Tietopalvelut

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton tärkeimpiä tavoitteita on tiedonsaannin parantaminen. Huoneistotietojärjestelmä on jatkossa valtakunnallinen tietovarasto taloyhtiöiden perustiedoista, osakehuoneistoista, niiden omistajista, panttauksista ja rajoituksista.

Taloyhtiöstä ja sen osakehuoneistoista saa tietoa heti sen jälkeen, kun taloyhtiö on perustettu Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa tai kun yhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Tietoja saa erilaisten sähköisten palveluiden kautta ja tulosteina.

Jos olet taloyhtiön edustaja, katso Tietopalvelut taloyhtiöille.


Huoneistotietojärjestelmän tulosteet
 

 

Miten eri toimijat saavat tietoa huoneistotietojärjestelmästä?


Turvakielto ja osoitteen luovutuskielto

Turvakiellossa ja yhteystietojen luovutuskiellossa olevien henkilöiden tietojen luovuttamista ja näkymistä tulosteilla on päivitetty 7.2.2024 lukien.

Huoneistotietojärjestelmän tulosteilla ei saa luovuttaa tai näyttää yhteystietoja henkilöiltä, joilla on turvakielto tai viranomaisen määräämä yhteystietojen luovutuskielto. 

Turva- ja yhteystietojen luovutuskiellossa olevan henkilön yhteystiedot näkyvät taloyhtiön käyttöön tarkoitetuilla osakeluettelolla ja osakkaiden yhteystietoluettelolla vain, jos henkilö on ilmoittanut yhteystiedokseen turvallisen osoitteen. Muihin huoneistotietojärjestelmän tulosteisiin ei sisälly henkilön yhteystietoja.

Osakehuoneistotulosteella ja taloyhtiön käyttöön tarkoitetulla osakeluettelolla omistajan nimi ja yksilöintitiedot näkyvät normaalisti. Isännöitsijäntodistusta, kauppaa tai luotonantoa varten turva- tai yhteystietojen luovutuskiellossa olevan henkilön yksilöintitiedot saadaan näiltä tulosteilta kuten muidenkin henkilöiden tiedot.

Sen sijaan julkisella osakeluettelotulosteella tai sen otteella ei näytetä tällaisen henkilön nimeä eikä muita yksilöintitietoja (henkilötunnus tai syntymäaika). Jos turva- ja yhteystietojen luovutuskiellossa oleva osakkeenomistaja tarvitsee muokatun julkisen osakeluettelon tai otteen osakeluettelosta (julkinen), jossa näkyy hänen nimensä, omistajan tulee itse tilata se asiakaspalvelusta. Omistaja voi myös antaa yksilöidyn valtakirjan valtuuttamalleen ammattimaiselle toimijalle (esimerkiksi isännöitsijä, pankki, kiinteistönvälittäjä, asianajotoimisto tai oikeusaputoimisto) muokatun tulosteen tilaamista varten. Myös holhousasioiden rekisteriin merkattu edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi tilata muokatun tulosteen omistajan puolesta.

Miten taloyhtiö saa tiedon uudesta omistajasta, jolla on turvakielto- tai osoitteenluovutuskielto?

  • Kun uusi omistaja on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään esimerkiksi kaupan perusteella, taloyhtiö saa aina ilmoituksen tästä kaupparekisteriin ilmoitettuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Turvakielto- tai osoitteen luovutuskieltoasiakkaasta ilmoitetaan aina nimi, omistusosuus ja rekisteröinnin peruste (esimerkiksi kauppa). 
    • Käytännössä kun turvakielto- tai osoitteen luovutuskieltoasiakkaalle rekisteröidään omistus huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiö saa tästä tiedon. Tästä eteenpäin taloyhtiö saa ko. osakeryhmän omistajatiedot taloyhtiön käyttöön tarkoitetusta osakeluettelosta kuten muistakin omistajista.
  • Taloyhtiö saa lisäksi käyttöönsä erillisen osakkaiden yhteystietoluettelon, jonka sisältö riippuu tilanteesta. 
    • Jos omistaja on omistuksen rekisteröinti -hakemuksella tai erillisellä yhteystietojen ilmoituslomakkeella ilmoittanut taloyhtiölle esimerkiksi yhtiökokouskutsun lähettämistä varten turvallisen yhteystiedon (osoite tai sähköpostiosoite), se näkyy taloyhtiölle osakkaiden yhteystietoluettelosta. Jos turvallista yhteystietoa ei ole ilmoitettu, ei yhteystietoluettelossa näytetä omistajan yhteystietoja: tällöin omistajan olisi hyvä ilmoittaa turvallinen yhteystieto suoraan taloyhtiölle (esimerkiksi vastikkeiden maksua varten). 
  • Jos taloyhtiön isännöitsijä vaihtuu, turvakielto- tai osoitteenluovutuskiellollisen omistajan muut kuin turvalliset yhteystiedot eivät siirry automaattisesti uudelle isännöitsijälle, vaan omistajan täytyy tällöin itse ilmoittaa yhteystietonsa uudelle isännöitsijälle. 
  • Jos turvakiellossa tai osoitteen luovutuskiellossa oleva omistaja on ilmoittanut turvallisen yhteystiedon taloyhtiöitä varten huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiö voi tarkistaa omistajien yhteystiedot esimerkiksi osakeluettelon siirtopalvelusta. Lue lisää tietopalveluista taloyhtiöille.

Miten turvakiellossa tai yhteystietojen luovutuskiellossa oleva omistaja ilmoittaa turvalliset yhteystietonsa huoneistotietojärjestelmään?

Digi- ja väestötietoviraston määräämässä turvakiellossa tai Maanmittauslaitoksen päätökseen perustuvassa yhteystietojen luovutuskiellossa oleva henkilö voi ilmoittaa (linkki lomakkeelle) omistajan yhteystietolomakkeella turvallisen postiosoitteen ja/tai sähköpostiosoitteen taloyhtiötä varten, jolloin taloyhtiö saa osakkaan yhteystiedot suoraan huoneistotietojärjestelmästä taloyhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitetuilta tulosteilta. Ilmoitettua turvallista osoitetta käytetään vain taloyhtiön viestinnässä osakkaalle. Mikäli yhteystietojen luovutuskiellon saanut henkilö haluaa ilmoittaa turvallisen osoitteen Maanmittauslaitokselle, tulee se ilmoittaa vasta sen jälkeen, kun päätös yhteystietojen salassapidosta on tehty. Mikäli turvallista yhteystietoa ei ole ilmoitettu Maanmittauslaitokselle, omistajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa suoraan taloyhtiölle.

Turvallinen osoite on sellainen, josta ei ilmene omistajan asumistiedot kuten kotiosoite. Omistaja määrittää itse sen, minkä yhteystiedon katsoo turvalliseksi.

Jos omistaja haluaa myöhemmin päivittää turvallisen yhteystiedon, mitä pitää tehdä?

Omistaja voi ilmoittaa omistuksen rekisteröinnin jälkeen tai osakeluettelon siirron jälkeen ennen osakkeen sähköistämistä muuttuneen turvallisen yhteystiedon huoneistotietojärjestelmään tällä lomakkeella