För kreditinstitut

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i bostadsdatasystemet

Ett nytt bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats efter 1.1.2019 ingår automatiskt i bostadsdatasystemet.

Ett gammalt bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats före 1.1.2019 måste först överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet. Överföringen ska göras senast 31.12.2023.

Elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet

För nya husbolag är formatet på aktiegrupper och ägande elektroniskt från början.

I gamla husbolag anges ägandet efter överföringen av aktieboken fortfarande med aktiebrev. Aktiebreven ska makuleras och elektronisk ägaranteckning sökas inom 10 år efter överföringen av aktieboken.

Om en aktielägenhet byter ägare efter det att husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet, ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande och makulering av aktiebrev inom två månader efter överlåtelsen eller överföringen av äganderätten.

Uppgifter om pantsättning och begränsningar i bostadsdatasystemet

Anteckning om pantsättning

Banken och kunden avtalar om pantsättning på samma sätt som tidigare. Pantsättningen kan registreras antingen på ett objekt eller en kvotdel. Pantsättningen av en aktielägenhet registreras på ansökan av panttagaren, men aktieägarens samtycke är en förutsättning för registreringen. Ägaren kan ge sitt samtycke genom att exempelvis underteckna pantsättningens registreringsansökan.

Om förvärvet är villkorligt, lämnas ansökan om pantsättning vilande i bostadsdatasystemet tills ägarens förvärv registreras som slutgiltigt. Det finns ingen utsatt tid för hur länge pantsättningens registreringsansökan kan lämnas vilande.

Pantsättningarnas inbördes företrädesordning bestäms enligt den ordning i vilken ansökningarna blev anhängiga. Efterpantsättningsförfarandet som tillämpats på aktiebrev är inte längre möjligt, utan alla pantsättningar ska registreras i bostadsdatasystemet. Pantsättningar som registreras samtidigt som aktiebrevet makuleras förs in på ansökan av första panthavaren och med samtycke av ägaren. Samtycke behövs inte av efterpanttagare och efterpantsättningsförbindelse behöver inte bifogas ansökan.

Pantsättningarnas företrädesordning eller maximibelopp kan ändras med samtycke av de panthavare, vilkas rätt ändringen berör.

Banken ansöker om borttagning av pantsättning när lånekapitalet har betalats. För borttagning av anteckning om pantsättning behöver samtycke inte fogas ansökan, om sökanden är den panttagare som antecknats i registret.

Övriga begränsningar

En utmätning, säkerhetsåtgärd, konkurs eller företagssanering som berör en aktielägenhet antecknas i bostadsdatasystemet enligt anmälan av utmätningsmannen, konkursboet eller utredaren. Änkans besittningsrätt och nyttjanderätt som grundar sig på testamente antecknas i bostadsdatasystemet antingen på tjänstens vägnar när aktieförvärvet registreras eller på ansökan av innehavaren av besittnings- eller nyttjanderätten. En förutsättning för anteckningen är aktielägenhetsägarens samtycke eller en annan utredning om nyttjande- eller besittningsrätt.

Som begränsningar antecknas också inlösningsbegränsning enligt bostadsordningen och begränsningar som föreskrivs annanstans i lag, exempelvis en begränsning enligt aravabegränsningslagen.

RS-begränsning

En RS-begränsning som hänför sig till en aktielägenhet antecknas i bostadsdatasystemet enligt anmälan från den som förvarar skyddsdokumenten när RS-förfarandet inleds och tas bort när RS-förfarandet upphör. Den som förvarar skyddsdokumenten kan vara en bank eller regionförvaltningsverket.

Inverkan av en ändring i bolagsordningen på uppgifter i bostadsdatasystemet

När husbolagets bolagsordning ändras så att den aktiegruppbeteckning som berör de aktier som ger rätt till besittningen av en aktielägenhet ändras, har denna ändring en inverkan på uppgifterna i bostadsdatasystemet.

Patent- och registerstyrelsen för in uppgifter om ändrade och nya aktiegrupper i bostadsdatasystemet. I samband med detta inkommer dock ingen information om ägare, pantsättningar eller begränsningar som berör de nya eller ändrade aktiegrupperna (ny aktiegruppsbeteckning), och som varit känd för de gamla aktiegrupperna.

Lantmäteriverket meddelar utan dröjsmål panttagaren som antecknats i bostadsdatasystemet om en upphävd aktiegrupp. Banken som fungerar som panttagare ska ansöka om registrering av pantsättning på den nya aktiegruppen, om pantsättningsavtalet fortfarande gäller. Panttagare ska också meddela att pantsättningsavtalet har upphört, om det inte längre gäller.

