För RS-banker

Ska du teckna RS-avtal med en byggherre om ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som är grundat 2019 eller senare?

Husbolagets uppgifter har kommit från handelsregistret till bostadsdatasystemet. Stiftande delägare har automatiskt registrerats som ägare till varje aktiegrupp. Såväl stiftande delägares som alla följande aktieägares ägande visas med en elektronisk notering i bostadsdatasystemet, inga aktiebrev eller interimsbevis trycks längre.

Innan RS-förfarande inleds

 • Kontrollera innan RS-förfarande inleds att byggherren har gjort nödvändiga ändringar i bolagsordningen via PRS e-tjänst och att ändringen har registrerats i handelsregistret. Uppgifter om bland annat nya aktiegrupper och lägenheter överförs efter registrering automatiskt till bostadsdatasystemet.
 • Kontrollera att husbolaget (byggherren) efter ändring av bolagsordningen har anmält alla ägare till ändrade aktiegrupper (stiftande delägare) till Lantmäteriverket för registrering så att RS-begränsningen kan noteras i bostadsdatasystemet.

RS-förfarandet inleds

 • Inled RS-förfarandet med byggherren.
 • Anmäl RS-begränsningen för notering i bostadsdatasystemet. RS-begränsningen registreras separat för varje aktiegrupp.
 • Anmäl stiftande delägare och deras ägarandelar till aktiegrupper enligt den nya bolagsordningen, om det görs en ändring av bolagsordningen under RS-förfarandet.
 • Om det under RS-förfarandet uppstår helt nya aktiegrupper, meddela dem om RS-begränsningen.
 • OBS! Ägare och ägarförändringar under byggtiden varken anmäls eller registreras i bostadsdatasystemet.

RS-förfarandet avslutas

 • Anmäl borttagning av aktiegruppernas RS-begränsning när förfarandet avslutas.
 • Anmäl de nya ägarna samt eventuella pantsättningar för registrering i bostadsdatasystemet. 
 • OBS! Stiftande delägare står kvar som ägare till osålda lägenheter. En ny ägare måste själv ansöka om registrering av äganderätt om affären har gjorts först efter att RS-förfarandet avslutats.

Alla aktiegrupper i husbolag, till exempel bilplatser, ingår inte i RS-förfarandet.

 • OBS! Om ändringen av bolagsordningen har gjorts under tiden för RS-förfarandet ska husbolaget (byggherren) anmäla ägarna till aktiegrupperna (stiftande delägare) till bostadsdatasystemet.
 • En ny ägare måste själv ansöka om registrering av äganderätt om aktiegruppen inte ingår i RS-förfarandet.

Ska du teckna RS-avtal med en byggherre om ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som är grundat 2018 eller tidigare?

Om byggandet ännu inte har inletts har du två alternativa sätt att genomföra RS-förfarandet. Om byggandet har inletts och husbolaget är i RS-förfarande, agera enligt alternativ 2.

Alternativ 1

I det första alternativet börjar RS-förfarandet först när husbolaget har förts över till bostadsdatasystemet och de stiftande delägarna har registrerat elektronisk äganderätt i bostadsdatasystemet.

Innan RS-förfarande inleds

 • Kontrollera att företagsformen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag är registrerad i handelsregistret och att det i bolagsordningen finns en klausul om att bolaget ingår i bostadsdatasystemet.
 • Kontrollera före RS-förfarande inleds att alla aktiegrupper enligt gällande bolagsordning finns i bostadsdatasystemet och att de stiftande delägarna har ansökt om registrering av ägande för varje aktiegrupp.

Härifrån är RS-förfarandet lika som för nya bostads- och ömsesidiga fastighetsaktiebolag grundade 2019.

Alternativ 2

Det andra alternativet är ett RS-förfarande liknande det tidigare. Husbolaget övergår till bostadsdatasystemet först när RS-förfarandet har avslutats. Efter överföringen lämnar köpare av det nya objektet aktiebreven till Lantmäteriverket för makulering och ansöker själv om registrering av ägande elektroniskt.

RS-förfarandet avslutas

 • Överlämna aktiebreven eller interimsbevisen till köparna.
 • Husbolaget gör överföringen av aktieboken i överföringstjänsten, lämnar uppgifter om aktiegrupper, bostadsuppgifter och uppgifter gällande nya ägare samt godkänner överföringen till bostadsdatasystemet.
 • Varje ägare lämnar aktiebrevet till Lantmäteriverket för makulering och ansöker samtidigt själv om registrering av äganderätt. Efter registreringen visas ägandet med en elektronisk anteckning i bostadsdatasystemet.