Bruksanvisning för överföringstjänsten

 

Innehåll

 

 

Viktigt

De uppgifter som överförs i överföringstjänsten får inte skilja sig från den gällande bolagsordningen. Om bolagsordningen inte är uppdaterad, ska du avbryta överföringen, göra en ändring av bolagsordningen och lämna uppgifterna i ett nytt elektroniskt format (strukturerat) i Patent- och registerstyrelsens tjänst. Läs anvisningen om anmälan om ändring av bolagsordning på prh.fi.

När uppgifterna i bolagsordningen har registrerats i elektroniskt format, importeras uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen i bolagsordningen automatiskt från PRS till överföringstjänsten som basuppgifter. Då kan du fortsätta överföringen genom att komplettera ägaruppgifterna för aktiegrupperna. Obs! I sådana fall kan du inte importera uppgifterna som överföringsfil från fastighetsförvaltningssystemet, utan du ska lägga till ägaruppgifterna manuellt i överföringstjänsten.

Om du vill importera uppgifterna i aktieboken som överföringsfil från fastighetsförvaltningssystemet, bör du kontrollera med systemleverantören att du kan skapa överföringsfilen i fastighetsförvaltningssystemet. Om du efter överföringen av aktieboken vill importera uppgifter direkt från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet, bör du kontrollera att leverantören av fastighetsförvaltningssystemet har tillgång till Förfrågningstjänsten för bostadsdata för fastighetsförvaltningssystem. Läs mer om ibruktagandet av gränssnittstjänsten i servicebeskrivningen.

Se anvisningsvideo om tjänsten för överföring av aktiebok (cirka 10 minuter): 

 

Övergång till överföringstjänsten

Du går till överföringstjänsten genom att klicka på Gå till tjänsten på huvudsidan för Överföring av aktiebok. Sedan ska du identifiera dig via den elektroniska suomi.fi-identifieringen innan du kan övergå till tjänsten.

Du kan identifiera dig till exempel med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. Du kan inte förbigå identifieringen, eftersom de bolag vars aktieböcker du har behörighet att hantera definieras enligt identifieringen. Om du inte har möjlighet att identifiera dig på elektronisk väg kan du kontakta stödet för överföring av aktieboken vie en webblankett som hittas här.

Efter identifieringen får du läsa användarvillkoren för tjänsten. Läs igenom dem noggrant. När du har läst användarvillkoren kan du godkänna dem. Därefter kan du gå till tjänsten. Om användarvillkoren ändras ska du godkänna dem på nytt när du identifierar dig för tjänsten.

Behörighet att sköta ärenden i överföringstjänsten

Efter att du har godkänt användarvillkoren får du en förteckning över de husbolag vars aktieböcker du har behörighet att överföra på basis av de uppgifter om företrädande som lagrats i handelsregistret. Disponenten och styrelseordföranden ges behörighet för bostadsdatasystemet, dvs. de kan direkt utifrån uppgifterna i handelsregistret hantera uppgifterna i aktieboken och godkänna överföringen av aktieboken. Att vara styrelseledamot eller ha firmateckningsrätt i handelsregistret räcker alltså inte.

För att elektronisk identifiering i överföringstjänsten ska lyckas krävs det att disponentens eller styrelseordförandens personbeteckning finns i handelsregistret. Om personbeteckningen saknas, ska den anmälas till PRS handelsregister.

Om bolaget inte har någon styrelseordförande eller disponent ska den person som har namnteckningsrätt befullmäktiga sig själv i suomi.fi-tjänsten. Läs mer fullmakter

Du kan utan avgift kontrollera dina företagsroller Läs mer om handelsregisteruppgifter på suomi.fi. Om du inte hittar några roller, ska uppgifterna uppdateras i handelsregistret.

Läs mer om att endast anmäla en personbeteckning på PRS webbplats.

Om det i förteckningen saknas ett husbolag vars aktiebok du ska överföra och för vilket du är disponent eller styrelseordförande, ska du korrigera uppgifterna om företrädande i handelsregistret före överföringen. Efter detta visas bolaget i förteckningen. Läs mer om korrigering av uppgifter på PRS webbplats.

Du kan använda sökfunktionen som hjälp, om det finns många bolag som du förvaltar. Du kan söka bolag genom att ange bolagets FO-nummer.

Tips om användning av tjänsten

Uppgifterna på varje sida i överföringstjänsten sparar du genom att klicka på Spara. Om du inte kan kontrollera uppgifterna på en gång, kan du komma tillbaka till överföringstjänsten senare. De uppgifter som du har sparat bevaras i tjänsten.

Om du vill redigera uppgifterna efter att du sparat sidan, ska du ta bort krysset under Uppgifterna har kontrollerats och sedan spara sidan. Då kan uppgifterna på sidan redigeras igen. Korrigera sedan de nödvändiga uppgifterna, kryssa för Uppgifterna har kontrollerats och spara på nytt. Uppgifterna kan redigeras fram till dess att alla uppgifter har kontrollerats och sänts vidare till Lantmäteriverket.

Om du importerar aktieboken som överföringsfil från fastighetsförvaltningssystemet och därefter redigerar uppgifterna i överföringstjänsten, ska du korrigera uppgifterna också i fastighetsförvaltningssystemet. 

Tjänsten har en tidsutlösning på 15 minuter. Om du inte gör något på 15 minuter, bör du uppdatera sidan först för att säkerställa sparandet av uppgifterna. Tjänsten hålls aktiv om du med jämna mellanrum övergår från en sida till en annan eller sparar uppgifterna.

Du kan alltid gå tillbaka till förstasidan av tjänsten genom att klicka på bostadsdatasystemets logotyp. På sidans övre kant visas också navigeringsvägen, där du kan se vilken sida du befinner dig på vid varje tillfälle.

Inom överföringstjänsten finns korta anvisningar som hjälper dig med att fylla i uppgifterna. Om du behöver mer detaljerade anvisningar för någon punkt, finns de på denna sida.

När överföringen framskrider kan du när som helst skriva ut ett utkast till aktieboken. I början visas endast de förhandsifyllda uppgifterna från olika myndigheter i utkastet till aktieboken. I utkastet till aktieboken kan du till exempel kontrollera de angivna uppgifterna innan du godkänner överföringen. Vid behov kan du spara utkastet till aktieboken på din arbetsstation (till exempel innan du laddar ned överföringsfilen), så att utkastet fungerar som en säkerhetskopia av basuppgifterna i överföringstjänsten.

När du har kontrollerat uppgifterna, ska du godkänna överföringen genom att klicka på Godkänn uppgifterna längst ner på bolagssidan. Därefter överförs aktieboken till bostadsdatasystemet, och då kan uppgifterna inte längre redigeras. Aktieboken administreras på basis av registreringar i bostadsdatasystemet.

Inledande av överföringen

De bolag som du har behörighet att hantera visas på förstasidan av överföringsapplikationen. Om ett bolag saknas i förteckningen, har du inte behörighet att hantera det i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Ditt husbolag ska uppdatera uppgifterna om företrädande i handelsregistret.

