För leverantörer av mervärdestjänster

Bostadsdatasystemet i bruk 2019

I Finland infördes i början av 2019 ett bostadsdatasystem som kommer att innehålla heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av aktielägenheter. Systemet omfattar ett aktielägenhetsregister och ett besittningsobjektsregister.

Aktiebreven fasas ut i gamla husbolag. Gamla bolag kan börja överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet 1 maj 2019. Överföringen ska göras före utgången av 2022.

Från och med 2019 bildas nya husbolag endast elektroniskt. Nya fysiska aktiebrev trycks inte längre.

Gränssnitt för e-handel med aktielägenheter

Information i aktielägenhetsregistret görs tillgängligt via materialgränssnitt för olika slags tjänster. Därtill kommer det att byggas servicegränssnitt mot system för e-handel med aktielägenheter.

Gränssnittsbeskrivningar (på finska)

Enligt den information som finns i dag kommer myndighetstjänsterna att omfatta underhållet av bostadsdatasystemet och dess funktioner för registrering av pantsättningar och begränsningar av ägandet samt informationstjänster för bland annat aktieägarna och husbolagen.

Preliminär tidsplan för tjänsterna

Mot nya visioner

Leverantörerna av mervärdestjänster, som i huvudsak finns inom den privata sektorn, kommer att generera de största fördelarna för samhället när det gäller registret. Snart är det för första gången möjligt att få heltäckande information om aktielägenheter, ägare och omsättningen av lägenheterna. Dessutom blir det möjligt att integrera informationen med uppgifter i andra basregister.

Till exempel den permanenta lägenhetsbeteckningen gör det möjligt att koppla samman en lägenhet i aktielägenhetsregistret med den tekniska information om lägenheterna som Befolkningsregistret samlar in. Då blir det möjligt att tillhandahålla analystjänster som inte är möjliga i dagens läge på grund av otillräckliga data.

Just nu kan vi bara försöka föreställa oss alla de mervärdestjänster som det går att bygga upp kring bostadsdatasystemet. Mervärdestjänsterna skapas på marknaden – av marknadsaktörerna!