För fastighetsmäklare

Införandet av bostadsdatasystemet medför förändringar i fastighetsmäklarnas arbete. I nuläget ska fastighetsmäklaren tillämpa tre parallella förfaringssätt vid försäljning av aktielägenheter.

För att kunna välja rätt förfaringssätt är det viktigt att fastighetsmäklaren utreder om bolaget i fråga ingår i bostadsdatasystemet eller inte, om säljaren av aktielägenheten fortfarande innehar aktiebrevet eller om en elektronisk ägaranteckning redan har gjorts. Nedan finns en presentation av olika situationer ur fastighetsmäklarens synvinkel.

Finns den lägenhet som du förmedlar i ett husbolag som redan ingår i bostadsdatasystemet?

 • Kontrollera i disponentintyget eller med Lantmäteriverkets kundtjänst om bostadsaktiebolaget eller det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget redan ingår i bostadsdatasystemet.
 • Kontrollera att säljaren är införd som ägare i aktieboken. Om inte, ska du uppmana säljaren att före försäljningen anmäla sitt ägande för anteckning i husbolagets aktiebok.
 • Om husbolaget redan ingår i bostadsdatasystemet och säljaren inte är införd i husbolagets aktiebok, ska säljaren registrera sitt ägande i bostadsdatasystemet före försäljningen.

Innehar säljaren fortfarande aktiebrevet i pappersform trots att husbolaget redan ingår i bostadsdatasystemet?

 • Säljaren gör en anteckning om överlåtelse i aktiebrevet så som förut.
 • Köparen ska ansöka om registrering av äganderätt hos Lantmäteriverket inom två månader efter att köpebrevet undertecknats. Köparen ska samtidigt överlämna aktiebrevet i pappersform till Lantmäteriverket för makulering.
  • Om lägenheten har ställts som säkerhet för ett bolån, är det köparens bank som ansöker om registrering av ägande och pantsättning.

Har säljaren redan en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet?

 • Köparen ska ansöka om registrering av äganderätt hos Lantmäteriverket.
 • Säljaren ska ge sitt samtycke till registreringen. Samtycke ska visas genom att bifoga en kopia av köpebrevet eller ett separat skriftligt samtycke samt säljarens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) till ansökan.
 • Lantmäteriverket kontrollerar att säljaren har gett sitt samtycke. När säljaren är ett dödsbo, kontrolleras säljarens samtycke till överlåtelsen med den som uppgett boet.

Efter att köparens äganderätt har registrerats i bostadsdatasystemet:

 • Lantmäteriverket skickar ett meddelande om ägarbytet till husbolaget när ägandet har registrerats. Den nya ägaren får också ett meddelande om registreringen. Efter registreringen visas ägandet genom en elektronisk anteckning i bostadsdatasystemet, och aktiebrevet existerar inte längre.
 • Som fastighetsmäklare är du fortfarande skyldig att lämna en överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Du behöver dock inte längre lämna ett intyg om betald överlåtelseskatt eller om befrielse från överlåtelseskatt på köp av första bostad till köparen för anteckning i aktieboken.
 • I anslutning till registreringen av ägande kontrollerar Lantmäteriverket direkt med Skatteförvaltningen om överlåtelseskatten är betald eller inte, och antecknar köparen i aktieboken när skatten är betald.

Finns den lägenhet som du förmedlar i ett husbolag som ännu inte ingår i bostadsdatasystemet?

 • För anteckning i aktieboken ska du till köparen skicka ett kvitteringsmeddelande om den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen du skickat och se till att skatten blir betald.
 • Husbolaget antecknar den nya ägaren i aktieboken.

OBS! Köparen ska vänta på att husbolaget ansluter sig till bostadsdatasystemet innan ägandet kan registreras i elektroniskt format. Aktiebrevet kan lämnas till Lantmäteriverket för makulering. Husbolaget meddelar till aktieägarna när överföringen har skett.