Så här ansöker du om registrering i bostadsdatasystemet

Detta är ett tillfälligt tillvägagångssätt för bankerna innan ibruktagande av elektroniska ansökningar. Om i denna anvisning nämnda elektroniska tillvägagångssätt inte kan användas, görs på samma sätt som tidigare. 

Bostadsdatasystemets manuella ansökningar gällande registrering av ägande och pantsättning samt ägarens samtycke uppskattas bli elektroniska i slutet av 2023.


Kom ihåg följande saker då du ansöker om registrering i bostadsdatasystemet:

 • Kontrollera på elektronisk väg via din tjänsteleverantör
  • om husbolaget hör till bostadsdatasystemet
  • om äganderätten till aktierna grundar sig på besittning av ett aktiebrev i pappersform eller på en elektronisk ägaranteckning.

Gå till punkten:


Aktiebrev i pappersform och registrering av ägande

 1. Banken fyller i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten. Blanketten i suomi.fi. Banken behöver inte underteckna ansökan.
 2. Sökande undertecknar Lantmäteriverkets fullmakt, där banken befullmäktigas. Fullmakten undertecknas elektroniskt i bankens elektroniska underteckningstjänst. 
 3. Banken lämnar in ansökan, den ifyllda fullmakten och aktiebrevet i pappersform till Lantmäteriverket. Se blanketter och leveransadresser.
 4. Se till att kunden vid behov fyller i deklaration om överlåtelseskatt i MinSkatt och betalar överlåtelseskatten. Mer information om överlåtelseskattenom finns pä Skatteförvaltningens webbplats.

Elektronisk ägaranteckning och registrering av ägande

 1. Banken fyller i ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten. Blanketten i suomi.fi. Banken behöver inte underteckna ansökan.
 2. Sökande undertecknar Lantmäteriverkets fullmakt, där banken befullmäktigas. Fullmakten undertecknas elektroniskt i bankens elektroniska underteckningstjänst.
 3. Säljaren ger sitt samtycke till registrering av äganderätten på en separat samtyckesblankett. Samtyckesblanketten undertecknas elektroniskt i bankens elektroniska underteckningstjänst. 
 4. Banken lämnar in ansökan, ifylld fullmakt och samtycke till Lantmäteriverket. Se blanketter och leveransadresser.
 5. Se till att kunden vid behov fyller i deklaration om överlåtelseskatt i MinSkatt och betalar överlåtelseskatten. Mer information om överlåtelseskattenom finns pä Skatteförvaltningens webbplats.

Registrering av pantsättning

 1. Kontrollera att lägenheten är försedd med en elektronisk ägaranteckning eller att ansökan om registrering av äganderätt görs samtidigt som registrering av pantsättning.
 2. Banken fyller i ansökan om registrering av pantsättning av aktielägenhet. Blanketten i suomi.fi. Banken behöver inte underteckna ansökan.
 3. Sökande undertecknar Lantmäteriverkets fullmakt, där banken befullmäktigas. Fullmakten undertecknas elektroniskt i bankens elektroniska underteckningstjänst. 
 4. Banken lämnar in ansökan och den ifyllda fullmakten till Lanmäteriverket. Se blanketter och leveransadresser.

Behandling av ansökan vid Lantmäteriverket

När ansökan har kommit in, behandlas ärendet och vid behov ombes ombudet komplettera ansökan. 

 • För att kundens ärende ska kunna avgöras utan dröjsmål är det viktigt att iaktta tidsfristen i begäran om komplettering. Om banken inte reagerar på den första begäran om komplettering, skickar Lantmäteriverket en kompletteringsuppmaning. Om den begäran inte besvaras inom utsatt tid, kan Lantmäteriverket besluta att avvisa ansökan vilket betyder att ärendet inte längre är anhängigt efter beslutet.

 • Lantmäteriverket hör vid behov den som gett samtycket. Mer information om samtycken.

Lantmäteriverket fakturerar kontaktpersonen enligt ansökan. 

 • Fakturan lämnas endast till sökanden eller till den bank som sökanden har befullmäktigat.

Efter att Lantmäteriverket har avgjort ansökan om registrering av ägande informerar Lantmäteriverket den bank som är ombud och husbolaget om beslutet. Ägaren får inget meddelande.

 • Det är endast banken som informeras om den villkorliga registreringen av ägandet och registreringen faktureras i detta skede. Husbolaget och banken informeras om den slutgiltiga registreringen av ägandet. 
 • När det är fråga om ett förvärv antecknar Lantmäteriverket ägaren i aktieboken när uppgiften om betalning av överlåtelseskatt kommer från Skatteförvaltningen. Lantmäteriverket informerar inte banken separat om att ägaren har antecknats i aktieboken. 

Efter att Lantmäteriverket har avgjort ansökan om registrering av pantsättning informerar Lantmäteriverket den bank som är ombud om beslutet. Ägaren får inget meddelande.

 • Om förvärvet är villkorligt, lämnas ansökan om pantsättning vilande tills ägarens förvärv registreras slutgiltigt. Det finns ingen tidsfrist för hur lång tid en ansökan om registrering av pantsättning kan vara vilande.

Fullmakter och anvisningar för ifyllande av fullmakter