Informationstjänster för husbolag

Husbolag får avgiftsfri tillgång till de uppgifter som gäller bolaget. Användning av den avgiftsfria informationstjänsten förutsätter stark autentisering av användaren i tjänsten suomi.fi-identifikation. Användaren får behörighet till informationstjänsten antingen direkt på basis av uppgifterna i handelsregistret eller genom tjänsten suomi.fi-fullmakter. Enskilda aktieägare kan också granska sina innehav utan avgift. 

Information

Bostadsbolagen får från bostadsdatasystemet information om 
 • ägarbyten
 • aktieböckerna 
 • den kontaktinformation som aktieägaren gett för kommunikation från husbolaget
 • aktielägenheterna 
  • aktiegruppen
  • grunduppgifterna om besittningsobjektet
  • anteckningarna om ägandet
  • panträtterna
  • begränsningarna av förfoganderätten
  • övriga begränsningar.
En ny ägare antecknas inte direkt i aktieboken utan först efter att överlåtelseskatten har betalts.
  
Aktieägaren ska vara antecknad i aktielägenhetsregistret eller i aktieboken för att få utöva de rättigheter som aktierna ger, som till exempel att delta i bolagsstämma.
  
Bolaget får information om aktiernas form (elektronisk/aktiebrev/inga tryckta aktiebrev) både från aktieboken och registerutskriften om en enskild lägenhet. 

Informationskanaler

Nybildade husbolag registreras i bostadsdatasystemet från och med början av 2019. Eftersom mängden data i bostadsdatasystemet förväntas öka långsamt under våren 2019 finns det sannolikt inget stort behov av informationstjänster. I inledningsskedet är det möjligt att få ut uppgifter från bostadsdatasystemet endast som pdf eller pappersutskrifter. Produkterna är aktieboksutskrift och aktielägenhetsutskrift. Till en början beställs utskrifterna via Lantmäteriverkets kundservice. 

 

En tjänst för överföring av uppgifterna från aktieböckerna till bostadsdatasystemet tas i bruk i år 2020. I 2020 kan husbolagen börja hämta information från bostadsdatasystemet via ovan nämnda tjänst. I det tredje skedet, år 2020, kan husbolagen börja använda gränssnitt till informationstjänsten. I praktiken blir det då möjligt att ladda ner ändrade uppgifter om husbolaget från bostadsdatasystemet till disponentens fastighetsförvaltningssystem. Användning av gränssnittet förutsätter självfallet också modifikationer i fastighetsförvaltningssystemen.

Tidsplan

Många husbolag och disponenter använder fastighetsförvaltningssystem som inbegriper förvaltning av aktieböckerna. I slutet av 2020 kommer de att få tillgång till bättre verktyg för både överföringar och nedladdning av information. 

Stora husbolag bör gärna vänta med att börja överföra aktieböckerna tills det är möjligt att ladda upp underlagsdata direkt från fastighetsförvaltningssystemet och kopplingen mellan bostadsdatasystemet och fastighetsförvaltningssystemet fungerar. Detta kräver i praktiken åtgärder från både Lantmäteriverket och leverantörerna av fastighetsförvaltningssystemen.