Bakgrundsinformation

På denna sida finns det information bl.a om bostadsdatabasets syfte, bakgrund och grundidé.

Vänligen kontakta Lantmäteriverkets kommunikation i frågor som gäller bostadsdatasystemet.

 

Innehåll

Uppgifterna om 1,5 miljoner aktielägenheter samlas i ett nytt system

Nya bolag registreras i bostadsdatasystemet från och med 2019

Bostadsbolagen spelar en nyckelroll

Anteckning i det elektroniska registret ersätter aktiebrev i pappersformat

Användning av aktielägenhet som säkerhet för lån

Anteckning om begränsningar görs på tjänstens vägnar eller på ansökan

Införande av elektroniska tjänster

Nya möjligheter för utveckling av tjänster

Kostnaderna täcks med ansöknings- och informationsavgifter

Lagstiftningsprocessen

Om projektet

Tidsplan

Mer information lämnas av

Uppgifterna om 1,5 miljoner aktielägenheter samlas i ett nytt system

I Finland finns uppskattningsvis 100 000 bostadsbolag med 1,5 miljoner aktielägenheter och över två miljoner bostadsaktieägare. Dessa uppgifter registreras i ett bostadsdatasystem från och med 1 januari 2019.

Bostaden är många finländares viktigaste egendom. Ändå har det inte funnits ett heltäckande och centraliserat register om bostadsbolagen och aktielägenheterna i dem samt om innehaven och pantsättningarna av dem. 

Ägande, omsättning och användning av bostaden som säkerhet för lån sker med aktiebrev i pappersform. Att flytta de fysiska aktiebreven är besvärligt, kostar och orsakar fördröjningar i bostadshandeln och försvårar också utvecklingen av e-tjänster inom branschen. 

Syftet med projektet för digitalisering av bostadsaktieregistret (ASREK), som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet, är att skapa ett helt nytt bostadsdatasystem över aktielägenheterna samt uppgifter om ägarna och pantsättningarna. Det elektroniska systemet förbättrar tillgängligheten, tillförlitligheten och omfattningen av uppgifterna och skapar förutsättningar för utvecklingen av e-tjänster. 

Systemet kommer att underlätta arbetet för tiotusentals personer i bostadsbolagen, disponentbyråerna, fastighetsförmedlingen, finansinstituten och den offentliga förvaltningen. Medborgarnas möjligheter att få information blir bättre då ägar- och pantsättningsuppgifterna om en aktielägenhet finns i ett register som upprätthålls av en myndighet och uppgifterna åtnjuter offentlig trovärdighet.

Nya bolag registreras i bostadsdatasystemet från och med 2019

De första som från och med ingången av 2019 övergår till det nya bostadsdatasystemet är bostadsbolag som bildas efter 1 januari 2019 samt ömsesidiga fastighetsaktiebolag. De ska bildas i Patent- och registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem (FODS) varifrån uppgifterna om bolaget, aktielägenheterna och deras ägare överförs direkt till bostadsdatasystemet. 

Bolaget antecknas genast då det bildas i bostadsdatasystemet. Det trycks inga aktiebrev för aktielägenheterna i bolaget utan uppgifterna om aktielägenheterna, ägarna och pantsättningarna finns i bostadsdatasystemet. Aktieboken fås från datasystemet. 

Vid ägarbyte eller pantsättning av en aktielägenhet i ett bolag som bildats efter 1 januari 2019 registreras ändringarna i bostadsdatasystemet på den nya ägarens eller panthavarens ansökan. Begränsningarna i besittningsrätten registreras likaså i bostadsdatasystemet.

Mer information om att bilda ett nytt bolag

Bostadsbolagen spelar en nyckelroll

Överföringen av uppgifterna om bostadsbolag som bildats före 2019 till bostadsdatasystemet inleds stegvis 1 maj 2019. Det första steget är migrering av uppgifterna om ett bolag och lägenheterna i det genom att flytta bolagets aktier till bostadsdatasystemet. Därefter är det möjligt att ansöka om registrering av ägande och pantsättning av bostäderna hos Lantmäteriverket. 

