För kreditinstitut

 

Innehåll:

 

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i bostadsdatasystemet

Ett nytt bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats efter 1.1.2019 ingår automatiskt i bostadsdatasystemet.

Bostadsaktiebolag som bildats innan 1.1.2019 ska överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet. Aktieboken ska föras över senast 31.12.2023. Gamla ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan om de vill gå med i bostadsdatasystemet. Läs mer om ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet

I nya husbolag är aktiegrupper och deras ägande elektroniska från början och fysiska aktieböcker trycks inte. 

Gamla husbolag som är bildade före 2019 överförs till bostadsdatasystemet i två faser. 

  1. Husbolagen överför uppgifter om bolaget och dess lägenheter till bostadsdatasystemet genom att överföra bolagets aktiebok till systemet. 
  2. Ägaren ansöker om registrering av ägande inom tio år efter överföringen av aktieboken. Aktiebrev i pappersform makuleras vid Lantmäteriverket i samband med registreringen av ägandet. 

Om aktielägenheten byter ägare efter att husbolagets aktieböcker har överförts till bostadsdatasystemet, ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande och makulering av aktiebrevet inom två månader från överlämnandet. Om det är fråga om ett köp av en ny bostad (bostaden som säljs tas i bruk första gången), ett villkorligt förvärv eller ett förvärv utan överlåtelseskatt (t.ex. gåva), ska ansökan göras inom två månader efter överföringen av äganderätten.

Ägaren kan ge banken fullmakt att ansöka om registrering av ägaranteckningen. Så här agerar man normalt i situationer, där en aktielägenhet har ställts som säkerhet för ett bolån. Banken ansöker samtidigt om registrering av pantsättning i bostadsdatasystemet. Läs mer i anvisningen: så här ansöker du om registrering i bostadsdatasystemet.

Uppgifter om pantsättning och begränsningar i bostadsdatasystemet

Anteckning om pantsättning

Banken och kunden avtalar om pantsättning på samma sätt som tidigare. Pantsättningen kan registreras antingen på ett objekt eller en kvotdel. Pantsättningen av en aktielägenhet registreras på ansökan av panttagaren, men aktieägarens samtycke är en förutsättning för registreringen. Ägaren kan ge sitt samtycke genom att exempelvis underteckna pantsättningens registreringsansökan. Läs mer i anvisningen: så här ansöker du om registrering i bostadsdatasystemet.

Om förvärvet är villkorligt, lämnas ansökan om pantsättning vilande tills ägarens förvärv registreras slutgiltigt. Avgifter för registrering av ägande och pantsättningar debiteras då ägandet avgörs villkorligt och ansökan om registrering av pantsättning lämnas vilande. Det finns ingen tidsfrist för hur lång tid en ansökan om registrering av pantsättning kan vara vilande.

Pantsättningarnas inbördes företrädesordning bestäms enligt den ordning i vilken ansökningarna blev anhängiga. Efterpantsättningsförfarandet som tillämpats på aktiebrev är inte längre möjligt, utan alla pantsättningar ska registreras i bostadsdatasystemet. Pantsättningar som registreras samtidigt som aktiebrevet makuleras förs in på ansökan av första panthavaren och med samtycke av ägaren. Samtycke behövs inte av efterpanttagare och efterpantsättningsförbindelse behöver inte bifogas ansökan.

Pantsättningarnas företrädesordning eller maximibelopp kan ändras med samtycke av de panthavare, vilkas rätt ändringen berör.

Banken ansöker om borttagning av pantsättning när lånekapitalet har betalats. För borttagning av anteckning om pantsättning behöver samtycke inte fogas ansökan, om sökanden är den panttagare som antecknats i registret.

Övriga begränsningar

En utmätning, säkerhetsåtgärd, konkurs eller företagssanering som berör en aktielägenhet antecknas i bostadsdatasystemet enligt anmälan av utmätningsmannen, konkursboet eller utredaren. Änkans besittningsrätt och nyttjanderätt som grundar sig på testamente antecknas i bostadsdatasystemet antingen på tjänstens vägnar när aktieförvärvet registreras eller på ansökan av innehavaren av besittnings- eller nyttjanderätten. En förutsättning för anteckningen är aktielägenhetsägarens samtycke eller en annan utredning om nyttjande- eller besittningsrätt.

Som begränsningar antecknas också inlösningsbegränsning enligt bostadsordningen och begränsningar som föreskrivs annanstans i lag, exempelvis en begränsning enligt aravabegränsningslagen.

RS-begränsning

RS-banken eller Regionförvaltningsverket som förvarar skyddsdokumenten, antecknar RS-begränsningen i bostadsdatasystemet då RS-förfarandet inleds. RS-begränsningen avregistreras när RS-förfarandet avslutas, efter det att den som förvarar skyddsdokumenten har anmält aktiegruppen de nya ägarna eller bett om strykning av RS-begränsningen.

Övervakning av överlåtelseskatten vid ägarbyte

När en aktielägenhet byter ägare ska respektive överlåtelsemottagare lämna in en överlåtelseskattedeklaration till Skatteverket. Skatteverket förmedlar uppgiften om betald överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt direkt till bostadsdatasystemet.

