Ändringar i Lantmäteriverkets priser från och med 1.1.2024

Utgivningsdatum 3.1.2024 12.56 | Publicerad på svenska 3.1.2024 kl. 13.48
Pressmeddelande

Lantmäteriverkets avgifter är självkostnadspriser, det vill säga de används för att täcka kostnaderna men inte för att göra vinst. 

Priserna gäller antingen ett eller två år, beroende på avgiftsförordningen.

  • Registrering av ägande av aktielägenhet: 69 euro/aktielägenhet.

  • Registrering av pantsättning för en aktielägenhet 30 euro.

  • Överföring av upprätthållande av aktiebok via Lantmäteriverkets e-tjänst 101 euro.

  • Lämnande av aktiebok till Lantmäteriverket för överföring av upprätthållande 110 euro/timme, minimiavgift 1 timme.

  • Rättelse av fel som uppstått vid överföring av upprätthållande av aktiebok 110 euro/timme.

  • Utdrag ur aktiebok köpt från kundservicen 18 euro.

Läs mer om ändringar i avgifterna för registrering av fastigheter och aktielägenheter.  

Användningen av gränssnitt faktureras alltid i efterhand i januari följande år. Till exempel faktureras användningen under 2023 med priserna för 2023 i januari 2024.

Gällande prislistor för tjänster finns på vår webbplats vid beskrivningarna för gränssnittstjänster eller på sidan för prislistor.

Prissättningen av Lantmäteriverkets produkter och tjänster fastställs utifrån jord- och skogsbruksministeriets förordningar och Lantmäteriverkets avgiftsbeslut.

Mer information

Ajankohtaista