Börja överföringen av aktieboken genom att välja bolaget i förteckningen. Om du har behörighet att hantera flera bolag, ska du överföra ett bolag åt gången. Genom att klicka på bolagets namn kommer du till bolagets sida, där alla de uppgifter som ska kontrolleras visas.

Kontroll av uppgifter om det valda bolaget

De uppgifter som överförs ska överensstämma med den gällande bolagsordningen. Börja kontrollera uppgifterna genom att inhämta bolagsordningen från tjänsten via knappen Inhämta bolagsordningen.

Uppgifterna i aktieboken för varje bolag består av tre avsnitt: 

 • Basuppgifter om bolaget
 • Områden och byggnader
 • Aktiegrupper och ägare

Högst upp på bolagets sida visas det valda bolagets namn, FO-nummer och basuppgifter samt information om huruvida uppgifterna om bolaget har kontrollerats eller inte.
Du kan redigera avsnitten med penna-knappen. Innan du slutgiltigt kan godkänna överföringen av aktieboken ska du kontrollera och spara avsnitten.

Redigering av bolaget har begränsats (uppgifter har importerats från PRS)

Om lägenhetsbeskrivningen i bolagsordningen har ändrats till ett nytt elektroniskt (strukturerat) format i Patent- och registerstyrelsens tjänst, har uppgifterna om bolaget överförts direkt till tjänsten för överföring av aktiebok. I så fall kan endast basuppgifterna om bolaget, ägaruppgifterna och begränsningarna redigeras. Obs! Aktieboken kan då inte heller importeras från fastighetsförvaltningssystemet som överföringsfil.

Om du ännu vill redigera andra uppgifter, gör en ändring av bolagsordningen hos PRS.

Import av överföringsfilen från fastighetsförvaltningssystemet och sparande av filen

Du kan importera filen som skapats i fastighetsförvaltningssystemet som underlag för överföring av aktieboken. Uppgifterna i aktieboken ska laddas ned från filen till överföringstjänsten i json-format. Efter nedladdningen ska uppgifterna kontrolleras och vid behov ska till exempel ägaruppgifterna och eventuella begränsningar kompletteras. Observera att basuppgifterna från andra myndigheter skrivs över i överföringstjänsten när du laddat ned filen. Endast basuppgifterna om bolaget förblir oförändrade. 

Obs! Om bolagsordningen har ändrats till elektroniskt format i PRS tjänst, kan uppgifterna om bolaget inte importeras från fastighetsförvaltningssystemet, utan uppgifterna ska sparas i överföringstjänsten. 

Ta reda på vilka saker som påverkar användningen av en överföringsfil och när lönar det sig att använda den.

Innan överföringsfilen kan importeras ska den skapas i fastighetsförvaltningssystemet. Ytterligare information får du från din systemleverantör. 

Börja importen av överföringsfilen genom att klicka på Importera uppgifter om bolaget från en fil (JSON) på bolagssidan. Välj den fil som ska importeras och klicka på Öppna eller dra filen från resurshanteringen på din dator.

 • Om importen av uppgifterna lyckades, visas följande meddelande: Valideringen av uppgifterna om bolaget lyckades.
 • Om valideringen av uppgifterna om bolaget misslyckades, ska du kontakta leverantören av fastighetsförvaltningssystemet eller ditt eget tekniska stöd. 

Efter en lyckad import av uppgifterna ska du klicka på Spara.

Obs! Om det förekommer anmärkningar vid sparandet, bör du kopiera och spara förteckningen över anmärkningarna, eftersom den försvinner när du återgår till bolagssidan.

Om de ägaruppgifter som ska överföras innehåller en personbeteckning eller ett FO-nummer eller om personbeteckningen kan inhämtas utifrån födelsetiden och namnet, jämför tjänsten de uppgifter som ska överföras med uppgifterna i befolkningsdatasystemet och företags- och organisationsdatasystemet och meddelar om eventuella avvikelser.

Gå tillbaka till bolagssidan och kontrollera de sparade anmärkningarna separat för varje aktiegrupp.

Följande ägaruppgifter visas i tjänsten 

 • ägarens namn i befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet
 • födelsetid enligt personbeteckning
 • adress i befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet, om adressen inte har importerats i överföringsfilen.

Obs! Om ägarens adress har importerats i överföringsfilen, sparas den alltid i tjänsten, adressen inhämtas inte från befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet. 

Korrigera uppgifterna vid behov i fastighetsförvaltningssystemet och importera överföringsfilen till tjänsten på nytt. Kom ihåg att alla ändringar du gjort i tjänsten skrivs över när du laddat ned filen på nytt. Du kan också korrigera uppgifterna separat både i tjänsten och i fastighetsförvaltningssystemet. 

Gå sedan tillbaka till bolagssidan och kontrollera ännu uppgifterna om bolaget: basuppgifterna, områdena och byggnaderna samt aktiegrupperna.  

Obs! Uppgifter om eventuella begränsningar för alla aktiegrupper eller enskilda aktiegrupper kan inte importeras från fastighetsförvaltningssystemet i en överföringsfil. Därför ska uppgifterna om begränsningar läggas till separat i överföringstjänsten, antingen i avsnittet Basuppgifter om bolaget eller i avsnittet Aktiegrupper. 

Redigering av basuppgifter om bolaget

Du kan redigera basuppgifterna om bolaget genom att klicka på Kontrollera basuppgifterna om bolaget.

Se anvisningsvideo om redigering av basuppgifter om bolaget på YouTube (cirka 3:30 minuter).

Begränsningar

På sidan Basuppgifter om bolaget kan du lägga till begränsningar som gäller alla aktiegrupperna i hela bolaget. Klicka på Lägg till begränsning för att lägga till nya begränsningar. 

Obs! Om begränsningen inte gäller alla aktiegrupper, ska begränsningen inte anges i avsnittet Basuppgifter om bolaget. Begränsningar för enskilda aktiegrupper ska anges separat i uppgifterna om varje aktiegrupp.

Obs! En begränsning av inlösningsrätten till följd av bolagsordningen, en annan begränsning av överlåtelserätten till följd av bolagsordningen eller en begränsning av överlåtelserätten till följd av bolagsordningen, HITAS, visas inte i aktieboken. 

Nedan följer en närmare beskrivning av de olika begränsningarna.

Begränsningar som alltid gäller alla aktiegrupper i bolaget

Begränsningarna och anteckningarna nedan gäller alltid alla aktiegrupper i bolaget.

 • Begränsning av omsättning på grund av bolagsordningen, HITAS: Enligt bolagsordningen har Helsingfors stad rätt att lösa in de aktier som överförts till en ny ägare.

