Taustatietoa

Tällä sivulla on tietoa mm. huoneistotietojärjestelmän tavoitteista, taustasta ja perusideasta.

Median yhteydenotot huoneistotietojärjestelmästä Maanmittauslaitoksen viestintään.

 

Sisältö

1,5 miljoonan osakehuoneiston tiedot uuteen järjestelmään

Uudet yhtiöt huoneistotietojärjestelmään vuoden 2019 alusta

Taloyhtiöt avainasemassa

Sähköinen rekisterimerkintä korvaa paperisen osakekirjan

Osakehuoneiston käyttö lainan vakuutena

Rajoitusmerkinnät tehdään viran puolesta tai hakemuksesta

Kohti sähköisiä palveluita

Kustannukset katetaan hakemus- ja tietopalvelumaksuilla

Lainsäädännön eteneminen

Taustatietoa hankkeesta

Aikataulu

Lisätietoja

 

1,5 miljoonan osakehuoneiston tiedot uuteen järjestelmään

Suomessa arvioidaan olevan noin 100 000 taloyhtiötä, 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa ja näillä yli kaksi miljoonaa omistajaa. Näiden tietojen kerääminen huoneistotietojärjestelmään käynnistyi 1.1.2019.

Asunto on usein suomalaisen tärkein omaisuus. Kuitenkaan taloyhtiöistä, niissä olevista osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista tai panttauksista ei ole saatavissa kattavaa tietoa keskitetysti. 

Osakehuoneiston omistuksen osoittamiseen, vaihdantaan ja käyttöön lainan vakuutena käytetään paperista osakekirjaa. Osakekirjojen siirtäminen paikasta toiseen aiheuttaa vaivaa, kustannuksia ja viivettä asuntokauppaan sekä hankaloittaa toimialan sähköisten palveluiden kehittämistä. 

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla käynnistetyssä Sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK) -hankkeessa luodaan uusi huoneistotietojärjestelmä, johon kootaan tiedot osakehuoneistoista, niiden omistajista ja panttauksista. Sähköinen järjestelmä parantaa tietojen saatavuutta, luotettavuutta ja kattavuutta ja luo edellytykset sähköisten palveluiden kehittämiselle. 

Järjestelmä tulee helpottamaan kymmenien tuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, rahoituslaitoksissa sekä julkishallinnossa. Kansalaisen tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, kun tiedot osakehuoneistojen omistajista ja panttauksista löytyvät viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä, jonka tiedoille taataan julkinen luotettavuus.  

Uudet yhtiöt huoneistotietojärjestelmään vuoden 2019 alusta

Ensimmäisenä, vuoden 2019 alusta, huoneistotietojärjestelmän siirtyivät uudet, 1.1.2019 jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Ne on perustettava Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) YTJ-palvelussa, josta tiedot yhtiöstä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään.

Uusi yhtiö on perustamisesta lähtien huoneistotietojärjestelmässä. Yhtiön osakehuoneistoille ei paineta osakekirjoja, vaan tiedot yhtiön osakehuoneistoista, niiden omistajista ja panttauksista ovat huoneistotietojärjestelmässä. Yhtiön osakeluettelon saa huoneistotietojärjestelmästä.

Kun uuden yhtiön osakehuoneisto vaihtaa omistajaa tai pantataan, muutokset rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään uuden omistajan tai pantinhaltijan hakemuksesta. Samoin osahuoneistojen hallintaoikeuden rajoitukset merkitään huoneistotietojärjestelmään.

Lisätietoja uuden yhtiön perustamisesta

Taloyhtiöt avainasemassa

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään alkoi vaiheittain 1.5.2019. Ensimmäisenä järjestelmään viedään tiedot yhtiöstä ja sen huoneistoista siirtämällä yhtiön osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen yhtiön huoneistoille voidaan hakea omistuksen ja panttauksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. 

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää yhtiön osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään 31.12.2022 mennessä. Keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille siirto on vapaaehtoinen. Osakeluettelon siirrosta päättää taloyhtiön hallitus, ja siitä pitää ilmoittaa osakkaille.

