Efter överföring

När ett gammalt husbolag har överfört aktieboken till Lantmäteriverket för administration, ingår husbolaget i bostadsdatasystemet. Aktieägarna ska informeras om överföringen av aktieboken omgående, eftersom anslutningen till systemet kan medföra ändringar i bolagets och ägarnas verksamhet. 

Du kan ge den här broschyren till aktieägarna (filen öppnas i en ny flik) när du har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet.

Skyldigheter som överförs från husbolaget

  • Bolaget är inte längre skyldigt att utreda byten av lägenhetsägare. När en ny ägare ansöker om registrering av ägande i bostadsdatasystemet, utreder Lantmäteriverket förvärvet. Husbolaget får ett meddelande om registreringen av förvärvet av Lantmäteriverket i första hand på den e-postadress som är införd i FODS eller på den officiella postadress som är införd i FODS.
  • Bolagets skyldighet att övervaka att överlåtelseskatten blir betald i anslutning till byte av aktieägare upphör. Lantmäteriverket antecknar ägaren i aktieboken efter att ha tagit emot en utredning om betald överlåtelseskatt direkt av Skatteförvaltningen.

  • Bolaget behöver inte längre administrera kontaktuppgifter för ägarna, utan får dem vid behov av Lantmäteriverket, bland annat för utskick av stämmokallelser. Lantmäteriverket administrerar ägarnas e-postadresser och postadresser. En kontaktuppgift för en aktieägare är den kontaktuppgift som husbolaget har lämnat vid överföringen, tills ägaren registrerar sin ägarrätt i elektroniskt format eller dessförinnan lämnar en ny kontaktuppgift till Lantmäteriverket, dvs. en e-postadress, en postadress eller båda. 

Skyldigheter Skyldigheter som husbolaget bevarar eller nya skyldigheter

  • Husbolaget övervakar att en aktieägare inte utövar sina rättigheter förrän ägandet har registrerats i bostadsdatasystemet eller aktieägaren har antecknats i aktieboken. De uppgifter som behövs för detta och annan vanlig verksamhet får husbolaget avgiftsfritt från bostadsdatasystemet. Läs mer på sidan Informationstjänster för husbolag.

  • Husbolaget ska lagra uppgifter om aktieägare i aktieboken i tio år räknat från det senaste ägarbytet före överföringen av aktieboken. Uppgifter om utfärdande av aktiebrev ska också lagras tills aktieboken har makulerats och en elektronisk ägaranteckning har gjorts för aktierna.

  • Ett disponentintyg ska förses med uppgifter om huruvida husbolaget ingår i bostadsdatasystemet och huruvida ägandet bygger på ett aktiebrev eller en elektronisk anteckning i bostadsdatasystemet.

  • Vid inlösen har husbolaget nya skyldigheter gentemot Lantmäteriverket. 

  • När alla eller en del av aktiegrupperna i husbolaget ändras till följd av ändringar i bolagsordningen, till exempel en nyteckning till följd av tillbyggnad, ska bolagets styrelse ofördröjligen lämna uppgifter om ägare i de ändrade aktiegrupperna till Lantmäteriverket så att ägarandelarna kan registreras i bostadsdatasystemet.

OBS! Husbolaget är endast i ovannämnda undantagsfall skyldigt att sörja för registrering av aktieägares ägande i elektroniskt format.