Hoppa till innehåll
  • Visste du?

    Uppgifter om aktielägenheter och lägenhetsägare kan föras in elektroniskt i det nya registret över aktielägenheter.

  • Det nya registret ändrar verksamhetssätten

    Att byta och använda aktielägenheter som säkerhet har hittills byggt på överföring av aktiebrev i pappersform.

Bostadsdatasystemet tas i bruk

Omsättningen av aktielägenheter och användningen av dem som säkerhet har hittills skett på basis av fysiska aktiebrev på papper. Det nya bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter eftersom uppgifterna om lägenheternas egenskaper, ägande och besittningsrätt sparas i registret i elektroniskt format.
 
Registret förbereds av projektet ASREK vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med andra ministerier. Lantmäteriverket bygger upp bostadsdatasystemet tillsammans med Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen.
 

Tidsplan

  • Den nya lagstiftningen trädde i kraft i januari 2019. Därefter bildas nya bostadsbolag endast digitalt, och inga aktiebrev trycks längre på papper. Registreringen av elektroniska anteckningar om ägande och pantsättningar inleds. 
  • Överföringen av förvaltningen av aktieboksuppgifterna för husbolag som bildats före 2019 till bostadsdatasystemet inleds 1 maj 2019. Tjänsten för elektronisk överföring av aktieböcker införs år 2020. 

Detaljerad tidsplan

Börja följa bostadsdatasystemet

Prenumerera på nyheter om bostadsdatasystemet i din e-post (på finska).
 
Du kan också följa bostadsdatasystemet på Twitter.