För kreditinstitut

Registrering av bostadsaktiebolag och aktielägenheter i bostadsdatasystemet

Nya bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag (bildade efter 1.1.2019) bildas elektroniskt via Patent- och registerstyrelsens e-tjänst. Uppgifterna om bolaget, aktiegrupperna och ägarna importeras direkt till aktielägenhetsregistret i bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket. Aktiebrev trycks inte längre, utan uppgifterna om aktielägenhetens ägare finns i bostadsdatasystemet.

Bolag som bildats före 1 januari 2019 ska överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022. Efter överföringen kan ägare av en lägenhet i bolaget ansöka om en elektronisk ägaranteckning genom att lämna in en ansökan och det fysiska aktiebrevet till Lantmäteriverket. Tidsfristen för ansökan är tio år efter överföring av aktieboken.

Ägaren kan också ge banken fullmakt att ansöka om registrering av ägaranteckningen.

Registrering av ägande

Överlåtelseavtal om aktielägenheten (köp eller motsvarande rättshandling) ingås på samma sätt som i dag. Det är förvärvaren som ska ansöka om registrering av ägandet i bostadsdatasystemet.
 
Gällande bolag som bildats före 1 januari 2019 och vars aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet efter 1 maj 2019, ska ansökan om registrering av ägandet lämnas inom två månader efter undertecknandet av köpebrevet eller överlåtelse av äganderätten. Det fysiska aktiebrevet makuleras då ägandet registreras hos Lantmäteriverket.

För anteckning av ägande för aktielägenheter som registrerats i aktielägenhetsregistret (t.ex. bolag som bildats efter 1.1.2019) krävs att säljaren samtycker till överlåtelsen av äganderätten. Samtycket kan ges med eller utan villkor.

Samtycket ges i första hand med en samtyckeskod som hämtas från Lantmäteriverkets e-tjänst och fogas till ansökan (koden införs under året 2020). Innan koden tas i bruk intygas samtycket genom att man till Lantmäteriverket lämnar antingen en kopia av överlåtelsehandlingen som bilaga till ansökan eller ett separat skriftligt samtycke och överlåtarens kontaktinformation.

Vid arvsrättsliga förvärv ska handlingarna (t.ex. överlåtelsehandling inkl. fullmakter, bouppteckningsinstrument, släktutredningar, lagakraftvunnet testamente) alltid fogas till ansökan. Handlingarna kan lämnas in i kopia. När en aktie hör till ett oskiftat dödsbo kan aktieägarna i dödsboet registreras gemensamt som aktieägare.

Lantmäteriverket utreder sådana begränsningar, föreskrifter om aktiegrupperna i bolagsordningen samt i befolkningsdatasystemet angivna begränsningar av rättshandlingsförmågan som framgår av aktielägenhetsregistret.

Om aktien är föremål för lösningsrätt enligt bolagsordningen, registreras äganderätten och i aktieboken införs dessutom en anteckning om inlösenförfarandet.

Registrering av pantsättning

Banken och kunden avtalar om pantsättning på samma sätt som i dag. Pantsättning av aktielägenheten registreras på ansökan av panthavaren.

Registrering av pantsättningen kräver att aktieägaren ger sitt samtycke till det. Samtycket ges i första hand med en samtyckeskod som hämtas från Lantmäteriverkets e-tjänst och fogas till ansökan (koden införs under året 2020). Innan koden tas i bruk ska samtycket visas exempelvis genom att foga en kopia av pantsättningsförbindelsen till ansökan.  

Om ett förvärv registreras som villkorligt, ska ansökan om registrering av förvärvet lämnas vilande. Pantsättningen registreras när förvärvet registreras slutligt. Pantsättningen kan gälla antingen hela objektet eller en viss andel av det. Pantsättningarnas inbördes företrädesordning är den ordning i vilken anteckningarna om att ansökningarna är anhängiga har gjorts.

Uppgifter om registrering av pantsättningen kan senare avföras eller ändras (t.ex. maximibelopp eller företrädesordning).

Möjligheten till efterpant finns inte längre. Från och med 1 januari 2019 ska alla pantsättningar registreras i bostadsdatasystemet, varigenom pantsättningen är bindande gentemot utomstående.

Övervakning av överlåtelseskatten

Överlåtelseskatten betalas på normalt vis till Skatteförvaltningen fram till november 2019.

Att överlåtelseskatten är betald ska intygas med en kopia av överlåtelseskattedeklarationen med Skatteförvaltningens stämpel, en överlåtelseskattedeklaration som undertecknats av fastighetsmäklaren eller utskrift av Skatteförvaltningens kvittering från tjänsten suomi.fi över mottagen elektronisk överlåtelseskattedeklaration. Utredningen ska lämnas till Lantmäteriverket.

Vid bostadsaffärer som genomförs efter 1 november 2019 förmedlas informationen om att överlåtelseskatten är betald direkt från Skatteförvaltningen till Lantmäteriverkets aktielägenhetsregister. Det är inte längre nödvändigt att lämna in en kopia av överlåtelseskattedeklarationen. 

Den nya ägaren förs in i aktieboken när Lantmäteriverket har mottagit utredningen om överlåtelseskatt.

Mer information om betalning av överlåtelseskatt finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Anteckning av begränsningar

Uppgift om utmätning, säkerhetsåtgärd, konkurs och företagssanering som avser en aktie antecknas i aktielägenhetsregistret efter anmälan från utmätningsmannen, konkursboet eller utredaren.

Andra begränsningar som antecknas är efterlevande makes besittningsrätt och nyttjanderätt som baserar sig på testamente. Begränsningen antecknas i aktielägenhetsregistret antingen på tjänstens vägnar i samband med registreringen av aktieförvärvet eller på ansökan av rättsinnehavaren. En förutsättning för anteckningen är att aktielägenhetens ägare ger sitt samtycke eller att någon annan utredning om rätten läggs fram.

Begränsningar som antecknas i registret är även begränsningar som fastställs någon annanstans i lag, som till exempel uppgift från en RS-bank om att aktielägenheten omfattas av RS-systemet eller en begränsning enligt aravalagen.

Mera information finns på sidan om RS-banker.

Ansökningsblanketter och anvisningar på suomi.fi

Ansökningsblanketterna och anvisningarna har publicerats på webbplatsen suomi.fi och maanmittauslaitos.fi.