Toukokuun alusta lähtien taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään toimittamalla siirrettävät tiedot Maanmittauslaitokselle lomakkeella. Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään on taloyhtiöille huomattavasti helpompaa vuonna 2020, kun otetaan käyttöön taloyhtiöille tarkoitettu sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu.

Monella taloyhtiöllä tai isännöitsijällä on käytössään isännöintijärjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään. Isännöintijärjestelmien tietoja voidaan hyödyntää pohjatietona osakeluettelon tietojen siirrossa. Maanmittauslaitos tarjoaa rajapinnat isännöintijärjestelmiin vuonna 2020. Loppuvuonna 2020 toteutetaan myös tiedonsiirtomahdollisuus huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmiin.

Osakeluettelon siirron jälkeen osakeluettelon ylläpito siirtyy Maanmittauslaitoksen vastuulle, ja yhtiö saa tiedot yhtiön hallinnon hoitamista varten huoneistotietojärjestelmästä. Koska Maanmittauslaitos rekisteröi omistukset, poistuu yhtiöltä vastuu omistusten selvittämisestä.

Sähköinen rekisterimerkintä korvaa paperisen osakekirjan

Osakkeen omistaja voi koska tahansa osakeluettelon siirron jälkeen hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan.

Omistuksen rekisteröintiä tulee hakea, kun huoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen. Uuden omistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.

Osakehuoneiston omistusoikeuden osoittaa merkintä rekisterissä paperisen osakekirjan sijasta. Samalla poistuu riski paperisen osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä.

Ensimmäinen omistuksen rekisteröinti perustuu paperiseen osakekirjaan, joka on toimitettava Maanmittauslaitokselle. Kun osakehuoneistolla on jo sähköinen omistajamerkintä, on rekisteröinnin edellytyksenä edellisen omistajan, yleensä myyjän, suostumus ostajan omistuksen rekisteröinnille.

Omistuksen rekisteröintiä voi hakea omistajan puolesta asiamies, esimerkiksi pankki.

Osakehuoneiston käyttö lainan vakuutena

Osakehuoneistoa käytetään usein lainan vakuutena, jolloin osakekirja on luovutettu pankille lainan vakuudeksi. Kun osakekirja on korvattu sähköisellä omistajamerkinnällä, voidaan osakehuoneistoon rekisteröidä sähköinen panttausmerkintä.

Panttauksen rekisteröintiä hakee pantinhaltija, joka on tavallisesti lainan myöntävä pankki. Panttaus edellyttää aina osakehuoneiston omistajan suostumuksen.

Rajoitusmerkinnät tehdään viran puolesta tai hakemuksesta

Huoneistotietojärjestelmään merkitään myös ulosmittaus, turvaamistoimenpide, konkurssi ja yrityssaneeraus. Merkinnät tehdään viranomaisen, konkurssipesän tai selvittäjän ilmoituksen perusteella.

Muuna rajoituksena merkitään lakiin tai testamenttiin perustuva oikeus, joka rajoittaa osakkeenomistajan oikeutta luovuttaa osake. Näitä ovat lesken hallintaoikeus sekä testamenttiin perustuva käyttöoikeus. Nämä rajoitukset merkitään rekisteriin käyttöoikeuden haltijan hakemuksesta tai viran puolesta.

Lisäksi muualla laissa säädetyt rajoitukset kuten ns. RS-pankin ilmoittama rajoitus merkitään rekisteriin. RS-menettely on asuntokauppalain mukainen menettely, joka suojaa uuden asunnon ostajaa rakentamisvaiheen aikana.

Lisätietoja RS-menettelystä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Kohti sähköisiä palveluita

Maanmittauslaitoksen sähköiset hakemukset otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Organisaatioille, kuten pankeille tarjotaan käyttöön hakemusrajapinnat, jolloin ne voivat tehdä hakemuksen omien järjestelmiensä kautta. Yksityishenkilö voi hakea omistuksen rekisteröintiä asiointipalvelussa. Sähköinen hakeminen sujuvoittaa ja nopeuttaa asiointia.

