För byggherrar

Har du bildat ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag 2019 eller senare?

Husbolagets uppgifter har kommit från handelsregistret till bostadsdatasystemet. Stiftande delägare har automatiskt registrerats som ägare till varje aktiegrupp. Såväl stiftande delägares som alla följande aktieägares ägande visas med en elektronisk notering i bostadsdatasystemet, inga aktiebrev eller interimsbevis trycks längre. 

Innan RS-förfarande inleds

RS-förfarandet inleds

 • Inled RS-förfarandet med en RS-bank eller ett regionförvaltningsverk (RFV).
 • Som förvarare av skyddsdokumenten anmäler din RS-bank eller regionförvaltningsverket att RS-begränsningen ska antecknas i bostadsdatasystemet. 
 • Om du gör en ändring i bolagsordningen under RS-förfarandet, avtala med RS-banken om att anmäla ägarna till de nya aktiegrupperna till bostadsdatasystemet. RS-banken anmäler samtidigt RS-begränsningarna till de nya aktiegrupperna. 
 • RS-banken administrerar uppgifterna om ägare och ägarbyten under byggnadstiden, och då ska ägandet inte anmälas eller registreras i bostadsdatasystemet.

RS-förfarandet avslutas

 • RS-banken anmäler de nya ägarna och eventuella pantsättningar för registrering i bostadsdatasystemet efter att den nya ägaren har uppfyllt sina skyldigheter i anslutning till affären (exempelvis betalat köpeskillingen i sin helhet).
 • I samband med registrering av äganderätt avför Lantmäteriverket på tjänstens vägnar RS-begränsningen för sådana aktiegrupper för vilka det registreras en ny ägare. 
 • Stiftande delägare står kvar som ägare till osålda lägenheter. När förfarandet avslutas anmäler RS-banken avförande av RS-begränsningen för aktiegrupper i fråga. 
 • Den nya ägaren ansöker själv om registrering av äganderätt om köpet har gjorts efter det att RS-förfarandet har avslutats.

OBS! Alla aktiegrupper i husbolag, till exempel bilplatser, ingår inte i RS-förfarandet. 

 • Den nya ägaren ska själv ansöka om registrering av ägande i bostadsdatasystemet, RS-banken anger endast ägande av bostadslägenhet.
 • Om du har gjort en ändring av bolagsordningen under RS-förfarandet ska du anmäla ägare som ingår i aktiegrupper som inte omfattas av RS-förfarandet (de stiftande delägarna) till bostadsdatasystemet.

Har du bildat ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag 2018 eller tidigare?

Om byggandet ännu inte har inletts har du två alternativa sätt att överföra aktiebolaget till bostadsdatasystemet och genomföra RS-förfarandet. Om byggandet har inletts och husbolaget ingår i RS-förfarandet, ska du agera enligt alternativ 2.

Alternativ 1

Enligt det första alternativet börjar RS-förfarandet först när husbolaget har förts över till bostadsdatasystemet och de stiftande delägarna har registrerat ett elektroniskt ägande i bostadsdatasystemet.

Innan RS-förfarande inleds

 • Registrera företagsformen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag i handelsregistret och lägg till en klausul i bolagsordningen om att bolagets aktier ingår i bostadsdatasystemet via PRS e-tjänst.
 • Innan RS-förfarandet inleds ska du via PRS e-tjänst göra de nödvändiga ändringar av bolagsordningen som gäller aktiegrupper (lägenheter) och lämna uppgifter om bolagsordningen i elektroniskt format (strukturerat). Då överförs uppgifterna om aktiegrupperna och lägenheterna automatiskt till Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok.
 • När ändringen har registrerats i handelsregistret ska du i Lantmäteriverkets överföringstjänst komplettera uppgifterna om ägarna (de stiftande delägarna) till aktiegrupperna och godkänna överföringen till bostadsdatasystemet. Uppgifterna om aktiegrupperna och lägenheterna kan inte längre ändras.
 • Om du inte har gjort ändringen av bolagsordningen innan RS-förfarandet inleds ska du lämna uppgifter om bland annat aktiegrupper, lägenheter och ägare (stiftande delägare) i överföringstjänsten och godkänna överföringen till bostadsdatasystemet.
 • Ansök om registrering av de stiftande delägarnas ägande elektroniskt hos Lantmäteriverket. Du kan leverera interimsbevis i stället för aktiebrev i samband med ansökan om registrering. Om inga aktiebrev eller interimsbevis har utfärdats för aktierna, be om en redogörelse från bolagets styrelse om situationen och lämna in den till Lantmäteriverket. Observera att elektronisk registrering av aktier i gamla husbolag (bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som tillämpar lagen om bostadsaktiebolag) som registrerats 1.1.1992 eller senare kan inte göras med styrelsens redogörelse eftersom dessa bolag har skyldighet att låta trycka aktiebreven.

Efter detta genomförs RS-förfarandet såsom för nya bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag grundade 2019.

Alternativ 2

Det andra alternativet är ett RS-förfarande liknande det tidigare. Husbolaget övergår till bostadsdatasystemet först när RS-förfarandet har avslutats. Efter överföringen lämnar köpare av det nya objektet aktiebreven till Lantmäteriverket för makulering och ansöker själva om elektronisk registrering av ägande.

RS-förfarandet avslutas

 • Aktiebreven eller interimsbevisen med vilka ägandet bevisas överlämnas av RS-banken till köparna.
 • Husbolaget gör överföringen av aktieboken i överföringstjänsten, lämnar uppgifter om aktiegrupper, lägenheter och nya ägare och godkänner överföringen till bostadsdatasystemet.
 • Varje ägare lämnar aktiebrevet till Lantmäteriverket för makulering och ansöker samtidigt själv om registrering av äganderätt. Efter registreringen visas ägandet med en elektronisk anteckning i bostadsdatasystemet.