Ändringar av bolagsordningen

 

Allmänt om hur ändringar i bolagsordningen påverkar bostadsdatasystemet

Husbolag gör ibland olika ändringar i anslutning till bolaget, aktielägenheterna eller fastigheterna, vilket kan innebära ändringar också i aktiegrupperna: helt nya aktiegrupper kan uppstå i husbolaget och befintliga aktiegrupper kan förändras eller upphöra. Husbolagen ska meddela ändringarna i den giltiga bolagsordningen till Patent- och registerstyrelsen. Ändringarna träder i kraft först efter det att de har registrerats i handelsregistret.

Alla ändringar i bolagsordningen som ändrar den giltiga aktiegruppen i handelsregistret påverkar även den aktiegrupp som redan finns i bostadsdatasystemet. Följderna beror på husbolagets utgångsläge och innehållet i ändringen av bolagsordningen, och skiljer sig därför från varandra. 

Ändringar av bolagsordningen medför förändringar i aktiegrupperna bland annat i samband med renoverings- och tilläggsbygge, när aktiernas numrering ändras samt när aktielägenheter sammanslås eller delas. Läs mer om ändringar i aktiegrupper på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

När aktiegrupper förändras vid ändring av bolagsordningen, ska delägaren eller husbolaget eller båda alltid uppdatera uppgifterna i bostadsdatasystemet: de ska ansöka om registrering av ägande för de helt nya aktiegrupper som uppstått till följd av ändringen i bolagsordningen eller de aktiegrupper som trätt i de upphörda aktiegruppernas ställe. Om det i bostadsdatasystemet har registrerats pantsättningar eller begränsningar för de aktiegrupper som upphört på grund av ändringen i bolagsordningen, behövs ett samtycke eller en ansökan från panthavaren och den som är skyddad med begränsningen för inskrivning av rättigheter. 

Aktörspecifika anvisningar:

Hur observerar man följderna av ändringen av bolagsordningen i bostadsdatasystemet?

Ändringar i aktiegruppsbeteckningar ser man enklast på utskrifter från bostadsdatasystemet: i aktieboken och på aktielägenhetsutskriften.

I samband med en gammal aktiegrupp som upphört i handelsregistret finns följande text i aktieboken och på aktiegruppens aktielägenhetsutskrift: ”Bolagsordningen har ändrats dd.mm.åååå. Uppgifterna är inte ännu uppdaterade i bostadsdatasystemet.”

Nya aktiegrupper finns i bostadsdatasystemet utan ägaruppgifter eller syns på utskrifter först efter det att man har ansökt om registrering av ägande och ansökan är anhängig.

Exempel på vyer i aktieboken och på aktielägenhetsutskriften finns på Lantmäteriverkets webbplats:

Ändringar av bolagsordningen – anvisningar för husbolag

1. Ändringar av bolagsordningen i ett s.k. gammalt bostadsaktiebolag vars aktiebok ska överföras till bostadsdatasystemet

Vid överföring av husbolagets aktiebok ska uppgifter som överensstämmer med den gällande bolagsordningen alltid anges. Om lägenhetsbeskrivningen i den gällande bolagsordningen inte motsvarar de existerande aktielägenheterna eller andra utrymmen (om till exempel en lägenhet delats upp till två lägenheter) ska bolagsordningen först ändras och registreras i handelsregistret. Efter registreringen kan husbolagets aktiebok överföras till bostadsdatasystemet i Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok.

a)    Husbolaget använder ett fastighetsförvaltningssystem

 • Registrera först ändringen av bolagsordningen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör inte ännu ändras till det nya elektroniska formatet vid registrering av bolagsordningen. 
 • Ladda överföringsfilen från fastighetsförvaltningssystemet till tjänsten för överföring av aktiebok efter att du har fått ett meddelande av registreringen från handelsregistret. 
 • Komplettera aktieboken och andra nödvändiga uppgifter i överföringstjänsten och godkänn sedan överföringen. Husbolaget finns nu i bostadsdatasystemet.
 • Obs! Vid elektronisk registrering av ägande ska delägaren uppvisa aktiebrevet eller ett interimsbevis på aktiegruppen för Lantmäteriverket.

Läs mer om anmälan om ändring av bolagsordningen på PRS:s webbplats

b)    Husbolaget använder inte ett fastighetsförvaltningssystem

 • Registrera först ändringen av bolagsordningen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Då importeras uppgifterna från handelsregistret till tjänsten för överföring av aktiebok. 
 • Komplettera ägaruppgifterna och andra nödvändiga uppgifter och godkänn sedan överföringen. Husbolaget finns nu i bostadsdatasystemet.

Läs mer om det nya elektroniska formatet av bolagsordningen på PRS:s webbplats
 

2. Ändringar av bolagsordningen hos ett husbolag som redan finns i bostadsdatasystemet

Uppgifterna om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 1.1.2019 eller senare tillsammans med uppgifterna om stiftande delägare finns i bostadsdatasystemet. Även uppgifterna om gamla husbolag som redan har överfört sin aktiebok finns i bostadsdatasystemet. Om en delägare har ansökt om registrering av ägande, finns även ägaruppgifterna om aktielägenheten i bostadsdatasystemet.

När ett husbolag som finns i bostadsdatasystemet gör en ändring av bolagsordningen, 

 • Registrera först ändringen av bolagsordningen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen ska samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Uppgifterna om de ändrade aktiegrupperna importeras direkt från handelsregistret till bostadsdatasystemet. Inga ägaruppgifter finns för de ändrade eller nya aktiegrupperna.
 • Anmäl ägarna till de helt nya aktiegrupperna för registrering i bostadsdatasystemet utan dröjsmål. Husbolaget har skyldighet att anmäla ägarna. Uppgifterna ska anmälas med blankett tills de elektroniska gränssnitten tas i bruk. Anmälan är avgiftsbelagd (se prislistan på Lantmäteriverkets webbplats).
 • Ge delägaren en redogörelse om den aktiegrupp som trätt i den gamla upphörda aktiegruppens ställe. Delägaren är skyldig att ansöka om registrering av ägande i den nya aktiegruppen och bifoga husbolagets redogörelse till ansökan.  

Läs mer om det nya elektroniska formatet av bolagsordningen på PRS:s webbplats
 

3. Ändring av aktiebolagets juridiska form till bostadsaktiebolag 

När aktiebolagets företagsform ändras till bostadsaktiebolag ska bolaget först anmäla ändringen av bolagsformen till handelsregistret. I samband med ändringen bör uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen anges i det nya elektroniska formatet via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. 

Läs mer om ändring av aktiebolag till bostadsaktiebolag på PRS:s webbplats

a)    Aktiebolaget har bildats före 2019

 • Registrera först ändringen av den juridiska formen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Då importeras uppgifterna från handelsregistret till tjänsten för överföring av aktiebok. 
 • Komplettera ägaruppgifterna om aktiegrupperna och andra nödvändiga uppgifter i tjänsten för överföring av aktiebok och godkänn sedan överföringen av aktieboken. Bolaget finns nu i bostadsdatasystemet.

b)    Aktiebolaget har bildats 1.1.2019 eller därefter 

 • Registrera först ändringen av den juridiska formen via Patent- och registerstyrelsens FODS-tjänst. Uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen bör samtidigt anges i det nya elektroniska formatet. Uppgifterna om bolaget som har ändrats till ett bostadsaktiebolag importeras då direkt från handelsregistret till bostadsdatasystemet. 
 • Aktieägaren ska registrera sin äganderätt i bostadsdatasystemet. Husbolagets styrelse ska ge aktieägaren en utredning av de aktier hen äger efter ändringen av bolagsformen.