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto parantaa tiedon saantia. Taloyhtiöstä ja sen huoneistoista saa tietoa huoneistotietojärjestelmästä välittömästi sen jälkeen, kun uusi taloyhtiö on perustettu PRH:n palvelussa tai yhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.

Maanmittauslaitoksesta voi tilata taloyhtiön osakeluettelon sekä osakehuoneistotulosteen. Osakeluettelo kattaa perustiedot yhtiöstä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista. Yksittäisen osakehuoneiston tulosteeseen on koottu yhtä huoneistoa koskevat tiedot: perustiedot yhtiöstä, huoneistosta, omistajista, panttauksista ja rajoituksista. Näitä tulosteita tarvitaan esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä.

PRH:n ylläpitämästä kaupparekisteristä saa edelleen tietoja asunto-osakeyhtiöistä ja keskinäisistä kiinteistöosakeyhtiöistä yhtiöjärjestyksineen.

Vuoden 2020 aikana myös tietopalvelut laajenevat. Taloyhtiöille ja isännöitsijöille tarjotaan tietoa omasta yhtiöstä ja osakkeenomistajalle omasta osakehuoneistostaan.

Lisätietoja palveluista ja niiden käyttöönottoaikatauluista

Uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita

Huoneistotietojärjestelmä on jatkossa valtakunnallinen tietovarasto taloyhtiöiden perustiedoista, osakehuoneistoista, niiden omistajista ja panttauksista. Maanmittauslaitos tarjoaa tietoa yhtiöiden, osakkeen omistajien, viranomaisten kansalaisten ja yritysten käyttöön.

Yksityisen sektorin palveluntuottajat saavat rajapinnat huoneistotietojärjestelmän tietoihin. Palveluntarjoajilla on merkittävä rooli uusien palveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin palveluista on jo pitkälle vietyjä suunnitelmia.

Lisätietoja teknisistä rajapinnoista Materiaalipankki-sivulla.

Kustannukset katetaan hakemus- ja tietopalvelumaksuilla

Huoneistotietojärjestelmän ylläpito katetaan hakemus- ja tietopalvelumaksuilla.

Omistuksen, panttauksen ja rajoituksen kirjaamisen yhteydessä peritään kertaluonteinen kirjaamismaksu. Osakkaat saavat tiedot omistamistaan huoneistoista maksutta sen jälkeen, kun omistus on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään.

Osakeluettelon siirto on taloyhtiöille maksuton, kun se tehdään 31.12.2022 mennessä. Taloyhtiöt saavat yhtiön hallinnointiin tarvitsemansa tiedot huoneistotietojärjestelmästä maksutta.

Maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Lainsäädäntö

Lait huoneistotietojärjestelmästä ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulivat voimaan 1.1.2019. Samassa yhteydessä muutettiin myös muita lakeja, joista tärkeimpiä ovat asunto-osakeyhtiölaki ja asuntokauppalaki.

Taustatietoa hankkeesta

Maa- ja metsätalousministeriö asetti ASREK-hankkeen keväällä 2016, ja se päättyy 3.12.2019. Hanketta ohjaa maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen johtoryhmä muodostuu rekisterin toteutuksesta vastaavista tahoista. Hanke toteuttaa vuoden 2019 aikana käyttöön otettavat huoneistotietojärjestelmän palvelut.

Aikataulu

Katso tarkempi aikataulu Aikataulu-sivulta.

Lisätietoja

Lainsäädäntö

lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2448

Menettely ja toiminta

Kirjaamispäällikkö Kai Andersin, Maanmittauslaitos, p. 050 471 6330, [email protected] (Huoneistotietojärjestelmä ja sen palvelut)

Ohjelmapäällikkö Jorma Turunen, Maanmittauslaitos, p. 040 179 5335, [email protected] (Huoneistotietojärjestelmä ja sen palvelut)