 • Anteckning om att kravet på röstandel och innehav som gäller inlösen av bolagets minoritetsaktier har uppfyllts (6 kap. 43 § 4 mom. i lagen om bostadsaktiebolag): ett husbolag ska utan dröjsmål anteckna i aktieboken att det krav på röstandel och innehav som är ett villkor för inlösenrätt och inlösenskyldighet för minoritetsaktier har uppfyllts eller upphört (från och med den 1 juni 2023 ska husbolaget anmäla detta för anteckning i aktieboken). Tills vidare ska Lantmäteriverket underrättas om uppfyllandet av kravet på röstandel och innehav per e-post [email protected] omedelbart efter det att överföringen av aktieboken har gjorts i överföringstjänsten. Ange i meddelandet husbolagets namn och FO-nummer och uppgifter om anteckningen. Lantmäteriverket registrerar de anteckningar som gjorts på detta sätt i aktieboken i bostadsdatasystemet, men de syns ännu inte på utskriften av aktieboken eller via gränssnittstjänsten. Informationsservice tillhandahålls om anteckningarna efter systemändringen (uppskattningsvis år 2023).

OBS! Utlänningsklausuler i bolagsordningen är numera ogiltiga och kan därför inte läggas till i överföringstjänsten.

Begränsningar som kan gälla alla aktiegrupper i ett bolag eller endast en del av aktiegrupperna i ett bolag

 • Begränsning av inlösen på grund av bolagsordningen (inlösenklausul): Enligt bolagsordningen har bolaget, en aktieägare i bolaget eller någon annan aktör rätt att lösa in aktier som överförts till en extern aktör.

 • Annan begränsning av omsättning på grund av bolagsordningen (= förköps- och samtyckesklausul)

  • Förköpsklausul: En aktieägare ska erbjuda de övriga aktieägarna eller bolaget möjlighet att lösa in aktierna redan före den planerade överlåtelsen. Möjligt endast i bolag som bildats före 1980.

  • Samtyckesklausul: Överlåtelse av aktier förutsätter att bolaget gett sitt samtycke. Möjligt i ömsesidiga fastighetsaktiebolag samt bostadsaktiebolag som bildats före 1992. 

 • Anteckning enligt aravabegränsningslagen: Aktier i ett bostadsaktiebolag som finansierats med aravalån kan med stöd av hyresgästens hyresrätt lösas in. En begränsning behöver inte antecknas, om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet särskilt har meddelat ett beslut om befrielse från begränsningar eller ett rivningstillstånd och alla förutsättningar för beviljande av dessa beslut har uppfyllts, bland annat i fråga om avskrivning av lån.

 • Anteckning enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån: Bostadsaktier får överlåtas till kommunen eller en angiven mottagare.

 • Anteckning enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus: Bostadsaktier får endast överlåtas till en av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet angiven mottagare.

 • Anteckning enligt aravalagen: Aktier i ett aravahyreshusbolag får endast överlåtas till kommunen eller en angiven mottagare mot en fastställd överlåtelseersättning. En begränsning behöver inte antecknas, om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet särskilt har meddelat ett beslut om befrielse från begränsningar eller ett rivningstillstånd och alla förutsättningar för beviljande av dessa beslut har uppfyllts, bland annat i fråga om avskrivning av lån. 

Läs mer om inlösenförfarandet.

Begränsningar som endast gäller enskilda aktiegrupper

Begränsningarna nedan kan endast väljas som aktiegruppspecifika begränsningar. OBS! Om begränsningen endast gäller enskilda aktiegrupper, ska du lägga till begränsningen separat för varje aktiegrupp på aktiegruppens sida.

 • Efterlevande makes besittningsrätt: Bostadsaktier får inte överlåtas eller pantsättas utan den efterlevande makens samtycke. Obs! Ange begränsningen i överlåtelsetjänsten och rättsinnehavaren separat per e-post efter överföringen, se nya anvisningar nedan om hur du anger rättsinnehavaren.

 • På testamente grundad nyttjanderätt: Ägaren får inte överlåta eller pantsätta bostadsaktier utan rättsinnehavarens samtycke. Obs! Ange begränsningen i överlåtelsetjänsten och rättsinnehavaren separat per e-post efter överföringen, se nya anvisningar nedan om hur du anger rättsinnehavaren.

 • Utmätning

 • Säkringsåtgärd

 • Tillfällig säkringsåtgärd

 • Kvarstad

 • Kvarstad

 • Tillfällig kvarstad

 • Interimistisk åtgärd

 • Utmätning av dödsboandel

 • Utmätning av bolagsandel

 • Överlåtelse- och pantsättningsförbud

Anmälan om rättsinnehavare gällande vissa begränsningar 

Meddela rättsinnehavarna av begränsningarna för den efterlevande makes besittningsrätt och på testamente grundad nyttjanderätt till Lantmäteriverket per e-post via Turvaviesti-tjänsten till [email protected] omedelbart efter att begränsningarna har meddelats och överföringen av aktieboken har gjorts i överföringstjänsten. Anmälan ska innehålla: husbolagets namn och FO-nummer, de aktier som omfattas av begränsningen, begränsningens namn och rättsinnehavarens identifieringsuppgifter (namn och personbeteckning eller födelsedatum, om personbeteckning saknas).

Obs! Den nyttjanderätt som behålls i gåvobrevet behöver inte registreras i bostadsdatasystemet, så ingen information om innehavarna av dessa rättigheter meddelas till Lantmäteriverket.

Anteckningar om vissa inlösentvister

Tills vidare ska Lantmäteriverket underrättas om följande anteckningar som eventuellt hänför sig till aktiegrupper per e-post [email protected] omedelbart efter det att överföringen av aktieboken har gjorts i överföringstjänsten:

Ange i meddelandet husbolagets namn och FO-nummer, uppgifter om aktiegruppen (aktienummer) och uppgifter om anteckningen. Lantmäteriverket registrerar de anteckningar som gjorts på detta sätt i aktieboken i bostadsdatasystemet, men de syns ännu inte på utskriften av aktieboken eller via gränssnittstjänsten. Informationsservice tillhandahålls om anteckningarna efter systemändringen (uppskattningsvis år 2023).

 

Basuppgifter om bolaget

I basuppgifter om bolaget anges enligt bolagsordningen bolagets juridiska form (bostadsaktiebolag/ömsesidigt fastighetsaktiebolag), bolagets hemort och datum för registrering av bolaget i handelsregistret. Dessa uppgifter kan du inte ändra i överföringstjänsten. Om någon av de ovannämnda uppgifterna är felaktig, ska du avbryta överföringen och korrigera uppgifterna i PRS handelsregister. Läs anvisningen om anmälan om ändring av bolagsordning på prh.fi.

Välj rätt alternativ beroende på om bolaget har aktiebrev/interimsbevis i pappersform eller inte.

När du har kontrollerat basuppgifterna om bolaget ska du kryssa för Uppgifterna har kontrollerats och klicka på Spara. Informationen längst upp på bolagssidan förändras till statusen Basuppgifterna om bolaget har kontrollerats.

 

Redigering av områden och byggnader

 

Kontrollera sedan områdena och byggnaderna genom att klicka på Kontrollera.

Om du importerar aktieboken som överföringsfil från fastighetsförvaltningssystemet, ska du se till att överföringsfilen innehåller alla obligatoriska uppgifter. Om du redigerar uppgifter i överföringstjänsten, ska du komma ihåg att göra motsvarande ändringar även i fastighetsförvaltningssystemet.

