För RS-banker

Ska du teckna RS-avtal med en byggherre om ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som är grundat 2019 eller senare?

Husbolagets uppgifter har kommit från handelsregistret till bostadsdatasystemet. Stiftande delägare har automatiskt registrerats som ägare till varje aktiegrupp. Såväl stiftande delägares som alla följande aktieägares ägande visas med en elektronisk notering i bostadsdatasystemet, inga aktiebrev eller interimsbevis trycks längre.

Innan RS-förfarande inleds

 • Kontrollera innan RS-förfarande inleds att byggherren har gjort nödvändiga ändringar i bolagsordningen via PRS e-tjänst och att ändringen har registrerats i handelsregistret. Uppgifter om bland annat nya aktiegrupper och lägenheter överförs efter registrering automatiskt till bostadsdatasystemet.
 • Kontrollera i aktieboken att det finns en ägare till alla husbolagets aktiegrupper i bostadsdatasystemet efter den eventuella ändringen av bolagsordningen. Husbolaget (den stiftande delägaren) ska anmäla alla ägare till de nya aktiegrupperna (de stiftande delägarna) till Lantmäteriverket för registrering så att RS-begränsningen kan föras in i bostadsdatasystemet.

RS-förfarandet inleds

 • Inled RS-förfarandet med byggherren.
 • Anmäl RS-begränsningen för notering i bostadsdatasystemet (suomi.fi). RS-begränsningen registreras separat för varje aktiegrupp.
 • OBS! Ägare och ägarförändringar under byggtiden varken anmäls eller registreras i bostadsdatasystemet.
 • OBS! Om en ändring av bolagsordningen görs under RS-förfarandet, ska en ägare uppges till de nya aktiegrupperna och anteckningen om RS-begränsningen ska anmälas till bostadsdatasystemet. Avtala med husbolaget (den stiftande delägaren) om att anmäla ägarna till bostadsdatasystemet och anmäl ägaruppgifterna och RS-begränsningen till de nya aktiegrupperna.

RS-förfarandet avslutas

Ska du teckna RS-avtal med en byggherre om ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som är grundat 2018 eller tidigare?

Om byggandet ännu inte har inletts har du två alternativa sätt att genomföra RS-förfarandet. Om byggandet har inletts och husbolaget är i RS-förfarande, agera enligt alternativ 2.

Alternativ 1

I det första alternativet börjar RS-förfarandet först när husbolaget har förts över till bostadsdatasystemet och de stiftande delägarna har registrerat elektronisk äganderätt i bostadsdatasystemet.

Innan RS-förfarande inleds

 • Kontrollera att företagsformen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag är registrerad i handelsregistret och att det i bolagsordningen finns en klausul om att bolaget ingår i bostadsdatasystemet.
 • Kontrollera före RS-förfarande inleds att alla aktiegrupper enligt gällande bolagsordning finns i bostadsdatasystemet och att de stiftande delägarna har ansökt om registrering av ägande för varje aktiegrupp.

Härifrån är RS-förfarandet lika som för nya bostads- och ömsesidiga fastighetsaktiebolag grundade 2019.

Alternativ 2

Det andra alternativet är ett RS-förfarande liknande det tidigare. Husbolaget övergår till bostadsdatasystemet först när RS-förfarandet har avslutats. Efter överföringen lämnar köpare av det nya objektet aktiebreven till Lantmäteriverket för makulering och ansöker själv om registrering av ägande elektroniskt.

RS-förfarandet avslutas

 • Överlämna aktiebreven eller interimsbevisen till köparna.
 • Husbolaget gör överföringen av aktieboken i överföringstjänsten, lämnar uppgifter om aktiegrupper, bostadsuppgifter och uppgifter gällande nya ägare samt godkänner överföringen till bostadsdatasystemet.
 • Varje ägare lämnar aktiebrevet till Lantmäteriverket för makulering och ansöker samtidigt själv om registrering av äganderätt. Efter registreringen visas ägandet med en elektronisk anteckning i bostadsdatasystemet.