Husbolaget anmäler de nya eller ändrade aktiegruppernas ägare för registrering i bostadsdatasystemet. En ägare kan registreras först när en pantsättning som gäller den tidigare aktiegruppen har utretts som antingen upphävd eller att överföras till den nya aktiegruppen som bildats vid ändringen av bolagsordningen.

Observera! Om husbolaget finns i bostadsdatasystemet men äganderätten har före ändringen av bolagsordningen angetts med aktiebrev, ska husbolaget lämna in det gamla aktiebrevet till Lantmäteriverket. Om aktiebrevet innehas av en bank som säkerhet, ska banken lämna in aktiebrevet i samband med en ny ansökan om pantsättning till Lantmäteriverket.

Så här registrerar du ägandet efter en ändring av ägare

Ägaren kan bemyndiga en bank att ansöka om registrering av äganderätten i ägarens ställe. Detta görs i allmänhet i fall där aktielägenheten är säkerhet för ett bostadslån och banken samtidigt ansöker om registrering av pantsättningen i bostadsdatasystemet.

När ärendet gäller ett gammalt husbolag, vars aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet men ägandet fortfarande anges med aktiebrev:

• Ansök om registrering av äganderätten till en aktielägenhet inom två månader efter undertecknandet av köpebrevet eller överföringen av äganderätten.
• Om köpet är villkorligt, kan du ansöka om registrering av äganderätt och makulering av aktiebrev först när köpet har slutits.
• Lämna in aktiebrevet i pappersform till Lantmäteriverket för makulering i samband med registreringen.

Lantmäteriverket meddelar både sökanden och husbolaget om registreringen av äganderätten.

När även aktielägenheten har förts in i bostadsdatasystemet, det vill säga ägandet anges med en elektronisk ägaranteckning:

• Ansök om registrering av den nya ägarens äganderätt utan dröjsmål, då registreras också pantsättningen i bostadsdatasystemet så fort som möjligt.
• Skaffa säljarens samtycke till registrering av köparens äganderätt redan vid köpslutet.
• Om köpet är villkorligt kan du genast ansöka om en villkorlig registrering av äganderätten. Registreringen godkänns som villkorlig och en eventuell ansökan om registrering av pantsättning lämnas vilande tills du ansöker om den slutliga registreringen av äganderätten efter att villkoret har uppfyllts.
• Bifoga säljarens samtycke till ansökan om registrering av äganderätten. Säljarens samtycke behövs även för en villkorlig registrering av äganderätten. Samtycket kan vara en kopia av överlåtelsehandlingen, ett separat skriftligt samtycke, eller så kan samtycket antecknas på ansökningsblanketten.
• Vid familje- och arvsrättsliga förvärv, bifoga till ansökan en kopia av åtkomsthandlingarna, exempelvis ett bouppteckningsinstrument och en släktutredning, ett lagakraftvunnet testamente eller ett avvittringsinstrument.

Övervakning av överlåtelseskatten vid ägarbyte

När en aktielägenhet byter ägare ska respektive överlåtelsemottagare lämna in en överlåtelseskattedeklaration till Skatteverket. Skatteverket förmedlar uppgiften om betald överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt direkt till bostadsdatasystemet.

I följande undantagsfall ska dock den nya ägaren själv lämna in ett intyg om överlåtelseskatt till Lantmäteriverket: 

•    Om köparen ingått ett RS-köpeavtal före 1.11.2019, anmäler RS-banken ägaren till Lantmäteriverket för registrering, men uppgiften fås inte från Skatteförvaltningen.
•    Om ägaren med en överlåtelseskattedeklaration har anmält sitt köp av flera aktielägenheter genom ett och samma köp

Den nya ägaren kan genast antecknas i bostadsdatasystemet, men ägaren antecknas i aktieboken först när utredningen om betald överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt har inkommit.
Mera information om betalning av överlåtelseskatt finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Ansökningsblanketter med ifyllningsanvisningar

Ansökningsblanketterna med ifyllningsanvisningar har publicerats på webbplatserna lantmateriverket.fi och Suomi.fi

Bostadsdatasystemets fakturering

Om banken kan ta emot nätfakturor, skickar Lantmäteriverket exempelvis fakturorna för registrering av äganderätt och pantsättning i form av nätfakturor. I ansökan kan banken ange en separat faktureringsreferens för att underlätta identifieringen av fakturorna.

Banken kan också förbjuda nätfakturering, men i så fall avser förbudet all fakturering från Lantmäteriverket till hela bankorganisationen. Faktureringens kontaktuppgifter (inkl. nätfaktureringsförbud) kan vid behov skickas per e-post till Lantmäteriverkets registratorskontor.

Lantmäteriverket kan också skicka fakturan direkt till sökanden om sökandens uppgifter anges under punkten Faktureringsadress på ansökan. Om sökanden är en fysisk person, hämtas sökandens uppgifter från befolkningsdatasystemet.

Nyttiga länkar