Ändringar av bolagsordningen

 

Allmänt om hur ändringar i bolagsordningen påverkar bostadsdatasystemet

Husbolag gör ibland olika ändringar i anslutning till bolaget, aktielägenheterna eller fastigheterna, vilket kan innebära ändringar också i aktiegrupperna: helt nya aktiegrupper kan uppstå i husbolaget och befintliga aktiegrupper kan förändras eller upphöra. Husbolagen ska meddela ändringarna i den giltiga bolagsordningen till Patent- och registerstyrelsen. Ändringarna träder i kraft först efter det att de har registrerats i handelsregistret.

Alla ändringar i bolagsordningen som ändrar den giltiga aktiegruppen i handelsregistret påverkar även den aktiegrupp som redan finns i bostadsdatasystemet. Följderna beror på husbolagets utgångsläge och innehållet i ändringen av bolagsordningen, och skiljer sig därför från varandra. 

Ändringar av bolagsordningen medför förändringar i aktiegrupperna bland annat i samband med renoverings- och tilläggsbygge, när aktiernas numrering ändras samt när aktielägenheter sammanslås eller delas. Läs mer om ändringar i aktiegrupper på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

När aktiegrupper förändras vid ändring av bolagsordningen, ska delägaren eller husbolaget eller båda alltid uppdatera uppgifterna i bostadsdatasystemet: de ska ansöka om registrering av ägande för de helt nya aktiegrupper som uppstått till följd av ändringen i bolagsordningen eller de aktiegrupper som trätt i de upphörda aktiegruppernas ställe. Om det i bostadsdatasystemet har registrerats pantsättningar eller begränsningar för de aktiegrupper som upphört på grund av ändringen i bolagsordningen, behövs ett samtycke eller en ansökan från panthavaren och den som är skyddad med begränsningen för inskrivning av rättigheter. 

Aktörspecifika anvisningar:

Hur observerar man följderna av ändringen av bolagsordningen i bostadsdatasystemet?

Ändringar i aktiegruppsbeteckningar ser man enklast på utskrifter från bostadsdatasystemet: i aktieboken och på aktielägenhetsutskriften.

I samband med en gammal aktiegrupp som upphört i handelsregistret finns följande text i aktieboken och på aktiegruppens aktielägenhetsutskrift: ”Bolagsordningen har ändrats dd.mm.åååå. Uppgifterna är inte ännu uppdaterade i bostadsdatasystemet.”

Nya aktiegrupper finns i bostadsdatasystemet utan ägaruppgifter eller syns på utskrifter först efter det att man har ansökt om registrering av ägande och ansökan är anhängig.

Exempel på vyer i aktieboken och på aktielägenhetsutskriften finns på Lantmäteriverkets webbplats:

Ändringar av bolagsordningen – anvisningar för husbolag

1. Ändringar av bolagsordningen i ett s.k. gammalt bostadsaktiebolag vars aktiebok ska överföras till bostadsdatasystemet

Vid överföring av husbolagets aktiebok ska uppgifter som överensstämmer med den gällande bolagsordningen alltid anges. Om lägenhetsbeskrivningen i den gällande bolagsordningen inte motsvarar de existerande aktielägenheterna eller andra utrymmen (om till exempel en lägenhet delats upp till två lägenheter) ska bolagsordningen först ändras och registreras i handelsregistret. Efter registreringen kan husbolagets aktiebok överföras till bostadsdatasystemet i Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok.

a)    Husbolaget använder ett fastighetsförvaltningssystem

 • Registrera först ändringen av bolagsordningen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör inte ännu ändras till det nya elektroniska formatet vid registrering av bolagsordningen. 
 • Ladda överföringsfilen från fastighetsförvaltningssystemet till tjänsten för överföring av aktiebok efter att du har fått ett meddelande av registreringen från handelsregistret. 
 • Komplettera aktieboken och andra nödvändiga uppgifter i överföringstjänsten och godkänn sedan överföringen. Husbolaget finns nu i bostadsdatasystemet.
 • Obs! Vid elektronisk registrering av ägande ska delägaren uppvisa aktiebrevet eller ett interimsbevis på aktiegruppen för Lantmäteriverket.