Områden

 

Typ

Välj typ av område.

 • Fastighet: Mark som ägs eller arrenderas av bolaget (enhet för jordägande) och som har införts i fastighetsregistret.
 • Outbrutet område: Ett bestämt område som avskilts från fastigheten och som inte är registrerat som fastighet. 
 • Anläggning: Arrenderätt som kan överföras till en tredje part utan att fastighetsägaren hörs.
 • Utländskt område: Fastighet som ligger utomlands.

Beteckning

 • Kontrollera områdets beteckning. Ta reda på den gällande fastighetsbeteckningen i Lantmäteriverkets tjänst.
 • Fastighetsbeteckning: Unik beteckning för en registerenhet som antecknats i fastighetsregistret, till exempel 935-401-1-60.
 • Beteckning för outbrutet område: Unik beteckning för ett outbrutet område eller en separat överlåten andel i ett samfällt område som antecknats i fastighetsregistret, till exempel 935-401-1-60-M601.
 • Anläggningsbeteckning (arrenderätt): Unik beteckning för en arrenderätt som antecknats i fastighetsregistret, till exempel 935-401-1-60-L1.
 • Utländsk beteckning: Beteckning för en fastighet som ligger utomlands.

Beteckningen kan vara

 • Gällande: en beteckning finns och gäller.
 • Upphörd: en beteckning finns, men den gäller inte längre.
 • Kan inte hittas: en beteckning finns inte.
 • Kunde inte kontrolleras: gäller endast utländska beteckningar.

Ägande av fastighet

Välj antingen arrenderad eller ägd som ägande av fastigheten. I undantagsfall (t.ex. tomtinlösen) ska du välja arrenderad och ägd. Om du saknar uppgifter om ägandet av fastigheten ska du välja ej angiven.

När du har kontrollerat alla uppgifter om området, ska du klicka på Spara område. Efter sparandet kan du ännu redigera uppgifterna om området. Uppgifterna uppdateras genom att spara dem på nytt. Vid behov kan du lägga till ett område genom att klicka på Lägg till område.

Byggnader

Kontrollera eller ange uppgifterna om byggnaderna. 

I vissa fall kan basuppgifterna innehålla en anteckning om "väliaikainen kokoomarakennus" (= sv. tillfällig samlingsbyggnad). Då ska du ange ett nytt namn för byggnaden. Om det finns fel i basuppgifterna, ska du korrigera dem eller vid behov ta bort och lägga till byggnaden på nytt. 

Byggnaden kan dock inte tas bort, om gällande aktiegrupper har anslutits till den. Om du vill ta bort en byggnad ska du först överföra aktiegrupperna till rätt byggnad i avsnittet Aktiegrupper och ägare.

Byggnadens namn

Om byggnaden har ett namn som anges i bolagsordningen, till exempel en bokstav eller ett nummer, ska du skriva namnet här. Om husbolaget omfattar flera byggnader och byggnaderna inte har några namn i bolagsordningen, ska du ange namn för byggnaderna (t.ex. Hus 1). Namnet gör det lättare att rikta aktiegrupperna på rätt byggnad i överföringstjänsten. 

Kommun

Välj om byggnaden ligger i Finland eller utomlands. Välj kommun i menyn.

Gatunamn på finska

Gatunamnet ska anges antingen på finska eller svenska.

Gatunamn på svenska

Gatunamnet ska anges antingen på finska eller svenska.

Gatunummer

Ange gatunummer här.

Lägg till adress

Om byggnaden har flera adresser kan du lägga till adressen genom att klicka på Lägg till adress. Adresser kan inte tas bort efter sparandet av byggnaden.

Lägg till eller ta bort byggnad

Du kan lägga till en byggnad som saknas genom att klicka på Lägg till byggnad. Byggnaden behöver inte läggas till i överföringstjänsten, om inga aktiegrupper har anslutits till den.

Byggnaden kan inte tas bort, om gällande aktiegrupper har anslutits till den. Om du vill ta bort en byggnad ska du först överföra aktiegrupperna till rätt byggnad i avsnittet Aktiegrupper och ägare.

Spara byggnaden

När du har kontrollerat alla uppgifter om byggnaden, ska du klicka på Spara byggnad
När du har kontrollerat uppgifterna om områdena och byggnaderna ska du kryssa för Uppgifterna om områdena och byggnaderna har kontrollerats och klicka på Spara.

 

Redigering av aktiegrupper och ägare

Om du importerar aktieboken som överföringsfil från fastghetsförvaltningssystemet, ska du se till att överföringsfilen innehåller alla obligatoriska uppgifter. Om du redigerar uppgifter i överföringstjänsten, ska du komma ihåg att göra motsvarande ändringar även i fastighetsförvaltningssystemet.

Välj en aktiegrupp i förteckningen och klicka på penna-knappen. Aktiegruppen öppnas för redigering.

Du kan lägga till en ny aktiegrupp på bolagssidan genom att klicka på Lägg till aktiegrupp. Ange aktieserierna och antalet aktier och klicka på Spara ändringar. Sedan kan du redigera uppgifterna om aktiegruppen.

OBS! De aktiegrupper som överförs i tjänsten får inte skilja sig från den gällande bolagsordningen. En aktiegrupp som saknas i de förhandsifyllda uppgifterna får endast läggas till om aktiegruppen överensstämmer med den gällande bolagsordningen. En aktiegrupp som ingår i de förhandsifyllda uppgifterna får endast tas bort om den inte överensstämmer med den gällande bolagsordningen.

Aktiegrupp

Aktiegruppsbeteckning

Med aktiegrupp avses en grupp aktier som tillsammans ger rätt att besitta en viss aktielägenhet eller en annan lokal. Varje aktiegrupp har en unik aktiegruppsbeteckning.

Besittning på deltid
Kryssa för rutan om aktiegruppen besitts på deltid, till exempel veckoaktier.

Aktier

Lägg till aktierna. En aktiegrupp består vanligen av en aktieserie, till exempel aktierna 1–100. Om aktiegruppen undantagsvis består av flera aktieserier, kan du ange dem separerade med ett kommatecken, t.ex. 1–100, 200–201. Om aktiegruppen består av flera enskilda aktier som inte följer på varandra, kan du ange dem separerade med ett kommatecken, t.ex. 2, 17, 18b.
OBS! En separat Aktiegruppssida ska fyllas i för varje aktiegrupp. Aktieserier som hör till olika aktiegrupper får inte kombineras med samma Aktier-fält!

Antal aktier

Tjänsten beräknar antalet aktier automatiskt på basis av aktieserierna. 
Kontrollera att antalet är korrekt. Om antalet är felaktigt kan du också korrigera det. Antalet kan vara felaktigt till exempel om aktier utöver siffror även innehåller bokstäver.

