Informationstjänster

Ett av de viktigaste målen med ibruktagandet av bostadsdatasystemet är att förbättra möjligheterna att få information. Bostadsdatasystemet är i fortsättningen ett riksomfattande datalager över husbolagens basuppgifter, aktielägenheter, deras ägare, pantsättningar och begränsningar.

Information om ett husbolag och dess aktielägenheter kan fås direkt efter att husbolaget har grundats i Patent- och registerstyrelsens tjänst eller när bolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.

Uppgifter lämnas ut via olika e-tjänster och i form av utskrifter.

Om du representerar husbolaget, se den separata undersidan Informationstjänster för husbolag.

Utskrifter ur bostadsdatasystemet

 

Hur får olika aktörer uppgifter ur bostadsdatasystemet?

 

 • Husbolag och disponenter får de uppgifter som de behöver i sin vanliga verksamhet avgiftsfritt från Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok. Bolagets disponent eller styrelseordförande som är införd i handelsregistret kan logga in i tjänsten för överföring av aktiebok och inhämta husbolagets aktiebok och en lista över aktieägarnas kontaktuppgifter för husbolaget. Motsvarande uppgifter kan senare också överföras direkt till disponentsystem via Informationstjänsten för lägenhetsuppgifter. Läs mer om informationstjänster för husbolag på Informationstjänster för husbolag.
   
 • Banker och fastighetsmäklare får uppgifter från bostadsdatasystemet via sin systemleverantörs tjänst. Uppgifter kan sökas i informationstjänsten och utskriftstjänsten
   
 • I Lantmäteriverkets e-tjänst kan organisationskunder avgiftsfritt se de grundläggande uppgifterna om den egna aktielägenheten, om aktielägenheten redan har en elektronisk ägaranteckning. Organisationskunder kan köpa utskrifter ur bostadsdatasystemet genom att beställa dem på webblanketten.
   
 • I Lantmäteriverkets e-tjänst kan privatkunder avgiftsfritt se de grundläggande uppgifterna om den egna aktielägenheten, om aktielägenheten redan har en elektronisk ägaranteckning. Än så länge kan privatkunder endast köpa utskrifter ur bostadsdatasystemet per telefon eller e-post från Lantmäteriverkets kundservice.

Spärrmarkering och förbud mot adressutlämning

Namn och kontaktuppgifter till personer som är försedda med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning meddelat av en myndighet eller som hör till institutionsbefolkningen (till exempel en person i långtidsvård) får inte lämnas ut eller visas på utskrifter ur bostadsdatasystemet. I praktiken betyder detta att om en av aktielägenhetens ägare eller rättsinnehavare har spärrmarkering eller omfattas av ett förbud mot adressutlämnng, visas inga uppgifter för någon person på någon utskrift ur bostadsdatasystemet.

Hur kan ägaren i sådana fall bevisa sin äganderätt? 

 • Om ägaren behöver bevisa sin äganderätt för att kunna beställa ett disponentintyg, ska ägaren själv beställa ett redigerat aktiebrev från kundservicen och vidarebefordra det till disponenten. 
 • Om ägaren behöver bevisa sin äganderätt för exempelvis ett köp eller för att få kredit, ska ägaren själv beställa en redigerad aktielägenhetsutskrift från kundservicen och vidarebefordra den till exempelvis fastighetsmäklaren eller banken: detta förutsätter att aktieägandet baserar sig på en elektronisk anteckning och inte ett fysiskt aktiebrev.  
 • En kund med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning kan också ge en specifik fullmakt till en professionell aktör (exempelvis disponent, bank, fastighetsmäklare, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå) för att beställa en redigerad utskrift. Också en intressebevakare som har antecknats i registret över förmyndarskapsärenden kan beställa en redigerad utskrift på ägarens vägnar. 

Hur får husbolaget information om en ny ägare som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning?

 • När den nya ägaren har införts i bostadsdatasystemet exempelvis med stöd av ett köp, får husbolaget alltid ett meddelande om detta till den e-post- eller postadress som har meddelats till handelsregistret. För en kund med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning meddelas alltid namn, ägarandel och grunden för registrering (exempelvis köp). 
  • I praktiken informeras husbolaget om att äganderätten som tillhör en kund med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning har registrerats i bostadsdatasystemet. Efter detta får husbolaget ägaruppgifter om aktiegruppen ifråga endast genom att hos kundservicen beställa en utskrift med en fullmakt som aktieägaren har beviljat.
 • Fr.o.m. hösten 2022 får husbolaget också ett separat meddelande om ägarens kontaktuppgifter, meddelandets innehåll beror på situationen. 
  • Om ägaren med en ansökan om registrering av äganderätt har meddelat husbolaget säkra kontaktuppgifter (adress eller e-post) för exempelvis skickande av kallelsebrev till bolagsstämma, meddelas denna uppgift till husbolaget med ett separat meddelande om kontaktuppgifter. Detta gäller även sådana ägare som inte själv är kunder med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning. Om säkra kontaktuppgifter inte har meddelats i ansökan visas inte ägarens kontaktuppgifter på meddelandet om kontaktuppgifter: då skulle det vara bra om ägaren meddelar en säker kontaktuppgift direkt till husbolaget (exempelvis för betalning av vederlag).
  • Om någon annan av aktielägenhetens sakägare än ägaren har spärrmarkering (exempelvis en änka med en inskriven besittningsrätt), visas av ägaren i första hand den kontaktuppgift som ägaren meddelat i meddelandet om registrering av äganderätt för husbolagets behov. Om inga kontaktuppgifter har meddelats, anges ägarens adress i befolkningsdatasystemet som förvaltas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på kontaktuppgiftsmeddelandet.  
  • Exempel: Äganderätten registreras för A och B. A har spärrmarkering, men det har inte B. Till husbolaget meddelas den kontaktuppgift som A meddelat i ansökan om registrering av äganderätt och den kontaktuppgift som B meddelat på ansökan eller adressen i bostadsdatasystemet.    
 • Om husbolagets disponent byts ut, överförs uppgifter över ägare med spärrmarkering eller förbud mot utlämnande av adressuppgifter inte automatiskt till den nya disponenten, utan ägaren själv måste meddela sina kontaktuppgifter till den nya disponenten. 
 • Om husbolaget använder en söktjänst i disponentsystemet, tillhandahålls dessa uppgifter inte via söktjänsten. 
 • Om ingen av ägarna eller rättsinnehavarna har spärrmarkering eller förbud mot utlämnande av adressuppgifter kan husbolaget kontrollera kontaktuppgifterna exempelvis i tjänsten för överföring av aktiebok. Mera information om informationstjänster för husbolag.

Om ägaren senare vill uppdatera säkra kontaktuppgifter, vad ska hen göra?

Ägaren kan meddela uppdaterade säkra kontaktuppgifter till bostadsdatasystemet med denna blankett. De uppdaterade kontaktuppgifterna förmedlas dock inte till husbolaget, utan ägaren ska själv meddela disponenten direkt.