Läs mer om anmälan om ändring av bolagsordningen på PRS:s webbplats

b)    Husbolaget använder inte ett fastighetsförvaltningssystem

 • Registrera först ändringen av bolagsordningen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Då importeras uppgifterna från handelsregistret till tjänsten för överföring av aktiebok. 
 • Komplettera ägaruppgifterna och andra nödvändiga uppgifter och godkänn sedan överföringen. Husbolaget finns nu i bostadsdatasystemet.
 • Obs! Vid elektronisk registrering av ägande ska delägaren uppvisa aktiebrevet eller ett interimsbevis på aktiegruppen för Lantmäteriverket.

Läs mer om det nya elektroniska formatet av bolagsordningen på PRS:s webbplats
 

2. Ändringar av bolagsordningen hos ett husbolag som redan finns i bostadsdatasystemet

Uppgifterna om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 1.1.2019 eller senare tillsammans med uppgifterna om stiftande delägare finns i bostadsdatasystemet. Även uppgifterna om gamla husbolag som redan har överfört sin aktiebok finns i bostadsdatasystemet. Om en delägare har ansökt om registrering av ägande, finns även ägaruppgifterna om aktielägenheten i bostadsdatasystemet.

När ett husbolag som finns i bostadsdatasystemet gör en ändring av bolagsordningen, 

 • Registrera först ändringen av bolagsordningen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen ska samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Uppgifterna om de ändrade aktiegrupperna importeras direkt från handelsregistret till bostadsdatasystemet. Inga ägaruppgifter finns för de ändrade eller nya aktiegrupperna.
 • Anmäl ägarna till de helt nya aktiegrupperna för registrering i bostadsdatasystemet utan dröjsmål. Husbolaget har skyldighet att anmäla ägarna. Uppgifterna ska anmälas med blankett tills de elektroniska gränssnitten tas i bruk. Anmälan är avgiftsbelagd (se prislistan på Lantmäteriverkets webbplats).
 • Ge delägaren en redogörelse om den aktiegrupp som trätt i den gamla upphörda aktiegruppens ställe. Delägaren är skyldig att ansöka om registrering av ägande i den nya aktiegruppen och bifoga husbolagets redogörelse till ansökan.
 • Obs! Om ägandet av den aktiegrupp som upphört på grund av ändringen av bolagsordningen har grundat sig på ett aktiebrev i pappersform, ska aktieägaren lämna in aktiebrevet för den aktiegrupp som upphört eller ett interimsbevis till Lantmäteriverket i samband med registreringen av ägandet.

Läs mer om det nya elektroniska formatet av bolagsordningen på PRS:s webbplats
 

3. Ändring av aktiebolagets juridiska form till bostadsaktiebolag 

När aktiebolagets företagsform ändras till bostadsaktiebolag ska bolaget först anmäla ändringen av bolagsformen till handelsregistret. I samband med ändringen bör uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen anges i det nya elektroniska formatet via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. 

Läs mer om ändring av aktiebolag till bostadsaktiebolag på PRS:s webbplats

a)    Aktiebolaget har bildats före 2019

 • Registrera först ändringen av den juridiska formen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Då importeras uppgifterna från handelsregistret till tjänsten för överföring av aktiebok. 
 • Komplettera ägaruppgifterna om aktiegrupperna och andra nödvändiga uppgifter i tjänsten för överföring av aktiebok och godkänn sedan överföringen av aktieboken. Bolaget finns nu i bostadsdatasystemet.

b)    Aktiebolaget har bildats 1.1.2019 eller därefter 

 • Registrera först ändringen av den juridiska formen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Uppgifterna om bolaget som har ändrats till ett bostadsaktiebolag importeras då direkt från handelsregistret till bostadsdatasystemet. 
 • Aktieägaren ska registrera sin äganderätt i bostadsdatasystemet. Husbolagets styrelse ska ge aktieägaren en utredning av de aktier hen äger efter ändringen av bolagsformen.

Obs! Information om ändring av aktiebolagets juridiska form till ömsesidigt fastighetsaktiebolag hittar du på sidan Ömsesidiga fastighetsaktiebolag