Ta bort eller lägg till aktiegrupp

Vid behov kan du ta bort en aktiegrupp genom att klicka på Ta bort aktiegrupp. OBS! I överföringstjänsten får en aktiegrupp som ingår i de förhandsifyllda uppgifterna endast tas bort om den inte överensstämmer med den gällande bolagsordningen. Om du av misstag tar bort en aktiegrupp ska du lägga till uppgifterna om aktiegruppen enligt bolagsordningen på nytt. Du kan lägga till en aktiegrupp genom att klicka på Lägg till ny aktiegrupp på bolagssidan.

Besittningsobjekt

En aktiegrupp kan ge rätt att besitta flera besittningsobjekt, till exempel en aktielägenhet och en bilplats. Om aktiegruppen ger rätt att besitta en aktielägenhet, ska aktielägenheten alltid vara huvudbesittningsobjekt. Om aktielägenheten är huvudbesittningsobjektet och aktiegruppen även ger rätt att besitta andra besittningsobjekt, såsom en bilplats eller en annan lokal, visas de övriga besittningsobjekten för närvarande inte i aktieboken.

Aktielägenhet

Adress

Välj aktielägenhetens adress i förteckningen över byggnadens adresser. Om adressen saknas i förteckningen, kan du lägga till den under Byggnader som finns på sidan Områden och byggnader. Om en adress finns i förteckningen flera gånger ska du gå till sidan Områden och byggnader för att ange ett namn för varje byggnad.

Trappa
Anger trappa, till exempel Kyrkogatan 5 A.

Nummer och eventuell delningsbokstav

Aktielägenhetens nummer anger aktielägenheten i en byggnad med flera aktielägenheter. Till exempel Skolgatan 8 F 20.  En delningsbokstav används till exempel när den ursprungliga aktielägenheten har delats, till exempel Skolgatan 6 A 10 a.

Våning
Lägg till eventuell våning där aktielägenheten ligger.

Yta
Ange yta enligt bolagsordningen. 

Volym
Om aktielägenhetens volym anges i bolagsordningen, ska du lägga till volymen här.

Typ
Typ av aktielägenhet anges enligt bolagsordningen. Ange typ av bostadslägenhet efter antal rum, till exempel 2 rum + kök + bastu eller 4 rum + kök + bastu.

Användningssyfte
Välj användningssyfte för aktielägenheten i menyn. Om aktielägenheten har flera olika användningssyften i bolagsordningen, kan du välja dem alla i menyn. Endast det först valda användningssyftet visas på utskrifterna ur bostadsdatasystemet. Om du väljer Annat som användningssyfte, kan du också lägga till en fritt formulerad förklaring. Förklaringen visas på utskrifterna på det språk som den är skriven på.

Spara aktielägenheten genom att klicka på Spara aktielägenhet. Du kan ta bort aktielägenheten genom att klicka på Ta bort aktielägenhet.

Du kan också lägga till en bilplats eller en annan lokal.

Bilplats

Beteckning

Bilplatsens beteckning i bolagsordningen, till exempel AP1. Om en beteckning inte anges i bolagsordningen, ska du ange AP som beteckning.

Typ av bilplats

Välj typ av bilplats.

Användningssyfte

Välj användningssyftet för bilplatsen i menyn, om bilplatsen används i något annat syfte än som bilplats. Om bilplatsen har flera olika användningssyften i bolagsordningen, kan du välja dem alla i menyn. Om du väljer Annat som användningssyfte, kan du också lägga till en fritt formulerad förklaring. 

Yta

Om bilplatsens yta anges i bolagsordningen, ska du lägga till ytan här.

Volym

Om bilplatsens volym anges i bolagsordningen, ska du lägga till volymen här. 

Spara bilplatsen till slut genom att klicka på Spara bilplats.

Annan lokal

Beteckning

Beteckning för annan lokal i bolagsordningen. Om en beteckning inte anges i bolagsordningen, ska du ange Annan lokal som beteckning.

Typ

Välj det användningssyfte som anges i bolagsordningen som typ av annan lokal. Om typen inte finns i förteckningen, väljer du alternativet Annan. Om du väljer Annat som användningssyfte, kan du också lägga till en fritt formulerad förklaring.

Om lokalen har flera olika användningssyften, kan du lägga till dem under Användningssyfte.

Användningssyfte

Du kan välja användningssyftet för annan lokal i menyn. Om annan lokal har flera olika användningssyften i bolagsordningen, kan du välja dem alla i menyn. Om du väljer Annat som användningssyfte, kan du också lägga till en fritt formulerad förklaring.

Yta

Om det i bolagsordningen anges yta för annan lokal, ska du lägga till ytan här.

Volym

Om det i bolagsordningen anges volym för annan lokal, ska du lägga till volymen här. 
Spara annan lokal till slut genom att klicka på Spara annan lokal.

Ägare

Ange ägar- och adressuppgifterna enligt husbolagets gällande aktiebok. Observera att överföringen inte kan slutföras om ägaruppgiften lämnas tom. Om du saknar uppgifter om ägaren, kan du kontakta stödet för överföring av aktieboken via en webblankett som hittas här. Kom ihåg att klicka på Spara efter varje ägare, så att uppgifterna om ägaren blir sparade!

I vissa fall kan aktiegrupper ha ägaruppgifter som inhämtats från basuppgifterna. Om det finns fel i basuppgifterna, ska du korrigera dem eller vid behov ta bort och lägga till ägaren på nytt.

Om du har importerat uppgifterna i aktieboken som överföringsfil från fastighetsförvaltningssystemet och det finns anmärkningar i sparandet av överföringsfilen, ska du vid behov korrigera uppgifterna i fastighetsförvaltningssystemet och importera överföringsfilen till tjänsten på nytt. Du kan också korrigera uppgifterna separat både i överföringstjänsten och i fastighetförvaltningssystemet. 

Följande ägaruppgifter visas i tjänsten 

 • ägarens namn i befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet
 • födelsetid enligt personbeteckning
 • adress i befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet, om adressen inte har importerats i överföringsfilen.

OBS! Om ägarens adress har importerats i överföringsfilen, sparas den alltid i tjänsten, adressen inhämtas inte från befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet. 

Saknade ägaruppgifter

Om disponenten saknar uppgift om aktieägaren eller en del av de obligatoriska uppgifterna om aktieägaren ska du först försöka ta reda på uppgifterna från

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 • handelsregistret

 • den tidigare disponenten

 • de förmodade aktieägarna i husbolaget

 • byggherren/den stiftande delägaren eller styrelsen under byggtiden

 • aktielägenhetens nuvarande innehavare.

Husbolaget ansvarar för att uppgiften om aktieägaren anmäls korrekt. Om uppgiften saknas i aktieboken, kommer vi att kontakta husbolaget när ägandet registreras.

Ange den senaste kända ägaren, i sista hand den stiftande delägaren. Om du inte känner till den stiftande delägaren ska du följa följande anvisning. Anteckna följande uppgifter för aktieägaren i överföringstjänsten:

Personägare

Ägarandel

Förnamn: -

Efternamn: Okänt

Födelsedatum: 1.1.1000

Gatuadress: -

Postnummer: 00000

Postanstalt: -

Specifikation av adress: Inte möjligt att utreda ägaruppgifter

Om en del av de obligatoriska uppgifterna om aktieägaren saknas, ska du ersätta de saknade uppgifterna enligt ovan.