Bostadsaktiebolag som bildats före 1 januari 2019 ska föra över aktieböckerna senast 31 december 2022. För de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen är detta frivilligt. Bostadsbolagets styrelse beslutar om överföringen av aktieboken och informerar aktieägarna om överföringen.

Från och med början av maj kan gamla husbolag överföra uppgifterna i sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Uppgifterna lämnas in på en blankett i början. Överföringen av bostadsaktieböcker är betydligt enklare i slutet av året 2019 eftersom i oktober tas e-tjänsten för husbolag i bruk.

En betydande del av husbolagen och disponenterna har tillgång till ett disponentsystem med tidsenliga uppgifter om husbolaget och aktielägenheterna. Uppgifter i disponentsystemen kan användas som grunduppgifter vid överföring av aktieboksuppgifterna. Lantmäteriverket kommer att erbjuda gränssnitt till disponentsystem i slutet av år 2019. I slutet av år 2019 förverkligas också informationstjänst från bostadsdatasystemet till disponentsystemen.

Efter överföringen upprätthåller Lantmäteriverket aktieboken och bolaget får de uppgifter som behövs för förvaltning av bolaget från bostadsdatasystemet. Eftersom ägandet registreras av Lantmäteriverket är bolaget inte längre ansvarigt för utredning av ägaruppgifterna. 

Anteckning i det elektroniska registret ersätter aktiebrev i pappersformat

Efter att aktieboken har överförts till bostadsdatasystemet kan bostadsaktieägaren när som helst ansöka om registrering av ägande hos Lantmäteriverket. Samtidigt makulerar Lantmäteriverket det fysiska aktiebrevet. 

Ansökan om registrering av ägande ska lämnas då bostaden första gången övergår till en ny ägare efter överföring av aktieboken. Den nya ägaren ska ansöka om registrering hos Lantmäteriverket inom två månader efter köpet eller överföringen av ägandet. Samtidigt makuleras det fysiska aktiebrevet. 

Äganderätten till en aktiebostad bevisas genom en anteckning i registret i stället för ett fysiskt aktiebrev. Därmed försvinner risken för att aktiebrevet förstörs eller försvinner.  

Första registreringen av ägandet sker med det fysiska aktiebrevet som ska lämnas till Lantmäteriverket. Då äganderätten till aktielägenheten redan antecknats i det elektroniska registret kräver registreringen att den tidigare ägaren, i regel säljaren, samtycker till registreringen. 

Ansökan om registrering av ägandet kan lämnas på ägarens vägnar av ett ombud, till exempel en bank.

Användning av aktielägenhet som säkerhet för lån

Aktielägenheter ställs ofta som säkerhet för lån och då förvaras aktiebreven på banken. Efter att aktiebrevet har ersatts med elektronisk anteckning om ägandet kan anteckning om pantsättning göras i det elektroniska registret. 

Ansökan om registrering av pantsättningen görs av panthavaren, som normalt är den långivande banken. För pantsättning krävs alltid aktielägenhetsägarens samtycke.

Anteckning om begränsningar görs på tjänstens vägnar eller på ansökan

I bostadsdatasystemet antecknas också uppgifter om utmätning, säkringsåtgärder, konkurs och företagssanering. Anteckningarna görs utifrån uppgifter från myndigheten, konkursboet eller boutredningsmannen.

Andra begränsningar som antecknas är rätt som baserar sig på lag eller testamente och som begränsar aktieägarens rätt att överlåta en aktie. En sådan rätt utgör den efterlevande makens besittningsrätt och nyttjanderätten på grund av testamente. Dessa begränsningar antecknas i registret på ansökan av innehavaren av nyttjanderätten eller på tjänsten vägnar.

Andra lagstadgade begränsningar, som till exempel begränsning som meddelats av den så kallade RS-banken, antecknas också i registret. RS-systemet, som regleras genom lagen om bostadsköp, tryggar bostadsköparens intressen under byggnadsfasen då det är fråga om en nybyggd bostad.