I följande undantagsfall ska dock den nya ägaren själv lämna in ett intyg om överlåtelseskatt till Lantmäteriverket:   

  • Överlåtelsen har gjorts innan 1.11.2019.
  • Om ägaren med en överlåtelseskattedeklaration har anmält sitt köp av flera aktielägenheter genom ett och samma köp

Ägandet av den nya ägaren kan registreras direkt i bostadsdatasystemet, men ägaren antecknas inte i aktieboken innan man har lagt fram en utredning om betalad överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt. 
Mera information om betalning av överlåtelseskatt finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Inverkan av en ändring i bolagsordningen på uppgifter i bostadsdatasystemet

När husbolagets bolagsordning ändras så att den aktiegruppbeteckning som berör de aktier som ger rätt till besittningen av en aktielägenhet ändras, har denna ändring en inverkan på uppgifterna i bostadsdatasystemet.

Patent- och registerstyrelsen för in uppgifter om ändrade och nya aktiegrupper i bostadsdatasystemet. 

Rättigheterna ska uppdateras genom att ansöka om registrering av ägande, pantsättning eller begränsning för den nya ersättande aktiegruppen hos Lantmäteriverket. 

Utredandet av ägande-, pantsättnings- och begränsningsrätt i bostadsdatasystemet är oavgjort, om

  • aktiernas form är elektronisk anteckning, men aktielägenheten har ingen registrerad ägaranteckning
  • i aktieboken eller på aktielägenhetsutskriften finns texten ”Bolagsordningen har ändrats dd.mm.åååå. Uppgifterna är inte ännu uppdaterade i bostadsdatasystemet.”

Uppdatering av rättigheterna kan förutsätta husbolagets, ägarens eller panthavarens åtgärder. Vid Lantmäteriverkets inskrivningsförfarande ska rättigheterna riktas mot den nya aktiegrupp som trätt i den gamla aktiegruppens ställe. Beroende av situationen kan Lantmäteriverket behöva någon av följande: aktieägarens ansökan, husbolagets redogörelse, ansökan/samtycke från panthavaren eller från den som är skyddad med begränsningen eller det fysiska aktiebrevet. 

Vid bostadsköp kan köparens nya ägaranteckning inte registreras i bostadsdatasystemet innan situationen till följd av ändringen i bolagsordningen har uppdaterats. Ägandet kan registreras först efter det att pantsättningarna och begränsningarna gällande den tidigare aktiegruppen har utretts. Läs mer om ändringar i bolagsordningen. 

Lantmäteriverket lämnar besked om aktiegruppen som upphört i handelsregistret till panthavaren i bostadsdatasystemet, om panthavarens kontaktuppgifter finns tillgängliga. Panthavaren ska ansöka om registrering av pantsättning för den nya aktiegruppen, om pantsättningen fortfarande gäller. Panthavaren ska även meddela att pantsättningsavtalet upphört, om det inte längre är giltigt.

Obs! Om husbolaget finns i bostadsdatasystemet, men äganderätten har visats med aktiebrevet före ändringen i bolagsordningen, ska aktieägaren lämna aktiebrevet till Lantmäteriverket. Om banken har aktiebrevet som säkerhet, kan banken fungera som ombud vid registrering av ägande.

Hur observerar man följderna av ändringen av bolagsordningen i bostadsdatasystemet?

En aktiegrupp som upphört i handelsregistret syns i bostadsdatasystemet tills dess rättigheter har överförts till den nya aktiegruppen. Då finns följande text i aktieboken och på aktielägenhetsutskriften av den aktiegrupp som upphört i handelsregistret: ”Bolagsordningen har ändrats dd.mm.åååå. Uppgifterna är inte ännu uppdaterade i bostadsdatasystemet.” Se exempel på aktielägenhetsutskriften (Exempel 5).

Den nya aktiegrupp som trätt i den gamla aktiegruppens ställe syns i bostadsdatasystemet först efter det att man ansökt om registrering av ägande, pantsättning eller begränsning för den. Se exempel på aktielägenhetsutskriften (Exempel 6).

Om det endast uppstår nya aktiegrupper (aktieemission) vid ändring av bolagsordningen, syns de nya aktiegrupperna omedelbart i bostadsdatasystemet, men utan en registrerad ägare. Då ska husbolaget uppge ägarna till aktiegruppen till bostadsdatasystemet. Se exempel på aktielägenhetsutskriften (Exempel 7). 

Det kan finnas flera versioner av samma aktielägenhet i bostadsdatasystemet: den gamla aktiegrupp som upphört i handelsregistret och den nya aktiegrupp som trätt i den gamlas ställe med anhängig registrering. Kontrollera läget i aktieboken (Exempel 3).

 

Ansökningsblanketter med ifyllningsanvisningar

Ansökningsblanketterna med ifyllningsanvisningar har publicerats på webbplatserna lantmateriverket.fi och Suomi.fi

Se också anvisning för banker: Så här ansöker du om registrering i bostadsdatasystemet.

Bostadsdatasystemets fakturering

Om banken kan ta emot nätfakturor, skickar Lantmäteriverket exempelvis fakturorna för registrering av äganderätt och pantsättning i form av nätfakturor. I ansökan kan banken ange en separat faktureringsreferens för att underlätta identifieringen av fakturorna.

Banken kan också förbjuda nätfakturering, men i så fall avser förbudet all fakturering från Lantmäteriverket till hela bankorganisationen. Faktureringens kontaktuppgifter (inkl. nätfaktureringsförbud) kan vid behov skickas per e-post till Lantmäteriverkets registratorskontor.

Som fakturamottagare kan väljas en kontaktperson (exempelvis en bank som fungerar som ombud) eller den sökande. Fakturor skickas inte till tredje parter.  

 

Nyttiga länkar