Informationstjänster

Ett av de viktigaste målen med ibruktagandet av bostadsdatasystemet är att förbättra möjligheterna att få information. Bostadsdatasystemet är i fortsättningen ett riksomfattande datalager över husbolagens basuppgifter, aktielägenheter, deras ägare, pantsättningar och begränsningar.

Information om ett husbolag och dess aktielägenheter kan fås direkt efter att husbolaget har grundats i Patent- och registerstyrelsens tjänst eller när bolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.

Uppgifter lämnas ut via olika e-tjänster och i form av utskrifter.

Om du representerar husbolaget, se den separata undersidan Informationstjänster för husbolag.

Utskrifter ur bostadsdatasystemet

 • I aktieboken har för varje bolag sammanställts de uppgifter om aktier, aktielägenheter och aktieägare som finns i bostadsdatasystemet samt uppgifterna om de begränsningar som antecknats i aktieboken. Nya aktieägare antecknas i aktieboken när äganderätten har registrerats och en utredning om betald överlåtelseskatt erhållits. Se närmare information och exempel på Lantmäteriverkets webbplats

 • Aktielägenhetsutskriften är en sammanställning av en enskild aktiegrupp (till exempel en aktielägenhet) med grundläggande uppgifter om aktiegruppen och de uppgifter om ägande, pantsättningar och begränsningar som är införda i bostadsdatasystemet. Se närmare information och exempel på Lantmäteriverkets webbplats.

 

Hur får olika aktörer uppgifter ur bostadsdatasystemet?

 

 • Husbolag och disponenter får de uppgifter som de behöver i sin vanliga verksamhet avgiftsfritt från Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok. Bolagets disponent eller styrelseordförande som är införd i handelsregistret kan logga in i tjänsten för överföring av aktiebok och inhämta husbolagets aktiebok och en lista över aktieägarnas kontaktuppgifter för husbolaget. Motsvarande uppgifter kan senare också överföras direkt till disponentsystem via Informationstjänsten för lägenhetsuppgifter. Läs mer om informationstjänster för husbolag på Informationstjänster för husbolag.
   
 • Banker och fastighetsmäklare får uppgifter från bostadsdatasystemet via sin systemleverantörs tjänst. Uppgifter kan sökas i informationstjänsten och utskriftstjänsten
   
 • I Lantmäteriverkets e-tjänst kan organisationskunder avgiftsfritt se de grundläggande uppgifterna om den egna aktielägenheten, om aktielägenheten redan har en elektronisk ägaranteckning. Organisationskunder kan köpa utskrifter ur bostadsdatasystemet genom att beställa dem på webblanketten.
   
 • I Lantmäteriverkets e-tjänst kan privatkunder avgiftsfritt se de grundläggande uppgifterna om den egna aktielägenheten, om aktielägenheten redan har en elektronisk ägaranteckning. Än så länge kan privatkunder endast köpa utskrifter ur bostadsdatasystemet per telefon eller e-post från Lantmäteriverkets kundservice.

Spärrmarkering och förbud mot adressutlämning

Reglerna för utlämnande och visning på utskrifter av uppgifter om personer som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning har uppdaterats 7 februari 2024.

Kontaktinformation om personer som har spärrmarkering eller ett förbud mot adressutlämning meddelat av en myndighet får varken lämnas ut eller visas på utskrifter från bostadsdatasystemet. Kontaktinformationen om en person som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning visas i aktieboken och förteckningen över aktieägarnas kontaktinformation som är avsedda för husbolaget endast om personen har uppgivit en säker adress. Övriga utskrifter från bostadsdatasystemet innehåller ingen personlig kontaktinformation.

Ägarens namn och identifieringsuppgifter visas som normalt på aktielägenhetsutskriften och i den aktiebok som är avsedd för husbolaget. Identifieringsuppgifterna om personer med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning lämnas ut på de här utskrifterna för disponentintyg, bostadshandel eller kreditgivning på samma sätt som för övriga personer.

Däremot visas personens namn eller identifieringsuppgifter (personbeteckning eller födelsedatum) inte på offentliga aktieboksutskrifter eller aktieboksutdrag. Om en aktieägare som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning behöver en modifierad offentlig aktiebok eller ett (offentligt) aktieboksutdrag innehållande hens namn ska ägaren själv beställa utskriften från kundservicen. Ägaren kan också ge en specificerad fullmakt till en professionell aktör (t.ex. disponent, bank, fastighetsmäklare, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå) för beställning av en modifierad utskrift. Intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktige kan också beställa en modifierad utskrift åt ägaren. 

 

Hur får husbolaget information om en ny ägare som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning?

 • När den nya ägaren har införts i bostadsdatasystemet exempelvis med stöd av ett köp, får husbolaget alltid ett meddelande om detta till den e-post- eller postadress som har meddelats till handelsregistret. För en kund med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning meddelas alltid namn, ägarandel och grunden för registrering (exempelvis köp). 
  • I praktiken informeras husbolaget när en kund med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning registreras som ägare i bostadsdatasystemet. Därefter får husbolaget uppgifterna om aktiegruppens ägare, precis som om de övriga ägarna, från den aktiebok som är avsedd för husbolaget. 

 • Dessutom får husbolaget en separat förteckning över aktieägarnas kontaktuppgifter. Förteckningens innehåll beror på situationen. 

  • Om ägaren på ansökan om registrering av ägande eller på en separat anmälan om kontaktuppgifter har uppgett säker kontaktinformation (adress eller e-postadress) till husbolaget för sändande av exempelvis kallelser till bolagsstämma, visas denna information i förteckningen över aktieägarnas kontaktinformation.  Om ägaren inte har lämnat någon säker kontaktinformation, visas ingen kontaktinformation i förteckningen; i detta fall bör ägaren  meddela sin säkra kontaktinformation direkt till husbolaget (t.ex. för betalning av vederlag).

 • Om husbolagets disponent byts, överförs uppgifterna om en ägare som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning inte automatiskt till den nya disponenten, utan ägaren måste själv meddela sina kontaktuppgifter till den nya disponenten. 

 • Om en ägare som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning har lämnat säker kontaktinformation för husbolag till bostadsdatasystemet, kan husbolaget kontrollera ägarnas kontaktinformation till exempel från tjänsten för överföring av aktiebok. Läs mer om informationstjänster för husbolag.

Om ägaren senare vill uppdatera säkra kontaktuppgifter, vad ska hen göra?

Ägaren kan meddela en säker kontaktuppgift som ändrats efter registreringen av ägande eller överföringen av aktieboken men före digitaliseringen av aktierna till bostadsdatasystemet med detta formulär länk till annan webbplats.