Vad innebär det för bostadsägare?

Aktiebostadsägare behöver inte omedelbart vidta några åtgärder med anledning av bostadsdatasystemet. Ägandet bevisas antingen genom en elektronisk anteckning i bostadsdatasystemet eller med ett fysiskt aktiebrev, precis som hittills. Aktiebrevet kan också fortfarande ställas som säkerhet för lån eller annars förvaras på banken.

Du äger en bostad i ett bolag som bildats efter 1 januari 2019

Bolaget antecknas från första början i bostadsdatasystemet. Ägandet av din aktielägenhet samt eventuella anteckningar om pantsättning och begränsningar har registrerats i bostadsdatasystemet. 

Vid behov får du bolagets aktiebok och en utskrift om din aktielägenhet från bostadsdatasystemet.

Du äger en bostad i ett bolag som bildats före 1 januari 2019

Övergången till bostadsdatasystemet genomförs i två steg. 

Första steget, det vill säga överföringen av bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet, sköts av bostadsbolaget eller av disponenten enligt uppdrag. Aktieboken ska överföras till bostadsdatasystemet mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022. Bolagets styrelse ska besluta om överföringen. Bostadsbolaget informerar dig om överföringen. Efter överföringen är det Lantmäteriverket som upprätthåller aktieboken. 
Du påvisar fortfarande ditt aktieägande med ett fysiskt aktiebrev och kan använda de rättigheter som aktierna ger på bolagsstämman precis som hittills.

Det andra steget, efter att aktieboken har överförts till bostadsdatasystemet, består av registrering av en elektronisk anteckning om ägande av aktielägenheten. Det innebär att aktiebostadsägaren eller hens ombud, till exempel en bank, ansöker om registrering av ägandet i bostadsdatasystemet. Samtidigt makuleras det fysiska aktiebrevet. 

Ägaren kan ansöka om registrering av ägandet i bostadsdatasystemet när aktieboken har överförts. Ansökan om registrering ska göras inom tio år efter överföringen.

Registrering av ägande måste göras då aktielägenheten första gången byter ägare efter överföring av aktieboken. Lantmäteriverket underrättar den nya ägaren om att ägandet har registrerats. 

Aktiebrevet förvaras på banken som säkerhet för lån

Banken kan agera som ditt ombud och ansöka om registrering av ägandet. Samtidigt kan banken ansöka om registrering av pantsättning av aktielägenheten. Ägaren ska ge sitt samtycke till registrering av pantsättningen.  

Kontaktinformation från befolkningsdatasystemet

Genom att det är Lantmäteriverket som upprätthåller aktieböckerna erhålls aktieägarnas kontaktinformation, som behövs för bostadsbolaget och aktieboken, från befolkningsdatasystemet. Meddela Lantmäteriverket om du vill använda avvikande kontaktinformation eller vill meddela bostadsbolaget din e-postadress.

Var kontrollerar du läget för ditt bostadsbolag?

Bostadsbolaget informerar aktieägarna när bolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet. Information om huruvida aktieboken har överförts får du senare av bostadsbolaget eller disponenten. Överföringen ska också antecknas på disponentintyget. Du kan också höra dig för hos Lantmäteriverket.