Preciseringar i lagstiftningen om bostadssystemet

Utgivningsdatum 5.6.2023 14.58 | Publicerad på svenska 7.7.2023 kl. 8.40
Pressmeddelande

Lagstiftningen om bostadsdatasystemet ändrades och ändringarna trädde i kraft 1.6.2023. Ändringarna gäller lagen om ett bostadsdatasystem, lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem samt lagen om bostadsaktiebolag. En del av författningarna kommer att träda i kraft senare genom en förordning eller så kommer skyldigheten att iaktta dem att träda i kraft först senare. Vi har här sammanställt de viktigaste ändringarna och preciseringarna. Fokus i ändringarna ligger på att tydliggöra förändringssituationer i aktiegrupperna och att utvidga bostadsdatasystemets datainnehåll i fråga om husbolagens administrativa uppgifter. Bostadsdatasystemet kommer att producera behövliga uppgifter om husbolagslånen för det positiva kreditupplysningsregistret regelbundet från och med år 2026. Samtidigt blir uppgifter om reparations- och ändringsarbeten som gäller husbolag en del av bostadsdatasystemet.

Ändringar i lagen om ett bostadsdatasystem

I 5 § lagen om ett bostadsdatasystem inkluderas ett preciserande fjärde moment som gäller registrering för ett nybildat bolags räkning. Lagen har tidigare inte innehållit något ställningstagande om förfarande för ett nybildat bolags räkning och syftet med tillägget till momentet är därför att klargöra den nuvarande situationen. I fortsättningen framgår det av registret, om aktier förvärvats för ett nybildat bolags räkning.

Den nya paragrafen 8 c i lagen om ett bostadsdatasystem tillsammans med 19 kap. 14 § och 20 kap. 14 § i lagen om bostadsaktiebolag behandlar registreringen efter fusion och fission i ett husbolag. Husbolagets skyldighet att lämna uppgifter utvidgas så att bolaget utöver ägaruppgifterna även ska anmäla pantsättningar och begränsningar som gäller ändrade aktiegrupper för registrering i nya aktiegrupper. Skyldigheten gäller fusioner och fissioner som registrerats hos Patent- och registerstyrelsen 1.6.2023. En förutsättning för registrering är att alla rättigheter från de gamla aktiegrupperna kan hänföras till de nya aktiegrupperna. Genom bestämmelsen preciseras och förtydligas situationer i anknytning till fusion och fission.

Syftet med 8 d § i lagen om ett bostadsdatasystem är att tydliggöra de situationer då aktiegrupperna avlägsnas från aktielägenhetsregistret till följd av att bolagsformen ändrats eller bolaget upplösts och avförts ur registret. Om bolaget gör en sådan ändring av bolagsformen att bolaget avlägsnas från bostadsdatasystemet eller om bolaget upplöses och därigenom avregistreras, avförs också de aktiegrupper som gäller dessa bolag ur bostadsdatasystemet. Samtidigt avförs också innehav, pantsättningar och begränsningar som gäller aktiegrupper ur registret.

Ändringar i lagen om införande av lagstiftning om ett bostadsdatasystem (införandelagen):

I 5 § i införandelagen och 2 kap. 12 § 1 mom. 6 punkten i lagen om bostadsaktiebolag görs en komplettering med ett omnämnande om att begränsningar som gäller utsökning och säkringsåtgärder också ska antecknas i aktieägarförteckningen. Utöver dessa antecknas i aktieägarförteckningen i fortsättningen även besittningsrätt för en efterlevande make eller maka och nyttjanderätt som baserar sig på ett testamente.

Detta gör det möjligt att dessa begränsningar syns i registret redan från den tidpunkt då bolaget överfört administreringen av aktieägarförteckningen till Lantmäteriverket, men ägaren inte ännu ansökt om registrering av sitt innehav. Syftet är att tydliggöra situationen för synligheten för begränsningar under den så kallade övergångsperioden, då aktieägarförteckningen överförts till bostadsdatasystemet, men ägaren inte ännu ansökt om registrering av sitt innehav.

I 6 a § i införandelagen tydliggörs tillhörandet till bostadsdatasystemet och skyldigheten att överföra aktieägarförteckningen för bolag som ändrar bolagsformen, antingen till bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Genom bestämmelsen tydliggörs det nuvarande läget och bekräftas nuvarande praxis, enligt vilken bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag som uppkommit genom ändring av bolagsformen är skyldiga att göra en överföring av aktieägarförteckningen och därmed lyder under bostadsdatasystemet och den lagstiftning som gäller det.

I 7 § i införandelagen preciseras tidsfristen för villkorliga förvärv när det är fråga om den första överlåtelsen efter överföringen av aktieägarförteckningen. I fråga om villkorliga förvärv räknas tidsfristen på två månader i fortsättningen från den tidpunkt då äganderätten överlåts och inte från den tidpunkt då överlåtelseavtalet ingicks. Bestämmelsen är en nödvändig precisering, eftersom en aktieägare i praktiken inte kan ansöka om registrering av sitt innehav förrän hen fått aktiebrevet i sin besittning och äganderätten övergått till hen.

Ändringar i lagen om bostadsaktiebolag

Bestämmelserna i 6 kap. 43 § 5 mom. i lagen om bostadsaktiebolag förtydligas så att det i fortsättningen ska anmälas att det i aktieägarförteckningen anmälts att kravet på röstetal och ägarandelar som gäller inlösen av minoritetsaktier är uppfyllt. Anmälningsskyldigheten gäller husbolag.

Även 28 kap. 1 § 2 mom. preciseras. Denna bestämmelse gäller tillämpningen av lagstiftningen om bostadsdatasystemet på fastighetsaktiebolag och andra aktiebolag. Momentet förtydligas så att det av bestämmelsen framgår i vilken utsträckning ett fastighetsaktiebolag alltid ska iaktta bestämmelserna i lagen om bostadsaktiebolag. Dessa är 1 kap. 5 § 2 mom., som gäller verksamhet som är tillåten för bolaget, 1 kap. 13 § 1 mom. 4 och 5 punkten, som gäller minimiinnehållet i en lägenhetsbeskrivning och 2 kap. 4 § 2 mom., som behandlar principen om att en aktiegrupp är odelbar.

Dessutom har vissa ändringar redan nämnts ovan, som tillsammans med lagen om ett bostadsdatasystem eller införandelagen ändrar eller preciserar det nuvarande förfarandet.

Ajankohtaista Bostadsdatasystem