Pankeille

Asunto-osakeyhtiöiden ja osakehuoneistojen siirtyminen huoneistotietojärjestelmään

Uudet, 1.1.2019 jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt perustetaan suoraan sähköisinä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palvelussa. Täältä tiedot yhtiöstä, osakeryhmistä ja omistajista siirtyvät suoraan Maanmittauslaitoksen ylläpitämän huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteriin. Osakekirjoja ei enää paineta, vaan osakehuoneiston omistus näkyy Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä huoneistotietojärjestelmässä.

Ennen 1.1.2019 perustetun yhtiön tulee siirtää yhtiön osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019–31.12.2022 välisenä aikana. Osakeluettelon siirron jälkeen ao. yhtiön huoneiston omistaja voi hakea osakehuoneistolle sähköistä omistajamerkintää toimittamalla hakemuksen ja paperisen osakekirjan Maanmittauslaitokselle. Sähköistä omistajamerkintää on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta.

Omistaja voi myös valtuuttaa pankin hakemaan omistusoikeutensa rekisteröintiä puolestaan.

Omistuksen rekisteröinti

Osakehuoneiston luovutussopimus (kauppa tms. oikeustoimi) tehdään kuten nykyäänkin. Osakkeen omistus rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään saajan hakemuksesta.

 

Kun on kyse ennen 1.1.2019 perustetusta yhtiöstä, jonka osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 jälkeen, tulee osakehuoneistolle hakea omistuksen rekisteröinti kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Rekisteröinnin yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa.

Kun osakehuoneistolla on osakehuoneistorekisterissä sähköinen omistajamerkintä (esim. 1.1.2019 jälkeen perustetut yhtiöt), omistuksen rekisteröinnin edellytyksenä on myyjän suostumus omistusoikeuden siirtoon. Suostumus voidaan antaa joko ehdottomana tai ehdollisena.

Suostumus osoitetaan ensisijaisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta haetulla suostumuskoodilla, joka liitetään hakemukseen (käytettävissä vuoden 2020 aikana). Siihen asti suostumus osoitetaan toimittamalla Maanmittauslaitokselle hakemuksen liitteenä kopio luovutuskirjasta tai erillinen kirjallinen suostumus sekä luovuttajan yhteystiedot.

Perintöoikeudellisissa saannoissa asiakirjat (kuten luovutuskirja valtakirjoineen, perukirja, sukuselvitykset, lainvoimainen testamentti) tulee aina liittää hakemukseen. Asiakirjat voi toimittaa jäljennöksinä. Kun osake kuuluu jakamattomaan kuolinpesään, kuolinpesän osakkaat voidaan kirjata yhteisesti osakkeenomistajiksi.

Maanmittauslaitos tutkii osakehuoneistorekisteristä ilmenevät rajoitukset, yhtiöjärjestyksen osakeryhmiä koskevat määräykset ja väestötietojärjestelmästä ilmenevät oikeustoimikelpoisuuden rajoitukset.

Jos osakkeeseen kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke, omistusoikeus rekisteröidään ja osakeluetteloon merkitään omistuksen lisäksi tieto lunastusmenettelystä.

 

Panttauksen rekisteröinti

Pankki ja asiakas sopivat panttauksesta kuten nykyäänkin. Osakehuoneiston panttaus rekisteröidään pantinsaajan hakemuksesta.

Rekisteröinnin edellytyksenä on osakkeenomistajan suostumus panttauksen rekisteröintiin. Suostumus osoitetaan ensisijaisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta haetulla suostumuskoodilla, joka liitetään hakemukseen (käytettävissä vuoden 2020 aikana). Siihen asti omistajan suostumus ilmoitetaan esimerkiksi toimittamalla hakemuksen liitteenä kopio panttaussitoumuksesta.  

