Viranomaisille

Huoneistotietojärjestelmän tietosisältö kasvaa vähitellen

Vuodesta 2019 alkaen huoneistotietojärjestelmään kertyy tietoa osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Rekisterin sisällön karttuessa rekisteri tulee mahdollistamaan nykyistä huomattavasti tehokkaamman tietopalvelun. Huoneistotietojärjestelmään sisältyvät osakehuoneistorekisteri sekä hallintakohderekisteri. Osakehuoneistorekisteriin viedään sähköiset omistajamerkinnät, panttaukset sekä erilaiset rajoitusmerkinnät. Osakehuoneistorekisteri nauttii julkista luotettavuutta.

Osakeryhmätunnus

Uudistuksessa otetaan käyttöön osakeryhmätunnus, jolla osakeryhmä yksilöidään koko sen elinkaaren ajan. Osakeryhmätunnus luodaan osakeryhmille, joilla omistetaan ja hallitaan huoneistoja, autopaikkoja tai muita tiloja.

Lisätietoa osakeryhmätunnuksen käyttöönotosta

Rajoitukset

Ulosmittaus, turvaamistoimenpide, konkurssi ja yrityksen saneeraus

Osakkeeseen kohdistuvasta ulosmittauksesta ja turvaamistoimenpiteestä tehdään jatkossa merkintä osakehuoneistorekisteriin niiden huoneistojen osalta, joille on kirjattu sähköinen omistajamerkintä. Merkintä tehdään asianomaisen viranomaisen ilmoituksesta. Viranomaisen on selvitettävä huoneistotietojärjestelmästä, onko kyseiseen huoneistoon jo vahvistettu sähköinen omistajamerkintä vai ei.

Osakkeenomistajan konkurssi merkitään osakehuoneistorekisteriin konkurssipesän ilmoituksesta. Osakkeenomistajan yrityksen saneerauksesta tehdään merkintä selvittäjän tai tuomioistuimen ilmoituksesta.

Muut rajoitukset

Osakehuoneistorekisteriin merkitään myös lakiin tai testamenttiin perustuva käyttöoikeuden rajoitus. Tällaisia ovat lesken hallintaoikeus ja testamenttiin perustuva käyttöoikeus, jotka estävät omaisuuden luovuttamisen ilman lesken tai käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Rajoitus merkitään osakkeen saantoa kirjattaessa tai oikeudenhaltijan hakemuksesta.

Osakeluetteloiden siirto rekisteriin

Osakeluetteloiden siirtäminen huoneistotietojärjestelmään on taloyhtiöiden velvollisuus. Siirtäminen tulee tehdä 1.5.2019–31.12.2022 välisenä aikana.

Osakeluettelon siirron jälkeen yhtiön osakeryhmille voidaan tehdä sähköisiä omistus-, panttaus ja rajoitusmerkintöjä. Osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä ja osakekirja mitätöidään viimeistään osakeryhmää koskevan luovutuksen yhteydessä tai kun kymmenen vuotta on kulunut osakeluettelon siirrosta huoneistotietojärjestelmään. Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä vuoden 2019 alusta alkaen.

Rajapintapalvelut

Huoneistotietojärjestelmästä tarjotaan viranomaisten käyttöön tietopalvelurajapintoja. Vallinnanrajoitusten merkitsemiseksi osakehuoneistorekisteriin tarjotaan myöhemmin omat rajapintansa Ulosottovirastolle. Ajankohta tälle tarkentuu myöhemmin. Rajapinnan käyttöönottoon saakka rajoitusmerkinnät ilmoitetaan Maanmittauslaitokselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Tietopalvelutuotteina rajapinnasta voi hakea osakeluettelo- ja huoneistotulosteet pdf-dokumenttina sekä vastaavat tiedot rakenteisena tiedostona tietoryhmittäin.

Lue tietopalvelurajapintojen kuvaukset