För dröjsmål vid registrering av äganderätten till en aktielägenhet föreslås en skäligare påföljdsavgift

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 14.16 | Publicerad på svenska 31.5.2024 kl. 13.18
Pressmeddelande
Bild: Riku Nikkilä

Det föreslås att lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem ändras. Sättet att beräkna påföljdsavgiften för dröjsmål vid registrering av äganderätten till en aktielägenhet ska modifieras i riktning mot vad som är skäligare för bostadsdatasystemets klienter. Avsikten är att lagen ska träda i kraft hösten 2024.

Den primära effekten av lagändringen är att sättet att beräkna betalningspåföljder ändras så att det inte heller vid långvariga dröjsmål med att göra registreringsansökan finns risk för att avgifterna stiger till oskäliga helhetsbelopp. Dessutom uppfyller bestämmelserna om dröjsmålspåföljder i fortsättningen bättre ramvillkoren för bestämmelser om administrativa påföljdsavgifter samt de krav som etablerats i grundlagsutskottets praxis.

Påföljdsavgifterna ska motsvara den allmänna linjen

När ett gammalt bostadsaktiebolag har fört över förvaltningen av aktieboken till bostadsdatasystemet och en aktie i bolaget överlåts första gången, ska förvärvaren ansöka om att bli registrerad som aktieägare i aktielägenhetsregistret inom två månader efter det att det överlåtelseavtal som gäller de aktier som berättigar till innehav av bostaden ingicks.

Om förvärvaren inte inom två månader har ansökt om att bli registrerad som aktieägare, höjs den avgift som tas ut för registreringen med 20 procent för varje påbörjad dröjsmålsperiod på två månader i enlighet med gällande lagstiftning. Den påföljdsavgift som tas ut för försenad registrering beräknas genom att registreringsavgiften höjs enligt principen ränta på ränta. Detta kan leda till oproportionerligt höga påföljdsavgifter vid försummelser som fortgår i flera år.

Fortsättningsvis föreslås inget absolut maximibelopp för den totala summan av en påföljdsavgift, utan den ursprungliga registreringsavgiften ska enligt förslaget höjas med 20 procent för varje påbörjad dröjsmålsperiod på två månader, tills registreringsansökan har gjorts på behörigt sätt. Avgifterna skulle således också med den nya modellen höjas med rätt täta intervall, på motsvarande sätt som tidigare. Därför bedöms påföljdsavgiften också med den föreslagna nya modellen förbli en tillräckligt effektiv faktor av ekonomisk betydelse för att sporra till att göra registreringsansökan inom utsatt tid.

Med det nya beräkningssättet och de nuvarande registreringsavgifterna stiger avgiftsbeloppet till exempel vid dröjsmål på fem år till cirka 480 euro och vid dröjsmål på tio år till cirka 890 euro. Höjningen är således fortsättningsvis kontinuerligt växande och betydande, men den är klart rimligare i förhållande till hur allvarlig försummelsen är och vilken allmän relevans försummelsen har på samhällelig nivå.

Eftersom påföljdsavgifter för eventuella försummelser i princip har kunnat ansamlas redan från och med 2019 och den föreslagna ändringen har ett starkt stöd bland alla aktörer på området, har lagstiftningsprojektet beretts så snabbt som möjligt, men dock så att man säkerställt att ramvillkoren för en korrekt lagstiftningsprocess iakttas.

Bostadsdatasystemet är ett centralt register med tanke på systemet för säkerheter

Aktielägenhetsregistret i bostadsdatasystemet är ett basregister som åtnjuter offentlig tillförlitlighet och vars informationsinnehåll måste vara tillräckligt täckande och rättvisande för att kunna uppfylla sin funktion. I Finland finns det kring 90 000 husbolag med cirka 1,8 miljoner aktiegrupper. En stor del av dessa är vid omsättning förenade med kreditgivning där respektive aktiegrupp fungerar som säkerhetstillgång, och säkerställandet av att pantsättningen är offentlig sker genom anteckningar i bostadsdatasystemet. Bostadsdatasystemet är således ett centralt register med tanke på hela det finländska systemet för säkerheter och fungerar i likhet med fastighetsregistersystemet som en grund för kreditgivning. Med tanke på systemets funktion är det väsentligt att registreringsansökningar görs i rätt tid, och därför är den påföljdsavgift som säkerställer detta motiverad även i fortsättningen.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet
Timo-Ville Nieminen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 379, timo-ville.nieminen(a)gov.fi