För lägenhetsägare

När husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet ska lägenhetsägaren inom 10 år hos Lantmäteriverket ansöka om registrering av det ägda objektet – till exempel en aktielägenhet eller bilplats – det vill säga ändra aktielägenhetens aktiebrev i pappersform till elektronisk form.

Ägandet kan inte registreras förrän aktieboken har överförts.

Efter överföringen av husbolagets aktiebok får man inte förstöra aktiebrevet i pappersform. I samband med registrering av ägandet makuleras aktiebrevet vid Lantmäteriverket, och i fortsättningen visas ägandeuppgifterna i elektronisk form i bostadsdatasystemet.

För registrering av äganderätten till en aktielägenhet debiteras en avgift enligt aktielägenhet.

Prova Lantmäteriverkets Serviceguide vid registrering av ägande.

Ansökan om registrering av ägande och anvisningar för ifyllande finns i tjänsten suomi.fi.


När aktiebrevet förvaras på banken

 • När husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet ska aktieägaren inom 10 år hos Lantmäteriverket ansöka om registrering av det ägda objektet – till exempel en aktielägenhet eller bilplats.
 • Vid behov kan man befullmäktiga banken att genomföra registreringen av ägandet.
 • Banken kan ta ut en avgift för registreringen.

När aktielägenheten byter ägare

När husbolaget har bildats före 1.1.2019

När husbolagets aktiebok inte har överförts till bostadsdatasystemet:

 • Köpet genomförs på samma sätt som tidigare, dvs. en överföringsanteckning görs i aktiebrevet i pappersform, varefter aktiebrevet överlåts till den nya ägaren eller dennas bank.
 • Ägandet kan inte registreras i bostadsdatasystemet förrän husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.

När husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet:

 • Köpet genomförs på samma sätt som tidigare, dvs. en överföringsanteckning görs i aktiebrevet i pappersform, varefter aktiebrevet överlåts till den nya ägaren eller dennas bank.
 • Köparen ska ansöka om registrering av ägande inom två månader efter köpslutet.

När husbolaget har bildats 1.1.2019 eller senare

 • Husbolaget ingår automatiskt i bostadsdatasystemet.
 • Det finns inga aktiebrev i pappersform, utan ägandet framgår av en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet.
 • Köparen ska ansöka om registrering av ägande efter köpslutet. Köparen behöver säljarens samtycke för att kunna registrera ägandet.

För köpare och säljare

Mer information finns på Lantmäteriverkets webbplats. Nyttig information finns även på följande sidor:


När aktiebrevet har förkommit eller förstörts

 • Aktieägaren ska först ansöka om dödande av aktiebrevet hos tingsrätten på den egna boningsorten.
 • Om dödande av aktiebrevet söks innan bolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, ska bolaget ge ett nytt aktiebrev eller ett interimsbevis i stället för det dödade aktiebrevet.
  • Det nya aktiebrevet eller interimsbeviset och tingsrättens beslut ska bifogas till ansökan om registrering.
 • Om dödande av aktiebrevet söks efter överföringen av aktieboken, behöver bolaget inte ge ett nytt aktiebrev i stället för det dödade aktiebrevet.
  • Tingsrättens beslut ska bifogas till ansökan om registrering.

Vad allt ska man registrera?

 • Till exempel en bostad, en bilplats, ett lager, en affärslokal.
 • Man ska ansöka om registrering av ägande, om objektet besitts med en separat aktiegrupp. Då har objektet ett eget aktiebrev.
 • Man behöver inte ansöka om registrering av ägande, om objektet hör till de lokaler som besitts med aktielägenhetens aktiegrupp.
 • Objekt som besitts med en aktiegrupp visas i bolagsordningen och aktielägenhetsutskriften.

Ta del av anvisningarna för registrering av ägande på Lantmäteriverkets webbplats

Vanliga frågor om registrering av ägande

Ta del av broschyrerna för aktielägenhetens ägare


Bilden nedan åskådliggör hur registreringen av äganderätten i bostadsdatasystemet framskrider.