Jos omistajan saanto on rekisteröity ehdollisena, panttausta koskeva hakemus jätetään lepäämään. Kun saanto rekisteröidään lopulliseksi, myös panttaus rekisteröidään. Panttaus voidaan rekisteröidä koko kohteeseen tai määräosaan. Panttauksen keskinäinen etusija määräytyy siinä järjestyksessä, jossa hakemukset on merkitty vireille tulleiksi osakehuoneistorekisteriin.

Panttauksen rekisteröinti voidaan myöhemmin poistaa tai sitä voidaan muuttaa esimerkiksi enimmäismäärän tai etusijan osalta.

Nykyisen kaltainen osakkeen jälkipanttausmenettely ei ole mahdollista. 1.1.2019 jälkeen kaikki panttaukset on kirjattava huoneistotietojärjestelmään, jolloin panttaus tulee sivullisiin nähden sitovaksi.

Varainsiirtoveron valvonta

Varainsiirtovero maksetaan entiseen tapaan Verohallinnolle marraskuuhun 2019 saakka.

Varainsiirtoveron suorittamisesta toimitetaan Maanmittauslaitokselle kopio Verohallinnon leimalla varustetusta varainsiirtoveroilmoituksesta, kiinteistönvälittäjän allekirjoittama varainsiirtoveroilmoitus tai suomi.fi-palvelusta tulostettu Verohallinnon vastaanottokuittaus sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta.

1.11.2019 jälkeen tehdyissä kaupoissa tieto suoritetusta varainsiirtoverosta saadaan suoraan Verohallinnolta Maanmittauslaitoksen osakehuoneistorekisteriin. Varainsiirtoveroilmoituksen kopiota ei tarvitse enää erikseen toimittaa. 

Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon, kun selvitys varainsiirtoverosta on saatu.

Lisätietoja varainsiirtoveron maksamisesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Rajoitusten merkitseminen

Osakehuoneistoon kohdistuva ulosmittaus, turvaamistoimenpide, konkurssi ja yrityssaneeraus merkitään osakehuoneistorekisteriin ulosottomiehen, konkurssipesän tai selvittäjän ilmoituksesta.

Muuna rajoituksena merkitään lesken hallintaoikeus ja testamenttiin perustuva käyttöoikeus. Merkintä tehdään osakehuoneistorekisteriin joko viran puolesta osakkeen saantoa rekisteröitäessä tai käyttöoikeuden haltijan hakemuksesta. Merkinnän edellytyksenä on osakehuoneiston omistajan suostumus tai muu selvitys käyttö- tai hallintaoikeudesta.

Rajoituksena merkitään myös muualla laissa säädetyt rajoitukset, esimerkiksi RS-pankin ilmoitus osakehuoneiston kuulumisesta RS-menettelyn piiriin tai aravalain mukainen rajoitus.

Lisätietoa RS-pankit-sivulla.

Hakemuslomakkeet ohjeineen suomi.fi-sivustolla

Hakemuslomakkeet ohjeineen on julkaistu maanmittauslaitos.fi- sekä suomi.fi-sivustoilla.

Huoneistotietojärjestelmän laskutus

Maanmittauslaitos lähettää myös kaikki huoneistotietojärjestelmän laskut (esim. laskut omistusoikeuden rekisteröinnistä) vain verkkolaskuina, jos pankilla on käytössään verkkolaskujen vastaanottomahdollisuus. Pankki voi halutessaan hakemuksessa ilmoittaa Maanmittauslaitokselle tietylle laskulle erikseen haluamansa laskutusviitteen, jolloin laskujen tunnistaminen pankin sisällä on helpompaa.

Pankki voi organisaationa kieltäytyä kokonaan verkkolaskutuksesta, mutta tällöin kielto tarkoittaa kaikkea Maanmittauslaitoksen laskutusta. Laskutusyhteystiedot (ml. verkkolaskutuskielto) voi toimittaa tarvittaessa sähköpostitse .

Lasku voidaan lähettää myös suoraan hakijalle ilmoittamalla hakijan tiedot hakemuksen Laskutusosoite-kohdassa. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hänen yhteystietonsa haetaan väestötietojärjestelmästä.