Anvisning: så här ansöker du om registrering i bostadsdatasystemet

 

De manuella ansökningarna om registrering av ägande och pantsättning i bostadsdatasystemet samt ägarens samtycke blir elektroniska uppskattningsvis i slutet av 2023. 

Innan elektroniska ansökningar och samtycke tas i bruk ska man göra på det sätt som anges i denna anvisning. 


Kom ihåg följande saker då du ansöker om registrering i bostadsdatasystemet:
 

 • Kontrollera på elektronisk väg via din tjänsteleverantör
  • om husbolaget hör till bostadsdatasystemet
  • om äganderätten till aktierna grundar sig på besittning av ett aktiebrev i pappersform eller på en elektronisk ägaranteckning.
 • Som ombud undertecknar banken ansökningarna.

Gå till punkten:


Aktiebrev i pappersform och registrering av ägande

 

1. Fyll i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten: blanketten i suomi.fi 

2. Lämna in ansökan, eventuella bilagor och aktiebrev i pappersform till Lantmäteriverket. 

Om du lämnar in ett aktiebrev i pappersform efter att ansökan redan har skickats till Lantmäteriverket, ska du i följebrevet på ett tydligt sätt ange ett ärendenummer, ifall numret är känt och att ansökan gällande aktiebrevet redan har lämnats in. Bifoga inte en kopia av ansökan till aktiebrevet.


3. När det är fråga om ett förvärv ska du se till att kunden gör sin överlåtelseskattedeklaration på MinSkatt och betalar överlåtelseskatten.Elektronisk ägaranteckning och registrering av ägande


1. Fyll i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten: blanketten i suomi.fi 

 • Särskilt viktigt är överlåtarens samtycke till registrering av äganderätten till den nya ägaren och uppgift om huruvida samtycket är villkorligt eller slutgiltigt. Överlåtarens samtycke kan visas på följande sätt:
  • underteckna ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten
  • lämna in en kopia av åtkomsthandlingen (t.ex. köpebrev)
  • ge ett separat samtycke
 • Lämna alltid ägarens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) i punkten för tilläggsuppgifter på ansökan för att samtycket ska kunna bekräftas. 


2. Lämna in ansökan och eventuella bilagor till Lantmäteriverket. 

Om du lämnar in bilagor efter det att ansökan har skickats till Lantmäteriverket, ska du på ett tydligt sätt ange ett ärendenummer eller husbolagets namn och identifieringsuppgifter om aktielägenheten, och att bilagorna hör till en ansökan som redan har lämnats in. Bifoga inte en kopia av ansökan till bilagorna. 


3. När det är fråga om ett förvärv ska du se till att kunden gör sin överlåtelseskattedeklaration på MinSkatt och betalar överlåtelseskatten.

 


Registrering av pantsättning

 

1. Kontrollera att lägenheten är försedd med en elektronisk ägaranteckning eller att ansökan om registrering av äganderätt görs samtidigt som registreringen av pantsättningen.

2. Fyll i ansökan om registrering av pantsättning av aktielägenhet: blanketten i suomi.fi 

3. Lämna in ansökan och eventuella bilagor till Lantmäteriverket 

Om du lämnar in bilagor efter att ansökan redan har skickats till Lantmäteriverket, ska du på ett tydligt sätt ange ett ärendenummer eller husbolagets namn och identifieringsuppgifter om aktielägenheten, och att bilagorna hör till en ansökan som redan har lämnats in. Bifoga inte en kopia av ansökan till bilagorna. 

 


Behandling av ansökan vid Lantmäteriverket

När ansökan har kommit in, behandlas ärendet och vid behov ombes ombudet komplettera ansökan. 

 • För att kundens ärende ska kunna avgöras utan dröjsmål är det viktigt att iaktta tidsfristen i begäran om komplettering. Om banken inte reagerar på den första begäran om komplettering, skickar Lantmäteriverket en kompletteringsuppmaning. Om den begäran inte besvaras inom utsatt tid, kan Lantmäteriverket besluta att avvisa ansökan vilket betyder att ärendet inte längre är anhängigt efter beslutet.

 • Lantmäteriverket hör vid behov den som gett samtycket. Mer information om samtycken.

Lantmäteriverket fakturerar kontaktpersonen enligt ansökan. 

 • Fakturan lämnas endast till sökanden eller till den bank som sökanden har befullmäktigat.

Efter att Lantmäteriverket har avgjort ansökan om registrering av ägande informerar Lantmäteriverket den bank som är ombud och husbolaget om beslutet. Ägaren får inget meddelande.

 • Det är endast banken som informeras om den villkorliga registreringen av ägandet och registreringen faktureras i detta skede. Husbolaget och banken informeras om den slutgiltiga registreringen av ägandet. 
 • När det är fråga om ett förvärv antecknar Lantmäteriverket ägaren i aktieboken när uppgiften om betalning av överlåtelseskatt kommer från Skatteförvaltningen. Lantmäteriverket informerar inte banken separat om att ägaren har antecknats i aktieboken. 

Efter att Lantmäteriverket har avgjort ansökan om registrering av pantsättning informerar Lantmäteriverket den bank som är ombud om beslutet. Ägaren får inget meddelande.

 • Om förvärvet är villkorligt, lämnas ansökan om pantsättning vilande tills ägarens förvärv registreras slutgiltigt. Det finns ingen tidsfrist för hur lång tid en ansökan om registrering av pantsättning kan vara vilande.

 


 

Fullmakter och anvisningar för ifyllande av fullmakter