För myndigheter

Datainnehållet i bostadsdatasystemet byggs upp över tid

Data om aktielägenheter, inklusive information om ägare och pantsättningar, samlas i bostadsdatasystemet från och med början av 2019. I takt med att innehållet byggs upp kommer registret att möjliggöra betydligt mer heltäckande informationstjänster än i dag. Systemet omfattar ett aktielägenhetsregister och ett besittningsobjektsregister. I aktielägenhetsregistret införs elektroniska anteckningar om ägare, pantsättningar och olika begränsningar. Aktielägenhetsregistret åtnjuter offentligt förtroende.

Aktiegruppsbeteckning

I samband med reformen införs en permanent aktiegruppsbeteckning som hjälper att identifiera en aktiegrupp under gruppens hela livscykel. En aktiegruppsbeteckning skapas för aktiegrupper som ger rätt att äga och besitta lägenheter, bilplatser eller andra lokaler.

Mer information om aktiegruppsbeteckningar (på finska)

Begränsningar

Utmätning, säkerhetsåtgärd, konkurs och företagssanering

Utmätning och säkerhetsåtgärder som gäller en aktielägenhet ska i fortsättningen antecknas i lägenhetsregistret om lägenheten har en elektronisk ägaranteckning. Anteckningen införs på anmälan av behörig myndighet. Myndigheten ska kontrollera i bostadsdatasystemet om det redan finns en elektronisk ägaranteckning på bostaden eller inte.

Aktieägares konkurs registreras i aktielägenhetsregistret efter anmälan från konkursboet. Aktieägares företagssanering antecknas på anmälan från utredaren eller domstolen.

Övriga begränsningar

I registret antecknas också sådana begränsningar av nyttjanderätten som bygger på lag eller ett testamente. Sådana är bland annat den efterlevande makens besittningsrätt och nyttjanderätt på grund av testamente, vilka hindrar att egendom överlåts utan samtycke av den efterlevande maken eller innehavaren av nyttjanderätten. Begränsningen antecknas i registret vid registreringen av förvärv av aktien eller på ansökan av rättsinnehavaren.

Överföring av aktieböcker till registret

Husbolagen svarar för att aktieböckerna överförs till bostadsdatasystemet. Överföringen ska göras mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022.

Efter överföringen är det möjligt att anteckna aktiegruppers äganderätter, pantsättningar och begränsningar i registret. I aktielägenhetsregistret görs en elektronisk anteckning av ägandet och aktiebrevet makuleras senast i samband med överlåtelse av aktiegruppen eller då det har gått tio år från överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet. Nya bostadsaktiebolag bildas elektroniskt från och med början av 2019.

Gränssnittstjänster

Bostadsdatasystemet har gränssnitt för informationstjänster till myndigheter. Det kommer att byggas ett separat gränssnitt till aktielägenhetsregistret för Utsökningsverket för anteckning av begränsningar av förfoganderätten. Tidpunkten för detta meddelas senare. Innan gränssnittet tas i bruk ska anteckningarna om begränsningar meddelas till Lantmäteriverket per e-post till [email protected]

Informationsprodukter som kan laddas ner via gränssnittet är pdf-utskrifter av aktieböcker och lägenhetsinformation samt motsvarande uppgifter som strukturerade filer per uppgiftskategori.

Beskrivningar av informationsgränssnitten (på finska)