemet uppgifterna om de nya ägarna samt om eventuella pantsättningar och utmätningar. För osålda bostäder är ägaruppgiften som införs i registret i så fall den stiftande delägaren enligt uppgifterna från PRS.

Bolaget har bildats före 1 januari 2019 och RS-förfarandet inleds före 1 januari 2019

Bolaget kan ha aktiebrev eller utfärda interimsbevis som bolaget överlåter till RS-banken för förvaring. RS-banken upprätthåller ett register över ägarna under RS-förfarandet, inklusive överlåtelser som görs under denna tid. När RS-förfarandet avslutas överlåter banken aktiebreven till ägarna eller panthavarna.

Överlåtelser som genomförs efter att RS-förfarandet har avslutats meddelas på samma sätt som nu tills bolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet. Detta blir möjligt 1 maj 2019. Efter att husbolaget har fört över aktieboken kan ägare som har fysiska aktiebrev ansöka om elektronisk registrering av ägande i bostadsdatasystemet. Efter överföringen av aktieboken har den nuvarande ägaren av aktien tio år på sig att ansöka om elektronisk ägaranteckning. Detta avser situationer där det inte sker något ägarbyte.

När en lägenhet överlåts efter att aktieboken har överförts ska den nya ägaren – enligt bestämmelserna i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem – ansöka om registrering av ägande inom två månader. Samtidigt makuleras det fysiska aktiebrevet.

Överföring av aktieböckerna av bolag bildade före 1 januari 2019 till aktielägenhetsregistret

Husbolagen ska mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022 föra över aktieböckerna till bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket. Under denna period tas det inte ut någon avgift av den som ansöker om överföringen. Från och med 1 januari 2023 blir överföringarna avgiftsbelagda. Utöver överföring av aktieboken ska ägarna ansöka om registrering av ägande i bostadsdatasystemet. Samtidigt makuleras aktiebreven. Lantmäteriverket rekommenderar att om bolaget har bildats och RS-förfarandet inletts före 1 januari 2019 att aktieboken överförs till bostadsdatasystemet först efter att RS-förfarandet har avslutats. Under byggskedet finns det aktuella ägarregistret endast hos RS-banken.

Det är obligatoriskt för bostadsaktiebolagen att överföra aktieböckerna men frivilligt för de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen.

Överlåtelse efter RS-förfarande då stiftande delägare är ägare i aktielägenheten

 • Lägenheten marknadsförs och överlåtelseavtal om lägenheten tecknas precis som nu.
 • Det är förvärvaren som ansöker om införande av ägandet i bostadsdatasystemet.
 • Registreringen förutsätter att säljaren ger sitt samtycke till överlåtelsen av äganderätten, med eller utan villkor.
 • Samtycket kan ges i e-tjänsten.
 • Överlåtelseavtalet fogas i princip inte till ansökan.
Anteckning av överlåtelse av äganderätten i aktieboken
 • Förutsätter att överlåtelseskatten har betalts.
 • Bostadsdatasystemet skickar bolaget (styrelsen/disponenten) en anmälan om att äganderätten till aktien har överlåtits –> i aktieboken antecknas överlåtelse av ägande samt uppgift om inlösenförfarande 
Registrering av pantsättning 
 • Avtal om pantsättning tecknas på samma sätt som i dag (bl.a. huvudförpliktelse, pantsättningsförbindelse).
 • Införande av pantsättningen i bostadsdatasystemet ersätter överlåtelse av aktiebrevet.
 • Pantsättningen av aktie antecknas på ansökan av panthavaren.
 • Registreringen förutsätter samtycke av aktieägaren.
 • Det är möjligt att anteckna flera pantsättningar, även för en viss andel av aktien.
 • Kan också antecknas för ett visst maximibelopp.