Lantmäteriverket effektiviserar handläggningen av aktielägenhetsregistreringar

Utgivningsdatum 9.11.2021 7.13
Pressmeddelande

Den elektroniska registreringen av ägandet av aktielägenheter i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem är överbelastad. Handläggninstiden är nu i genomsnitt tre månader. Lantmäteriverket beklagar den olägehet som dröjsmålen har orsakat och fortsätter att vidta åtgärder för att snabba upp registreringen.

– Ur kundens synvinkel kräver handläggningen nu för mycket tid, vi beklagar den olägenhet som dröjsmålen har orsakat. Vi strävar på alla sätt efter det att registreringen av äganderätter ska bli smidigare än i nuläget, säger Lantmäteriverkets direktör Janne Murtoniemi.

Den viktigaste orsaken till överbelastningen är de utmaningar som vi har stött på inom den tekniska utvecklingen av bostadsdatasystemet. Det att registreringarna dröjer kan påverka bostadshandeln och bland annat fördröja inlösningen av aktielägenheter.

Målet är betydligt smidigare handläggning i början av 2022

Målet är att genomföringstiden för handläggningen av en registering ska vara betydligt kortare i början av 2022 än i dag. 

– Före slutet av detta år kommer vi att rekrytera ny personal så att antalet handläggare nästan fördubblas från senaste vår. Dessutom utvecklar vi vårt system och effektiviserar handläggningsprocessen ytterligare genom att bland annat utbilda vår personal. Vi förbättrar kvaliteten på våra anvisningar och kurser så att ansökningarna som våra kunder skickar ska innehålla alla de uppgifter som behövs och vi inte behöver begära tidskrävande kompletteringar av ansökningar, säger Murtoniemi. 

Dessutom fortsätter Lantmäteriverket att föra en aktiv dialog med intressentgrupper. 
– Våra intressentgrupper ger oss kontinuerligt värdefull respons från fältet. Välfungerande elektroniska tjänster underlättar arbetet för många aktörer och det är ytterst viktigt att systemutvecklingen utgår från användarna. 

Om registreringen av ägande är brådskande kan du snabba upp handläggningen av ärendet genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Tidigare denna höst har Lantmäteriverket anställt flera personer för att handlägga ansökningar. Nu är antalet handläggare hälften större än på våren . 

Mer tillgängliga och tillförlitliga lägenhetsuppgifter genom digitalisering

Digitaliseringen av offentliga funktioner och tjänster håller på att utvecklas kraftigt i Finland och bostadsdatasystemet är en viktig del av denna utveckling. 

I bostadsdatasystemet samlas omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar som berör aktielägenheter, exempelvis bostäder och bilplatser. När en aktielägenhet har en elektronisk ägarantecking, ersätter denna aktiebrevet i pappersform i aktielägenhetshandeln och som säkerhet för lån.

– Insamlingen av information i systemet är ett långvarigt projekt. När uppgifterna om aktielägenheter finns i ett elektroniskt format är det möjligt att automatisera registreringsprocesserna och uppnå registrering utan dröjsmål. Bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter. 

Mera information ges av

inskrivningschef Stefan Nåhls, 040 710 8863, [email protected]

Ajankohtaista Bostadsdatasystem