Inlösningsförfarande

Inlösningsklausul eller annan klausul om begränsning av omsättningen i bolagsordningen

Bolagsordningen kan innehålla en inlösningsklausul, enligt vilken en annan aktieägare, husbolaget eller en annan person har rätt att lösa in en aktie när äganderätten till den överförs från ägaren till en aktör utanför husbolaget.  

I gamla bolagsordningar kan det fortfarande finnas en förköpsklausul eller en samtyckesklausul. Enligt en förköpsklausul måste bolaget eller de övriga aktieägarna erbjudas möjligheten att lösa in aktierna redan före överlåtelsen. En samtyckesklausul förutsätter att bolagets styrelse gett sitt samtycke innan en överlåtelse från en ägare till en annan kan ske.

Inlösningsförfarande

Eftersom ett ägarbyte är en förutsättning för att inlösningsrätt ska uppstå, kan inlösningsrätt uppstå först efter att äganderätten har överlåtits.Ett köp kan därmed inte vara villkorligt eller innehålla ett villkor enligt vilket köpet hävs om inlösningsrätten används.

Inlösningsförfarandet går till som följer:

Lantmäteriverket

 • registrerar enligt köparens ansökan ägandet i lägenhetsdatasystemet och gör samtidigt anteckningen ”Förvärvet av bostadsaktien är föremål för inlösningsrätt enligt bolagsordningen” för aktiegruppen i aktieboken. Anteckningen sparas i aktieboken i 3 månader från och med den dag den gjorts, om husbolaget inte meddelar någonting annat (t.ex. att ett inlösningsförfarande pågår eller att inlösningsrätten inte används).
 • skickar information till husbolaget om registreringen av den nya ägarens ägande.
 • anger den nya ägaren i aktieboken, när Skatteförvaltningen meddelat att överlåtelseskatten betalats.

Husbolaget

 • meddelar skriftligen aktieägarna om inlösningsmöjligheten inom två veckor efter att det
  • fått en utredning från den nya aktieägaren om förvärvet, bland annat köpesumman
  • bedömt att inlösningsrätten enligt bolagsordningen gäller förvärvet i fråga.

Inlösaren

 • lämnar ett inlösningskrav till styrelsen inom en månad efter att husbolaget fått utredningen. (Tiden är minst två veckor från det att husbolaget meddelat aktieägarna.)

Husbolaget

 • meddelar Lantmäteriverket om inlösningskravet utan dröjsmål.

Inlösaren

 • betalar inlösningspriset till husbolagets konto inom två veckor efter inlösningskravet
 • ansöker om registrering av äganderätten i lägenhetsdatasystemet

Lantmäteriverket

 • registrerar enligt inlösarens ansökan dennes ägande i lägenhetsdatasystemet och tar samtidigt bort anteckningen ”Förvärvet av bostadsaktien är föremål för inlösningsrätt enligt bolagsordningen” från aktieboken.
 • skickar information till husbolaget om registreringen av inlösarens ägande.
 • anger den nya ägaren i aktieboken, när Skatteförvaltningen meddelat att överlåtelseskatten betalats.

Husbolaget

 • betalar det inlösningspris som inlösaren betalat in på husbolagets konto till den ursprungliga köparen.

Gammal inlösningsklausul

Om bolagets bolagsordning fortfarande innehåller en inlösningsklausul enligt den gamla lagen om bostadsaktiebolag (809/1991), tillämpas ett inlösningsförfarande enligt den gamla lagen. Lantmäteriverket registrerar enligt köparens ansökan ägandet i lägenhetsdatasystemet och gör samtidigt anteckningen ”Förvärvet av bostadsaktien är föremål för en annan begränsning av omsättningen enligt bolagsordningen” för aktiegruppen i aktieboken.

Lantmäteriverket skickar också information till husbolaget om registreringen av den nya ägarens ägande. Anteckningen kan tas bort och aktieägaren antecknas i aktieboken först när husbolaget har meddelat Lantmäteriverket att inlösningsrätten inte används eller att inlösaren kan antecknas i aktieboken och överlåtelseskatten har betalats.

Förköps- eller samtyckesklausul

Om husbolagets bolagsordning innehåller en förköps- eller samtyckesklausul tillämpas följande förfarande:

 • Efter beslut om att förköpsrätten inte ska utnyttjas eller samtycke från husbolagets styrelse ansöker köparen om registrering av sitt ägande hos Lantmäteriverket. Lantmäteriverket registrerar enligt köparens ansökan ägandet i lägenhetsdatasystemet och gör samtidigt anteckningen ”Förvärvet av bostadsaktien är föremål för en annan begränsning av omsättningen enligt bolagsordningen” för aktiegruppen i aktieboken. Lantmäteriverket skickar också information till husbolaget om registrering av ägarens ägande.

Husbolaget skickar ett meddelande till Lantmäteriverket om att begränsningsanteckningen kan tas bort ur aktieboken och ägaren antecknas i aktieboken. Lantmäteriverket antecknar ägaren i aktieboken först efter husbolagets anmälan och efter att Skatteförvaltningen har meddelat att överlåtelseskatten har betalats.