Osakehuoneistorekisterin tietosisältö kasvaa vähitellen

Vuoden 2019 jälkeen osakehuoneistorekisteriin alkaa kertyä tietoa osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Rekisterin sisällön karttuessa rekisteri tulee mahdollistamaan nykyistä huomattavasti tehokkaamman tietopalvelun.

Osakeryhmätunnus

Uudistuksessa otetaan käyttöön osakeryhmätunnus, jolla osakeryhmä yksilöidään koko sen elinkaaren ajan. Osakeryhmätunnus luodaan osakeryhmille, joilla omistetaan ja hallitaan huoneistoja, autopaikkoja tai muita tiloja. Lisätietoja osakeryhmätunnuksen muodostumisesta >. 

Rajoitukset

Ulosmittaus, turvaamistoimenpide, konkurssi ja yrityksen saneeraus

Osakkeeseen kohdistuvasta ulosmittauksesta ja turvaamistoimenpiteestä tehdään jatkossa merkintä osakehuoneistorekisteriin niiden huoneistojen osalta, joille on kirjattu sähköinen omistajamerkintä. Merkintä tehdään asianomaisen viranomaisen ilmoituksesta.

Osakkeenomistajan konkurssi merkitään osakehuoneistorekisteriin konkurssipesän ilmoituksesta. Osakkeenomistajan yrityksen saneerauksesta tehdään merkintä selvittäjän tai tuomioistuimen ilmoituksesta.

Muut rajoitukset

Osakehuoneistorekisteriin merkitään myös lakiin tai testamenttiin perustuva käyttöoikeuden rajoitus. Tällaisia ovat lesken hallintaoikeus ja testamenttiin perustuva käyttöoikeus, jotka estävät omaisuuden luovuttamisen ilman lesken tai käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Rajoitus merkitään osakkeen saantoa kirjattaessa tai oikeudenhaltijan hakemuksesta.

Osakeluetteloiden siirto rekisteriin

Osakeluetteloiden siirtäminen osakehuoneistorekisteriin on taloyhtiöiden velvollisuus. Siirtäminen tulee tehdään 1.5.2019 - 31.12.2022 välisenä aikana.

Osakeluettelon siirron jälkeen yhtiön osakeryhmille voidaan tehdä sähköisiä omistus-, panttaus ja rajoitusmerkintöjä. Osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä ja osakekirja mitätöidään viimeistään osakeryhmää koskevan kaupan yhteydessä. Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä 2019 alusta alkaen.

Rajapintapalvelut

Osakehuoneistorekisteristä tarjotaan tietopalvelurajapintoja, joita mm. eri viranomaistahot voivat ottaa käyttöönsä. 

Lisätietoa tietopalvelurajapinnoista >