Personägare

Du kan lägga till en personägare genom att klicka på Lägg till personägare.
Du kan ta bort ägare genom att klicka på Ta bort ägare.

Ägarandel

Ange ägarens ägarandel som bråktal, till exempel 1/1.

Förnamn

Efternamn

Födelsetid

Födelsetid anges som dd.mm.åååå. Personbeteckningar ska inte anges i överföringstjänsten.

E-postadress

Ange den e-postadress som ägaren uppgett till bolaget och som används för att skicka kallelser till bolagsstämma. E-postadressen är endast avsedd för bolagets bruk. E-postadressen visas i förteckningen Aktieägarnas kontaktuppgifter, men inte i aktieboken. OBS! Kontrollera att den angivna e-postadressen är korrekt.

Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet

Efter att du fyllt i ägarens förnamn, efternamn och födelsetid ska du klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Tjänsten inhämtar automatiskt den adress som finns i befolkningsdatasystemet. Om du vill redigera den adress som kommit från befolkningsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från befolkningsdatasystemet. Därefter kan adressfältet redigeras.

Om uppgifterna om en person inte kan hittas i befolkningsdatasystemet, ska du kontrollera stavningen av namnet och vid behov göra en ny sökning. Om uppgifterna fortfarande inte kan hittas, ska du ange adressen. 

Om ägaren är försedd med spärrmarkering i befolkningsdatasystemet, kan uppgifterna om personen inte inhämtas från befolkningsdatasystemet och adressfälten visas inte heller. Inga kontaktuppgifter kan anges för en ägare som är försedd med spärrmarkering.

Spärrmarkering meddelad av användaren

Om uppgifterna om en person inte kunde hittas i befolkningsdatasystemet och ägaren är försedd med spärrmarkering, ska du kryssa för Aktieägaren är försedd med spärrmarkering. Inga kontaktuppgifter kan anges för en ägare som är försedd med spärrmarkering. Om någon av ägarna i aktiegruppen är försedd med spärrmarkering, lämnas ägaruppgifterna i aktiegruppen inte heller till husbolaget i aktieboken eller i förteckningen över aktieägarnas kontaktuppgifter.

Adressland

Välj adressland i menyn. 

Gatuadress

Ange ägarens gatuadress enligt aktieboken. OBS! Den adress som du angett visas i aktieboken, som kan skrivas ut ur bostadsdatasystemet. Denna adress används fram till dess att ägaren registrerar sitt ägande i bostadsdatasystemet.

Postnummer

Postnummer anges endast för inhemska adresser.

Postanstalt

Postanstalt anges endast för inhemska adresser.

Specifikation av adress

Ange en specifikation av adressen här, till exempel c/o-anteckning. Obs! Denna uppgift kan inte importeras från fastighetsförvaltningssystemet i en överföringsfil, utan ska vid behov läggas till för hand. Den text som läggs till i specifikationsfältet visas i aktieboken.

 

Anmälan om oskiftat dödsbo

Ett oskiftat dödsbo anmäls genom att klicka på Lägg till personägare. Om personägaren i basuppgifterna är en avliden person och du vill ange kontaktuppgifterna för den avlidnes oskiftade dödsbo, ska du först ta bort ägaren genom att klicka på Ta bort ägare. Därefter kan du meddela kontaktuppgifterna för det oskiftade dödsboet på följande sätt. 

I aktieboken anges inga företrädare eller delägare för dödsboet:
Fyll i den avlidnes namn och födelsetid. Skriv dödsbo efter förnamnet och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Eftersom det är fråga om ett dödsbo kan uppgifter inte hittas i befolkningsdatasystemet, men du kan skriva adressen för dödsboet i adressfälten.

I aktieboken anges en företrädare för dödsboet, men inga delägare:
Fyll i den avlidnes namn och födelsetid. Skriv dödsbo efter förnamnet. Lägg till eventuell e-postadress till dödsboets företrädare i e-postadressfältet och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Eftersom det är fråga om ett dödsbo kan uppgifter inte hittas i befolkningsdatasystemet, men du kan skriva adressen till företrädaren för dödsboet i adressfälten. Skriv företrädarens namn (c/o Frida Företrädare) i specifikationsfältet för adressen.

Obs! Den text som skrivs i specifikationsfältet visas i aktieboken. Företrädaren för dödsboet kan vara en dödsbodelägare eller en utomstående företrädare.

En företrädare för dödsboet har inte antecknats, men delägarna har antecknats i aktieboken:
Fyll i den avlidnes namn och födelsetid. Skriv dödsbo efter förnamnet och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Eftersom det är fråga om ett dödsbo kan uppgifter inte hittas i befolkningsdatasystemet, men du kan skriva adressen för dödsboet i adressfälten. 
Lägg till delägarna i det oskiftade dödsboet i aktieboken en åt gången genom att klicka på Lägg till personägare.

Obs! Lägg inte till några ägarandelar för dödsbodelägarna. Tjänsten sparar då automatiskt 0/1 som ägarandel.

Fyll i delägarens namn, födelsetid och eventuella e-postadress och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om en person inte kan hittas i befolkningsdatasystemet, ska du kontrollera stavningen av namnet och vid behov göra en ny sökning. Om uppgifterna fortfarande inte kan hittas, ska du ange adressen.

Om du vill redigera den adress som kommit från befolkningsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från befolkningsdatasystemet. Därefter kan adressfältet redigeras.
 

I aktieboken anges en företrädare och delägarna för dödsboet:
Fyll i den avlidnes namn och födelsetid. Skriv dödsbo efter förnamnet. Lägg till eventuell e-postadress till dödsboets företrädare i e-postadressfältet och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Eftersom det är fråga om ett dödsbo kan uppgifter inte hittas i befolkningsdatasystemet, men du kan skriva adressen till företrädaren för dödsboet i adressfälten.

Skriv företrädarens namn (c/o Frida Företrädare) i specifikationsfältet för adressen.

Obs! Den text som skrivs i specifikationsfältet visas i aktieboken. Företrädaren för dödsboet kan vara en dödsbodelägare eller en utomstående företrädare.

Lägg till delägarna i det oskiftade dödsboet i aktieboken en åt gången genom att klicka på Lägg till personägare. Om företrädaren för dödsboet också är delägare i dödsboet, ska du anteckna även denne som delägare i dödsboet. 

Obs! Lägg inte till några ägarandelar för dödsbodelägarna. Tjänsten sparar då automatiskt 0/1 som ägarandel.

Fyll i delägarens namn, födelsetid och eventuella e-postadress och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om en person inte kan hittas i befolkningsdatasystemet, ska du kontrollera stavningen av namnet och vid behov göra en ny sökning. Om uppgifterna fortfarande inte kan hittas, ska du ange adressen.

Om du vill redigera den adress som kommit från befolkningsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från befolkningsdatasystemet. Därefter kan adressfältet redigeras.

