För kommuner

Aktielägenhetsregistret införs 2019

Bostadsdatasystemet tas stegvis i bruk från och med början av 2019. Systemet omfattar ett aktielägenhetsregister och ett besittningsobjektsregister. I aktielägenhetsregistret införs elektroniska ägaranteckningar och uppgifter om bland annat pantsättningar och begränsningar av besittningsrätten. I besittningsobjektsregistret antecknas uppgifter om själva lägenheten och om bolaget.

Permanent lägenhetsbeteckning

Befolkningsregistercentralen börjar använda permanenta lägenhetsbeteckningar samtidigt som bostadsdatasystemet införs. Den permanenta beteckningen gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera en och samma lägenhet i olika datasystem.

Befolkningsregistercentralen svarar för ibruktagandet av beteckningen

Uppgifterna om en lägenhet skapas på samma sätt som tidigare i kommunernas bygglovsprocess och Befolkningsregistercentralen tilldelar varje lägenhet en permanent beteckning. I aktielägenhetsregistret kopplas denna beteckning till en viss aktieserie.

Trots att bostadsdatasystemet inte nödvändigtvis kommer att medföra några direkta konsekvenser för kommunerna, kan dessa börja använda lägenhetsbeteckningen i sina system.

Åtgärderna och tidsplanerna preciseras när projektet avancerar

Bostadsdatasystemets centrala delar togs i bruk i början av 2019, och därefter kan nya bostadsaktiebolag endast bildas elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens tjänst. Uppgifterna om bolagen laddas automatiskt upp i bostadsdatasystemet, och fysiska aktiebrev trycks inte längre. Gamla bolag ska föra över sina aktieböcker. Överföringarna kan göras från och med 1 maj 2019 och ska vara gjorda före utgången av 2022.

Fortsatta utvecklingsprojekt kan också kopplas närmare till kommunernas byggnadstillsyn bland annat för att man ska få uppgifter om byggnader som omfattas av det s.k. RS-förfarandet till aktielägenhetsregistret. Det har inte fattats något beslut om detta.

Kommunerna har fysiska aktiebrev på papper genom antingen ägande- eller panträtter. Övergången till elektroniska anteckningar om dessa sker på samma sätt som i alla övriga fall.

Husbolaget ska se till att aktieboken överförs till aktielägenhetsregistret. Därefter makuleras aktiebrevet och den elektroniska ägaranteckningen fastställs i samband med köp eller pantsättning. Aktieägare kan också på eget initiativ ansöka om elektronisk ägaranteckning.