Vad innebär det för dem som köper eller säljer en bostad?

Bostadsdatasystemet medför ändringar i bostadshandeln. Eftersom övergången till bostadsdatasystemet sker stegvis ska man före bostadsköp utreda läget för både bostadsbolaget och aktielägenheten.

Bostadsbolag som bildats efter 1 januari 2019

Bostadsbolag som bildats efter 1 januari 2019 registreras från början i bostadsdatasystemet. De har inga fysiska aktiebrev, utan uppgifterna om bostadsägaren, pantsättningarna och begränsningarna i besittningsrätten finns i aktielägenhetsregistret i bostadsdatasystemet. 

Bostadsköparen ansöker om registrering av ägande efter köpet. Den tidigare ägarens (oftast säljarens) samtycke krävs för registreringen. Vid villkorlig överlåtelse (till exempel att äganderätten överförs efter att hela köpeskillingen har betalts) är det möjligt att ansöka om villkorlig registrering av ägande. 

Bostadsbolag som bildats före 1 januari 2019  

Du ska först utreda om bostadsbolagets aktiebok har förts över till bostadsdatasystemet. Alla bostadsaktiebolag ska överföra sin aktiebok mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022. För de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen är detta frivilligt. Du kan kontrollera hos disponenten, bostadsbolagets styrelse eller Lantmäteriverkets kundtjänst om överföringen har gjorts.

Aktieboken har inte förts över till bostadsdatasystemet

Bostadsköpet genomförs som tidigare. Det fysiska aktiebrevet överlämnas till förvärvaren och överlåtelsen antecknas i det. 

Aktieboken har förts över till bostadsdatasystemet

Du ska ta reda på om det finns ett fysiskt aktiebrev för bostaden eller om besittningen har antecknats i det elektroniska bostadsdatasystemet. Elektronisk anteckning om ägande anges bland annat på disponentintyget. Du kan också höra dig för hos Lantmäteriverkets kundtjänst.

Om besittning av lägenheten påvisas med ett fysiskt aktiebrev genomförs bostadsköpet på samma sätt som hittills. Aktiebrevet överlämnas till förvärvaren och överlåtelsen antecknas i det. 

Den nya ägaren ska ansöka om registrering av ägande hos Lantmäteriverket inom två månader efter undertecknande av överlåtelsebrevet eller överföringen av ägandet. Det fysiska aktiebrevet ska bifogas i original till ansökan, och aktiebrevet makuleras på Lantmäteriverket. 

Aktieboken förvaras på banken som säkerhet för lån

Du kan ge banken fullmakt att ansöka om registrering på dina vägnar.Samtidigt kan banken ansöka om registrering av pantsättning av bostaden. Ägaren ska ge sitt samtycke till registrering av pantsättningen. 

Aktielägenheten har redan antecknats i det elektroniska registret

Bostadsköpet genomförs på samma sätt som i nya bolag som bildats efter 1 januari 2019.

Betalning av överlåtelseskatten

Det nya registret medför inga ändringar i hur du ska betala eller deklarera överlåtelseskatt. Överlåtelseskatten ska precis som tidigare betalas till Skatteförvaltningen. Bifoga till ansökan om registrering av ägande en deklaration av överlåtelseskatten, som stämplats på skattebyrån eller undertecknats av fastighetsmäklaren. Om du har deklarerat elektroniskt ska du bifoga mottagningskvitteringen för deklarationen. 

Betalning och deklarering av överlåtelseskatt ändras i november 2019 i samband med att Skatteförvaltningen förnyar sina e-tjänster. 

Mer information om överlåtelseskatten finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Ansökningsblanketterna och anvisningarna finns i portalen suomi.fi

Ansök om registrering av äganderätten på blanketterna som finns i portalen suomi.fi. 

Lantmäteriverket meddelar dig när ägandet har registrerats i bostadsdatasystemet. 

För registrering av ägande uppbärs en avgift som fastställs genom en förordning av jord- och skogsbruksministeriet.