Aktiebrev blir elektroniska – vilka funderingar har disponenten?

Utgivningsdatum 8.7.2022 13.21
Pressmeddelande
En aktiebok
Kuva: Riku Nikkilä

Disponentbranschen har aktivt deltagit i utvecklingen av bostadsdatasystemet vars huvudsyfte är att på ett tillförlitligt och heltäckande sätt trygga informationen om finländarnas största tillgångar, dvs. innehaven i bostadsaktiebolag. Förändringen berör cirka 1,5 miljoner finländare som har aktiebrevet i en bank eller i byrålådan.

I dag ingår omkring 10 000 av Finlands 90 000 husbolag i bostadsdatasystemet. Barnsjukdomarna i början har åtgärdats och bostadsdatasystemet är färdigt att ta emot både överföringarna av husbolagens aktieböcker och tillhandahålla informationstjänster via gränssnitten till disponentföretagen.  

Är människornas egendom trygg när aktiebreven i pappersform slopas?  

En av disponenternas återkommande frågor har att göra med informationssäkerheten i bostadsdatasystemet. Enligt lagen är den största nyttan av bostadsdatasystemet att risken för förlust eller förstörelse av aktiebrev i pappersform elimineras när uppgifterna finns i elektronisk form. Lantmäteriverket ser till att systemet fungerar både under normala förhållanden och vid störningar.  

Eftersom bostadsdatasystemet innehåller information om människors egendom, har systemet en förhöjd säkerhetsnivå. I praktiken innebär detta bl.a. att systemets nät-, server- och utrustningsmiljöer har dubblerats, att man regelbundet övar sig för störningssituationer och att systemet har en återhämtningsplan för störningssituationer. Dessutom testas systemets informationssäkerhet regelbundet.

Tillgången till information och rörligheten förbättras

Disponenter har också funderat över om man redan nu vågar "hoppa på tåget", det vill säga om informationen går åt båda hållen, alltså även från bostadsdatasystemet tillbaka till disponenten? När husbolaget har övergått till bostadsdatasystemet faller flera av disponentens arbetsskeden bort, till exempel i samband med bostadsköp. Även komplicerade ägarutredningar sköts i fortsättningen ibland av Lantmäteriverket. Likaså faller övervakningen av överlåtelseskatterna för köparnas del bort från disponentens uppgifter. 

Disponenten och husbolaget kan hämta uppgifter ur bostadsdatasystemet antingen elektroniskt eller traditionellt i form av utskrifter från kundservicen. Tillgång till information och rörlighet är grundpelare i utvecklingen, det vill säga anledningen till att informationen lönar sig att standardisera, strukturera och föra in i bostadsdatasystemet. På så sätt är informationen tillgänglig i ett enhetligt och lätthanterligt format. 

Registrering av ägande går nu på en dryg vecka 

Disponenterna har haft problem i anslutning till sina egna kunders, dvs. husbolagens och aktieägarnas tjänster. När ett husbolags aktiebok har överförts till Lantmäteriverket, behövs åtgärder också av aktieägarna. Aktieägarna ska ansöka om registrering av sitt innehav i elektronisk form och tillställa Lantmäteriverket aktiebrevet i pappersform för makulering.  

Vid registreringen av innehaven rådde tidigare trängsel och aktieägarna, bostadsköparna och disponenterna fick vänta länge på information och bekräftelse på registreringen av ägandet. Lantmäteriverket har vidtagit många åtgärder för att förbättra situationen och resultaten är synliga. Registreringstiderna har förkortats till ungefär en vecka. Många andra praktiska frågor har lösts och svaren på dessa finns på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi, där vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren

Vilka nya affärsmöjligheter skulle bostadsdatasystem kunna ge disponentbranschen?  

Det blir lättare att ta över nya husbolagskunder när basuppgifterna kommer direkt från systemet i elektronisk form och uppgifterna inte behöver kopieras manuellt från mappar och papper. För mindre husbolag kan bostadsdatasystemet erbjuda ett datalager där informationen är bättre lagrad och säker än i t.ex. en mapp i ett hörn av pannrummet. I och med det nära samarbetet mellan Lantmäteriverket och olika intressenter torde också helt nya affärsidéer uppstå. Vi uppmuntrar och hjälper gärna disponentbranschen på vägen till den elektroniska världen.

 

Tilläggsuppgifter

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, [email protected]

Länkar:

Ajankohtaista Bostadsdatasystem