Utkast till regeringsproposition om vidareutveckling av bostadsdatasystemet på remiss 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 11.38
Pressmeddelande

Enligt ett utkast till regeringsproposition föreslås att bostadsdatasystemets informationsinnehåll ska utökas med bolagens administrativa uppgifter av teknisk eller ekonomisk karaktär. Det föreslås också att det med hjälp av bostadsdatasystemet ska produceras uppgifter om bolagens delägarlån för det positiva kreditupplysningsregistret. Remissyttranden om utkastet kan lämnas under tiden 8 juni–22 juli 2022. 

Bostadsdatasystemet innehåller för närvarande uppgifter om bostadsaktiebolags och vissa ömsesidiga fastighetsaktiebolags innehav, pantsättningar och anteckningar om begränsningar. För närvarande pågår en övergångsperiod under vilken bolagen ansluter sig till bostadsdatasystemet. Övergångsperioden pågår till utgången av 2023. 

Målet är att förbättra tillgången till information och slippa överlappande arbete

Syftet med regeringspropositionen är att förbättra tillgången till information och informationens kvalitet samt att minska överlappande och upprepad manuell uppdatering av informationen. Informationen ska fås i form av maskinläsbara och strukturerade data direkt till informationssystemen, vilket minskar olika aktörers kostnader för inhämtande av information. 

I propositionsutkastet föreslås det att uppgifterna i bostadsdatasystemet utökas med uppgifter om underhåll och ombyggnadsarbeten och vissa ekonomiska uppgifter. Uppgifterna ska uppdateras en gång om året i samband med bolagsstämmorna. Dessutom kan de aktörer som har rätt till det begära att uppgifterna uppdateras vid behov även vid någon annan tidpunkt. Information som förvaltas på detta sätt kan med hjälp av gränssnitt fås direkt ur informationssystemen i samband med bland annat fastighetsförmedling, förvaltning av säkerheter, kreditgivning och bolagsförvaltning. Vid byte av disponent finns informationen tillgänglig direkt. 

Förslaget väntas medföra ekonomiska fördelar

Enligt propositionsutkastet medför förenhetligandet av uppgifterna och användningen av maskinläsbara och strukturerade data betydande ekonomiska fördelar i olika verksamheter. Syftet med ändringen är i synnerhet att stödja de uppgifter som nämns i 2 § i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018). I samband med de uppgifterna är kunden i allmänhet antingen bolaget eller en delägare i bolaget, så de direkta fördelarna hänför sig i huvudsak till en tjänst som bolaget eller en delägare i bolaget använder och kommer således att gagna dessa aktörer. Sådana tjänster är särskilt tjänster i samband med fastighetsförmedling och kreditgivning. 

Den föreslagna ändringen förbättrar informationens kvalitet och gör information om olika bolag tillgänglig i jämförbar form. De uppgifter som en gång har matats in i informationssystemet kan användas direkt som utgångsdata för olika tjänster. Uppgifterna behöver inte föras in och uppdateras manuellt i olika system, utan de fås direkt ur bostadsdatasystemet. Det avlägsnar den risk för misstag och felinmatningar som finns i samband med manuell hantering av uppgifterna. 

Beredningen av utkastet till proposition har pågått under flera års tid i brett samarbete med berörda grupper inom området. Vidareutvecklingen av bostadsdatasystemet finansieras med medel ur EU:s återhämtningsinstrument.

Utkast till regeringens proposition 

Mer information:
Paavo Häikiö, projektchef, tfn 02951 62009, fornamn.efternamn(a)gov.fi
Timo-Ville Nieminen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62379, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Bostadsdatasystem Lantmäteri och geografisk information