Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Med ömsesidigt fastighetsaktiebolag avses ett aktiebolag i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Mer än hälften av lägenhetens eller lägenheternas sammanlagda golvyta i bostadsaktiebolaget upptas enligt bolagsordningen av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning. Ett sådant krav gäller inte för ömsesidiga fastighetsaktiebolag, utan mer än hälften av lägenheternas sammanlagda golvyta kan till exempel vara reserverad för affärslägenheter.

Är ditt husbolag bildat före 2019?

Om ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag är bildat före 2019, är bolaget registrerat som aktiebolag i handelsregistret. Ditt bolag kan inte ingå i bostadsdatasystemet förrän bolagets juridiska form ändras till ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

På vilket sätt kan du införa ett gammalt ömsesidigt fastighetsaktiebolag i bostadsdatasystemet?

  • Gör först en ändring av bolagsordningen i handelsregistret via PRS e-tjänst:
  • Vänta tills du får ett meddelande om att ändringen av bolagsordningen har registrerats i handelsregistret. Då har uppgifterna om bolaget överförts direkt till Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktieböcker och är vilande tills husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet.
  • Komplettera uppgifterna om husbolaget i överföringstjänsten med uppgifter om ägarna och begränsningarna i olika aktiegrupper, och godkänn sedan överföringen till bostadsdatasystemet. Efter detta har administrationen av aktieboken överförts till Lantmäteriverket.
  • Aktieägarna kan ansöka om elektronisk registrering av ägande i bostadsdatasystemet. Ett aktiebrev eller ett interimsbevis ska bifogas ansökan. 

OBS! Uppgifterna om ömsesidiga fastighetsaktiebolag förs inte över till Lantmäteriverkets överföringstjänst, om du har uppdaterat den juridiska formen för ett gammalt ömsesidigt fastighetsaktiebolag på en pappersblankett till PRS eller om du inte via PRS e-tjänst har kompletterat bolagsordningen med en bestämmelse om att bolaget ingår i bostadsdatasystemet. I så fall ingår bolaget inte i bostadsdatasystemet.

Är ditt ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildat 2019 eller senare?

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som är bildade 2019 eller senare ingår med vissa undantag i bostadsdatasystemet sedan bolagen har bildats.

Om du har gjort en elektronisk etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag i PRS etableringstjänst, överförs uppgifterna om bolaget och om de aktiegrupper som ägs av de stiftande delägarna automatiskt från PRS till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.

Undantag
På vilket sätt kan du införa ett nytt ömsesidigt fastighetsaktiebolag i bostadsdatasystemet?

Delning eller fusion

  • Om ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag har bildats i anslutning till en delning eller en fusion, finns handlingarna om bolagsbildning i pappersform inom PRS.
    • Gör en strukturering av bolagsordningen i PRS tjänst så att uppgifterna om bolaget och aktiegrupperna förs över till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.
    • Överlämna en anmälan om aktieägarna från husbolagets styrelse till Lantmäteriverket för elektronisk registrering av ägande.

Nya aktiebolag

Information uppdateras i augusti 2022.