 

Om en avliden person är delägare i dödsboet:

Delägarna i den avlidna delägarens dödsbo är kända:
Om en avliden person är delägare i dödsboet, ska uppgifterna om den avlidne inte anges, om delägarna i den avlidnes dödsbo är kända. Då ska du ange delägarna i den avlidnes dödsbo som delägare i dödsboet en åt gången genom att klicka på Lägg till personägare.

Obs! Lägg inte till några ägarandelar för dödsbodelägarna. Tjänsten sparar då automatiskt 0/1 som ägarandel.

Fyll i delägarens namn, födelsetid och eventuella e-postadress och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om en person inte kan hittas i befolkningsdatasystemet, ska du kontrollera stavningen av namnet och vid behov göra en ny sökning. Om uppgifterna fortfarande inte kan hittas, ska du ange adressen.

Om du vill redigera den adress som kommit från befolkningsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från befolkningsdatasystemet. Därefter kan adressfältet redigeras.
 
Delägarna i den avlidna delägarens dödsbo är inte kända, men det finns en företrädare för dödsboet:

Om delägarna i den avlidna delägarens dödsbo inte är kända, ska uppgifterna om den avlidne anges genom att klicka på Lägg till personägare.

Obs! Lägg inte till en ägarandel för den avlidne. Tjänsten sparar då automatiskt 0/1 som ägarandel.
Fyll i den avlidnes namn och födelsetid. Lägg till eventuell e-postadress till dödsboets företrädare i e-postadressfältet och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om den avlidne kan hittas i befolkningsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från befolkningsdatasystemet och ange adressuppgifterna till företrädaren i adressfälten.
 
Delägarna i den avlidna delägarens dödsbo är inte kända och det har inte antecknats en företrädare för dödsboet:

Ange uppgifterna om den avlidne som är delägare genom att klicka på Lägg till personägare.

Obs! Lägg inte till en ägarandel för den avlidne. Tjänsten sparar då automatiskt 0/1 som ägarandel.

Fyll i den avlidnes namn och födelsetid och klicka på Inhämta uppgifter från befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om den avlidne inte kan hittas i befolkningsdatasystemet, ska du kontrollera stavningen av namnet och vid behov göra en ny sökning. Om uppgifterna fortfarande inte kan hittas, ska du ange adressen.

Om du vill redigera den adress som kommit från befolkningsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från befolkningsdatasystemet. Därefter kan adressfältet redigeras.

Företagsägare

Du kan lägga till en företagsägare genom att klicka på Lägg till företagsägare. Fyll i namn, hemort och FO-nummer enligt handelsregistret för en inhemsk företagsägare. Kontrollera uppgifterna i företagssökningen på ytj.fi. Fyll i ägarandel, firmanamn, registerbeteckning, registrets namn och kontaktuppgifter för ett utländskt företag. 

Ägarandel
Ange ägarens ägarandel som bråktal, till exempel 1/1.

Stat
Välj företagets hemland i menyn. Du kan underlätta sökandet efter rätt stat genom att skriva de första bokstäverna för staten i fältet.

FO-nummer
Ange ägarföretagets företagsnummer.

E-postadress
Ange den e-postadress som ägaren uppgett till bolaget och som används för att skicka kallelser till bolagsstämma. E-postadressen är endast avsedd för bolagets bruk. E-postadressen visas i förteckningen Aktieägarnas kontaktuppgifter, men inte i aktieboken.

Inhämta uppgifter om företaget från företags- och organisationsdatasystemet

Om du vill redigera den adress som kommit från företags- och organisationsdatasystemet, ska du ta bort krysset i rutan Adressen inhämtas från företags- och organisationsdatasystemet. Därefter kan adressfälten redigeras.

Adressland

Gatuadress
Ange företagsägarens gatuadress enligt aktieboken. OBS! Den adress som du angett visas i aktieboken, som kan skrivas ut ur bostadsdatasystemet. Denna adress används fram till dess att företagsägaren registrerar sitt ägande i bostadsdatasystemet.

Postnummer

Postanstalt

Specifikation av adress
Ange en specifikation av adressen här, till exempel c/o-anteckning. Du kan också lägga till namnet på den person som saken tillhör i företaget.

Begränsningar för aktiegruppen

Lägg till begränsningar som riktas till en enskild aktiegrupp enligt bolagsordningen eller aktieboken. 

Om begränsningar har lagts till för hela bolaget, visas de också här. Begränsningar för hela bolaget kan redigeras på sidan Basuppgifter om bolaget.

Läs mer om de olika begränsningarna under Begränsningar i denna anvisning.

Godkänn till slut att uppgifterna om aktiegruppen har kontrollerats. Spara och gå vidare till nästa aktiegrupp.

Lägg till aktiegrupp
Du kan lägga till en ny aktiegrupp på bolagssidan genom att klicka på Lägg till aktiegrupp. Ange aktieserierna och antalet aktier och klicka på Spara. Sedan kan du redigera aktiegruppen normalt med penna-knappen.

OBS! De aktiegrupper som överförs i tjänsten får inte skilja sig från den gällande bolagsordningen. En aktiegrupp som saknas i de förhandsifyllda uppgifterna får endast läggas till om den överensstämmer med den gällande bolagsordningen.

Godkännande av bolag

Efter att du har kontrollerat alla uppgifter kan du skriva ut ett utkast till aktieboken från tjänsten innan du godkänner uppgifterna. OBS! Alla uppgifter som sparats i överföringstjänsten visas inte på aktieboksutskriften. Läs mer om datainnehållet i aktieboken på Lantmäteriverkets webbplats.

I samband med godkännandet av överföringen väljer husbolaget hur Lantmäteriverket i fortsättningen ska lämna alla uppgifter som skickats från bostadsdatasystemet, till exempel ägarbyten. Antagandet är e-postadress enligt företags- och organisationsdatasystemet. Om du i fortsättningen vill ta emot alla uppgifter från bostadsdatasystemet som pappersbrev i stället för via e-post, kryssa för det alternativet.

Du kan godkänna uppgifterna och överföra aktieboken till bostadsdatasystemet genom att klicka på Godkänn uppgifterna längst ner på bolagssidan. Därefter överförs aktieboken till bostadsdatasystemet där den administreras på basis av de registreringar som gjorts i bostadsdatasystemet. Knappen Godkänn uppgifterna aktiveras först efter att du har kontrollerat uppgifterna i alla avsnitten och angivit det datum då bolagets styrelse har godkänt överföringen av aktieboken. Datumet sparas först när du klickat på Godkänn uppgifterna.

Observera att du inte längre kan redigera eller granska uppgifterna när du har godkänt dem. Då kan du inte heller importera överföringsfilen från fastighetsförvaltningssystemet till tjänsten på nytt. Därför bör du noggrant kontrollera uppgifterna före överföringen!

 

Fakturamottagare och faktureringsuppgifter

Aktieboken kan inte överföras om faktureringsuppgifterna saknas. Meddela husbolagets faktureringsuppgifter i fälten nedan. Fakturan skickas i första hand till husbolagets nätfaktureringsadress i Tieke. Kontrollera att uppgifterna är tidsenliga i Tieke. Om husbolaget saknar en nätfaktureringsadress skickas fakturan till den adress som meddelats.

