Kiinteistönvälittäjille

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto tuo muutoksia kiinteistönvälittäjän työhön. Kiinteistönvälittäjän on hallittava nykytilanteessa kolme rinnakkaista toimintatapaa osakehuoneiston kaupassa.

Oikean toimintatavan valitsemiseksi on keskeistä selvittää, kuuluuko yhtiö huoneistotietojärjestelmään vai ei sekä se, onko osakehuoneiston myyjällä vielä osakekirja vai jo sähköinen omistajamerkintä. Alla on esitelty lyhyesti eri tilanteet kiinteistönvälittäjän näkökulmasta.

Onko välittämäsi huoneisto taloyhtiössä, joka on jo huoneistotietojärjestelmässä?

 • Tarkista isännöitsijäntodistukselta tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, kuuluuko asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö jo huoneistotietojärjestelmään. Tieto selviää myös huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistotulosteelta.
 • Tarkista, että myyjä on osakeluettelossa omistajana. Ellei ole, kehota myyjää ennen myyntiä ilmoittamaan omistuksensa merkittäväksi taloyhtiön osakeluetteloon.
 • Jos taloyhtiö kuuluu jo huoneistotietojärjestelmään, eikä myyjä ole ollut merkittynä taloyhtiön osakeluetteloon, myyjän on syytä rekisteröidä oma omistuksensa huoneistotietojärjestelmään ennen myyntiä.

Onko myyjällä vielä paperinen osakekirja, vaikka taloyhtiö on jo huoneistotietojärjestelmässä?

 • Myyjä tekee siirtomerkinnän osakekirjaan kuten ennenkin.
 • Ostajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostajan on samalla toimitettava paperinen osakekirja mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle.
  • Jos huoneistoa käytetään asuntolainan vakuutena, ostajan pankki hakee sekä omistuksen että panttauksen rekisteröintiä.

Onko myyjällä jo sähköinen omistusmerkintä huoneistotietojärjestelmässä?

 • Ostajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta.
 • Myyjän on annettava suostumus uuden omistajan omistusoikeuden rekisteröinnille. Suostumus osoitetaan liittämällä hakemukseen jäljennös kauppakirjasta tai erillinen kirjallinen suostumus sekä myyjän yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 • Maanmittauslaitos varmistaa suostumuksen myyjältä. Kun myyjänä on kuolinpesä, varmistetaan myyjän suostumus luovutukseen kuolinpesän ilmoittajalta. Kuolinpesän osalta on mahdollista myös hakea selvennyskirjaus kuolinpesän nimiin, jos se on tarpeen ennen myyntiä.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen vaikutus huoneistotietojärjestelmän tietoihin

Kun taloyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden osakeryhmät muuttuvat, muutos vaikuttaa huoneistotietojärjestelmän tietoihin.

Omistus-, panttaus- ja rajoitusoikeuksien selvittäminen huoneistotietojärjestelmässä on kesken, jos

 • osakkeiden muoto on sähköinen merkintä, mutta osakehuoneistolla ei ole rekisteröityä omistajamerkintää
 • osakeluettelossa tai osakehuoneistotulosteella näkyy teksti "Yhtiöjärjestys on muuttunut pp.kk.vvvvv. Tiedot eivät ole huoneistotietojärjestelmässä ajan tasalla." 

Oikeuksien saattaminen ajan tasalle voi edellyttää toimintaa taloyhtiöltä, omistajalta, pantinsaajalta ja rajoituksella suojatulta taholta. Kiinteistövälittäjän tulee informoida myyjää siitä, etteivät tiedot ole ajan tasalla huoneistotietojärjestelmässä. Tiedot olisi hyvä saattaa ajan tasalle ennen kaupantekoa. 

Uutta (ostajan) omistajamerkintää ei voida kirjata huoneistotietojärjestelmään ennen kuin yhtiöjärjestyksen muutoksessa aiheutunut tilanne on saatettu ajan tasalle. Oikeudet on kohdistettava uudelle (sijaan tulleelle) osakeryhmälle kirjaamismenettelyssä Maanmittauslaitoksessa. Tämä voi edellyttää tilanteesta riippuen osakkeenomistajan hakemusta, taloyhtiön selvitystä, pantinhaltijan hakemusta tai suostumusta, rajoituksella suojatun tahon hakemusta tai suostumusta tai paperisen osakekirjan toimittamista Maanmittauslaitokselle.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutoksista

Sen jälkeen, kun ostajan omistusoikeus on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään:

 • Maanmittauslaitos lähettää taloyhtiölle tiedon omistajanvaihdoksesta omistuksen rekisteröinnin tapahduttua. Myös uusi omistaja saa ilmoituksen rekisteröinnistä. Rekisteröinnin jälkeen omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjaa enää ole.
 • Sinulla kiinteistönvälittäjänä on edelleen velvollisuus antaa varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle, mutta sinun ei enää tarvitse antaa ostajalle todistusta varainsiirtoveron maksusta tai ensiasunnon varainsiirtoverovapaudesta osakeluetteloon merkitsemistä varten.
 • Maanmittauslaitos tarkistaa omistuksen rekisteröinnin yhteydessä varainsiirtoveron suorituksen suoraan Verohallinnolta ja merkitsee ostajan osakeluetteloon veron tultua suoritetuksi.

Onko välittämäsi huoneisto taloyhtiössä, joka ei ole vielä huoneistotietojärjestelmässä?

 • Osakeluetteloon merkintää varten sinun on annettava ostajalle kuittausilmoitus lähettämästäsi sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta ja valvottava varainsiirtoveron maksu.
 • Taloyhtiö merkitsee edelleen uuden omistajan osakeluetteloon.

HUOM! Ostajan on vielä odotettava taloyhtiön siirtymistä huoneistotietojärjestelmään ennen kuin omistuksen voi rekisteröidä sähköiseksi huoneistotietojärjestelmään ja osakekirjan voi toimittaa mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle. Taloyhtiö ilmoittaa osakkeenomistajille, kun siirto on tehty.

Lue lunastusmenettelystä

Lue Maanmittauslaitoksen hakemuslomakkeista

Tutustu huoneistotietojärjestelmän tulosteisiin

Tutustu Huoneistokirjaamisen käsikirjaan

Tutustu Osakehuoneiston omistuksen rekisteröinti -asiointiapuriin