Överföringens följder för husbolaget

Det är husbolagets styrelse som fattar beslut om att aktieboken flyttas till bostadsdatasystemet, där den administreras av Lantmäteriverket. Delägarna ska informeras om överföringen av aktieboken.
 
Överföringen av aktieboken har effekter på husbolagets och dess delägares verksamhet, bl.a.
 
 
 • Överförs ansvaret för administrationen av aktieboken och utredningen av förvärv till Lantmäteriverket. Samtidigt upphör bolagets skyldighet att övervaka att överlåtelseskatten blir betald i anslutning till byte av aktieägare. 
  • Den nya ägaren ansöker om registrering av sin äganderätt i bostadsdatasystemet hos Lantmäteriverket. Läs mer
  • Undantag är RS-objekt som förts in på anmälan av den som förvarar skyddsdokumenten 
 • Husbolaget får meddelande om registreringen av ett förvärv av Lantmäteriverket. Lantmäteriverket skickar uppgiften om registreringen av förvärv till den e-postadress som bolaget meddelat till organisationsdatasystemet (FODS). Om bolaget inte har anmält sin e-postadress till FODS, skickas uppgifterna om ägarbyten till bolagets officiella postadress.
 • Efter att aktieboken överförts har den som får en aktie rätt att utöva de rättigheter som ankommer på aktieägare i bolaget först när personen antecknats i aktieboken eller i aktielägenhetsregistret.
 • Efter att aktieboken överförts skickas kallelse till bolagsstämma till dem som antecknats i aktieboken och/eller registrerats i bostadsdatasystemet som ägare.
  • Husbolaget får en ägares postadress eller e-postadress från bostadsdatasystemet (om det anmälts till bostadsdatasystemet).
 • Husbolaget får de uppgifter som behövs för dess sedvanliga verksamhet utan avgift. Läs mer på sidan Informationstjänster för husbolag.
 • Aktiegrupper ändras (t.ex. slås samman, delas, nya grupper läggs till) genom ändring av bolagsordningen. Bolaget anmäler ändrade ägaruppgifter till bostadsdatasystemet. Läs mer på sidan Ändring av bolagsordningen.

OBS! Husbolaget har dock skyldighet att förvara aktieboksuppgifter om tidigare ägare i tio års tid från det att den nya ägaren antecknats i aktieboken samt datumet för utfärdandet av aktiebrevet fram till dess att aktiebrevet makulerats.

Ändringar i förfarandet för inlösen av aktielägenhet

 • Husbolaget får meddelande om registreringen av äganderätten av Lantmäteriverket. Anteckning om inlösningsförfarandet görs i aktieboken.
 • Husbolagets styrelse ska informera de som är berättigade till inlösen om överföringen av aktien inom 2 veckor från det att styrelsen har fått de uppgifter som behövs för att lämna anmälan om inlösen.
 • Inlösningskravet ska framläggas för bolaget/aktiemottagaren inom 1 månad efter ovan nämnda delgivning.
 • Styrelsen ska omedelbart underrätta Lantmäteriverket om inlösningen.
 • Uppgiften om inlösningsförfarande stryks ur aktieboken 3 månader efter registreringen om styrelsen inte har anmält att inlösningsrätten utnyttjas eller underrättar Lantmäteriverket om att inlösningen fördröjs.
Ändringar i förfarandet då det finns en förköpsklausul, samtyckesklausul eller s.k. gammal klausul om begränsning av omsättningen i bolaget  
 • Möjlig i bolag som bildats före 1992.
 • Äganderätten registreras på normalt sätt.
 • Överföringen av äganderätten antecknas i aktieboken först på styrelsens meddelande -> ingen utsatt tid.
 • Uppgift om överlåtelse av aktien och om klausulen om begränsning av omsättningen antecknas tillfälligt i aktieboken.