 

Fakturamottagare

Husbolagets namn och FO-nummer är fastställda i detta fält och kan inte ändras i överföringstjänsten.

 

Specifikation av fakturamottagare

Husbolaget kan välja att lägga till en detalj till faktureringsadressen, till exempel c/o eller namnet på den person i husbolaget som ansvarar för ärendet.

 

Postadress

Meddela husbolagets faktureringsadress.

 

Postnummer

Postanstalt

Adressland

 

Fakturans referens

Husbolaget kan välja att ange en specifik referens på fakturan exempelvis för kontering.

 

Uppgifterna som meddelas lagras i Lantmäteriverkets kundregister som husbolagets faktureringsuppgifter. Innan du lagrar uppgifterna kontrollera att uppgifterna du meddelat är korrekta.

 

Faktureringskontaktinformation eller ändringar i faktureringskontaktuppgifterna kan du skicka via e-post ([email protected]).

 

Kontaktuppgifter för fakturering

Du kan kontakta Lantmäteriverkets fakturering per telefon 029 530 1135 (mån–fre kl. 9–12, på finska). För samtal till Lantmäteriverkets 0295-telefonnummer tas endast ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

 

På andra tider kan du kontakta faktureringen:

 

Efter överföringen

När bolagets aktiebok har överförts, kan du inte längre granska de överförda uppgifterna. Inget separat e-postmeddelande skickas om överföring av aktieboken. Uppgiften om att överföringen lyckats kan ses i överföringstjänsten. Om du har gjort ett fel vid överföringen av aktieboken, ska du omedelbart kontakta stödet för överföring av aktieboken via en korrigeringsblankett som hittas här.

Efter överföringen kan du skriva ut aktieboken och förteckningen över aktieägarnas kontaktuppgifter. Förteckningen över aktieägarnas kontaktuppgifter är en sammanfattning av alla aktieägarnas kontaktuppgifter, även eventuella e-postadresser som inte anges i aktieboken. Du kan spara förteckningen över kontaktuppgifterna som Excel-fil. Även i fortsättningen kan du inhämta uppgifterna från överföringstjänsten genom att logga in på nytt.

Aktieboken och förteckningen över aktieägarnas kontaktuppgifter som skrivs ut ur överföringstjänsten är enbart avsedda för bolaget och får inte lämnas ut vidare. Aktieägare kan beställa en aktiebok hos Lantmäteriverkets kundservice.

Läs mer och se videon om informationstjänster för husbolag.

Läs mer om följderna av överföringen av aktieboken för husbolag på sidan Efter överföring.

Öppnande av informationstjänsten från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet

Öppnande av informationstjänsten från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet kräver att

 • överföring av aktieboken har godkänts i tjänsten för överföring av aktiebok eller att husbolaget har bildats efter 1.1.2019 och därmed redan finns i bostadsdatasystemet
 • aktiegruppsbeteckningarna överförs från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet. Aktiegruppsbeteckningarna kan
  • inhämtas från överföringstjänsten som en fil
  • inhämtas via gränssnittet för informationstjänsten
  • anges i fastighetsförvaltningssystemet för hand
 • behörighetsnyckeln för överföring av aktiebok har inhämtats från tjänsten för överföring av aktiebok, användarvillkoren har godkänts och behörighetsnyckeln har förts in i fastighetsförvaltningssystemet
 • leverantören av fastighetsförvaltningssystemet eller en direkt användare av gränssnittet har slutat avtal med Lantmäteriverket om förmedling eller användning av uppgifterna och Lantmäteriverket har beviljat tillstånd att använda uppgifterna
 • nödvändiga funktioner har skapats i fastighetsförvaltningssystemet av systemleverantören.

Mer information om ibruktagandet av informationstjänsten får du av leverantören av fastighetsförvaltningssystemet.

Aktiegruppsbeteckningar

Efter överföringen av aktieboken kan du med tanke på fastighetsförvaltningssystemet från tjänsten inhämta aktiegruppbeteckningarna för husbolagets aktielägenheter som en fil i json-format. Aktiegruppsbeteckningar används när en aktiegruppspecifik informationstjänst inhämtas till fastighetsförvaltningssystemet via Förfrågningstjänsten för bostadsdata för fastighetsförvaltningssystem.

Ladda ned filen genom att klicka på Aktiegruppsbeteckningar till fastighetsförvaltningssystemet. Knappen är tillgänglig efter överföringen av aktieboken.

Mer information om import av beteckningar till fastighetsförvaltningssystemet får du från systemleverantören. 

Behörighetsnyckel och användarvillkoren för informationstjänsten

Du behöver en behörighetsnyckel för att ditt fastighetsförvaltningssystem ska kunna få uppgifter om de bolag för vilka du har förts in som disponent eller disponentsammanslutningens firmatecknare i handelsregistret. Skapa en behörighetsnyckel och spara den i fastighetsförvaltningssystemet. Sedan kan du via fastighetsförvaltningssystemet söka uppgifter från bostadsdatasystemet. Mer information om import av behörighetsnyckeln för fastighetsförvaltningssystemet får du från din systemleverantör.

Inhämta behörighetsnyckeln genom att klicka på användarnamnet i högra övre kanten i vyn.

 • Börja skapandet av behörighetsnyckeln genom att klicka på Skapa behörighetsnyckel.
 • Innan du skapar en behörighetsnyckel ska du läsa och godkänna användarvillkoren.
 • Efter godkännandet visas behörighetsnyckeln i tjänsten, och du kan kopiera den eller spara den i en fil genom att klicka på Spara nyckeln i en fil (.txt).

Obs! Om användarvillkoren kommer att ändras, visas de nya användarvillkoren i tjänsten ungefär en månad innan de träder i kraft. Du ska godkänna både de användarvillkor som kommer att träda i kraft och de gällande användarvillkoren, om du inte har godkänt dem tidigare.

Borttagning av behörighetsnyckeln

Du kan ta bort behörighetsnyckeln genom att klicka på Ta bort behörighetsnyckel.

Obs! När du tar bort behörighetsnyckeln, upphör informationstjänsten från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet i fråga om de husbolag vars rätt till information visas med den behörighetsnyckel som du tagit bort. 

Företrädande av firmatecknaren till disponentsammanslutningen

Med företrädande kan du behandla uppgifter om kundföretag till den valda disponentsammanslutningen i överföringstjänsten. Du går till sidan Användaruppgifter genom att klicka på användarnamnet i högra övre kanten i vyn. Välj bolaget i förteckningen och klicka på Företräd. I rullgardinsmenyn visas alla de bolag för vilka du enligt handelsregistret har firmateckningsrätt.

Gå sedan till förstasidan i tjänsten och sök bolaget med FO-numret. Uppgifter om kundföretagen till den disponentsammanslutning som företräds visas inte i förteckningen över bolagen, utan de ska alltid sökas med FO-nummer.