Mer information om RS-förfarandet på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Införande av elektroniska tjänster

Lantmäteriverket inför elektroniska ansökningar under 2020. Organisationskunder, som till exempel banker, får tillgång till ansökningsgränssnitt där de kan lämna in ansökningar via sina egna system. Personkunder kan ansöka om registrering av ägandet via Lantmäteriverkets e-tjänst. E-tjänsterna gör kontakterna smidigare och snabbare.

Bostadsdatasystemet förbättrar tillgången till information. Det går att få information om bostadsbolaget och bostäderna i det omedelbart efter att det nya bostadsbolaget har bildats i Patent- och registerstyrelsens webbtjänst eller bolagets aktiebok har förts över till bostadsdatasystemet.

Bostadsbolagets aktiebok och en utskrift över aktielägenheterna i bolaget kan beställas från Lantmäteriverket. Aktieboken innehåller basuppgifterna om bolaget, aktielägenheterna och lägenhetsägarna. Utskriften med uppgifterna om en aktielägenhet är en sammanställning av basuppgifterna om bolaget, lägenheten, ägarna, pantsättningar och begränsningarna. Utskriften behövs bland annat vid bostadsköp.
Uppgifter (inkl. bolagsordning) om bostadsaktiebolagen och de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen fås även i fortsättningen från handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. 

Informationstjänsterna byggs ut under 2019-2020. Bostadsbolagen och disponenterna kan få information om det egna bolaget och bostadsaktieägarna om aktielägenheten.

Mer information om tjänsterna och när de kommer att tas i bruk 

Nya möjligheter för utveckling av tjänster

Bostadsdatasystemet kommer att vara en riksomfattande databas innehållande basuppgifterna om bostadsbolagen, aktielägenheterna, bostadsägarna och pantsättningarna. Lantmäteriverket tillhandahåller information till bolagen, aktieägarna, myndigheterna, medborgarna och företagen.

För privata tjänsteleverantörer byggs gränssnitt till bostadsdatasystemet. Dessa tjänsteleverantörer spelar en viktig roll vad gäller framtagningen av nya tjänster. Det finns redan avancerade planer på tjänster för e-handel. 

Mer information om de tekniska gränsytorna finns på sidan Materiaalipankki (på finska).

Kostnaderna täcks med ansöknings- och informationsavgifter

Kostnaderna för bostadsdatasystemet ska täckas med ansöknings- och informationsavgifter. 

För anteckning om ägande, pantsättning och begränsning uppbärs en engångsavgift för registreringen. När ägandet har registrerats i bostadsdatasystemet får aktieägarna avgiftsfritt ta del av information om sina bostäder.

Överföringen av aktieboken är avgiftsfri för bostadsbolagen såvida det sker senast 31 december 2022. De uppgifter som bostadsbolagen behöver för förvaltning av bolaget lämnas avgiftsfritt från datasystemet. 

Avgifterna fastställs genom en jord- och skogsbruksministeriets förordning. 

Lagstiftning

Lagen om ett bostadsdatasystem och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem trädde i kraft 1.1.2019. I samband med detta ändrades också andra lagar varav de viktigaste är lagen om bostadsaktiebolag och lagen om bostadsköp. 

Om projektet

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte projektet för det elektroniska bostadsaktieregistret (ASREK) våren 2016. Projektet avslutas 3 december 2019. Projektets styrgrupp består av representanter för jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet. Ledningsgruppen utgörs av de instanser som ska verkställa registret. Under projektet byggs tjänsterna upp i bostadsdatasystemet som ska tas i bruk 2019.  

Tidsplan

Se detaljerad tidsplan.

Mer information lämnas av

Lagstiftning 

Lagstiftningsråd Susanna Paakkola, jord- och skogsbruksministeriet, tel.  029 516 2448 

Förfaringssätt och verksamhet 

Processchef Inskrivningsärenden  Kai Andersin, Lantmäteriverket, tel. 050 471 6330, fö[email protected] (Bostadsdatasystem och dess tjänster)
Programchef Jorma Turunen, Lantmäteriverket, p. 040 179 5335, fö[email protected] (Bostadsdatasystem och dess tjänster)