Medier

 

Vad är bostadsdatasystemet?

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som togs i bruk 2019. I registret insamlas uppgifter om äganden, pantsättningar och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. Det föreskrivs om bostadsdatasystemet i lag, och Lantmäteriverket svarar för att genomföra och administrera systemet.

En elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet ersätter det fysiska aktiebrevet vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån. Ungefär 100 000 husbolag och 1,5 miljoner aktielägenheter i Finland kommer att överföras till bostadsdatasystemet.

Övergången till det elektroniska registret gör uppgifterna om bostadslägenheter och ägaranteckningarna mer tillgängliga och pålitliga. Detta gör bostadshandeln och kreditgivningen smidigare. Slopandet av aktiebreven i pappersform gör det möjligt att utveckla de digitala tjänsterna samt underlättar många aktörers arbete. Det handlar om en betydande övergång till ett nytt digitalt system.

Tidsplan och framskridande

Gamla husbolag som är bildade före 2019 överförs till bostadsdatasystemet i två faser.

  1. Först ska husbolaget överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet. Överföringen ska göras före utgången av 2023. Husbolagets aktiebok är tillgänglig i bostadsdatasystemet efter att husbolaget har införts i bostadsdatasystemet.
  2. I den andra fasen ska varje aktieägare ansöka om elektronisk ägaranteckning för sitt ägande. Ansökan ska göras senast tio år efter överföringen av aktieboken eller när aktielägenheten första gången byter ägare efter överföringen. Samtidigt makuleras det fysiska aktiebrevet vid Lantmäteriverket. När aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning är uppgifter om aktielägenhetens ägande, pantsättningar och begränsningar tillgängliga i bostadsdatasystemet.

Se den detaljerade tidsplanen

Detta ska husbolagen göra

Bostadsaktiebolag som är bildade före 2019 ska överföra aktieboken till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. För ömsesidiga fastighetsaktiebolag är överföringen frivillig. Husbolagets styrelse ska godkänna överföringen av aktieboken, och aktieägarna ska informeras om överföringen.

Efter överföringen av aktieboken kan aktieägarna ansöka om registrering av ägande för sina aktielägenheter hos Lantmäteriverket. 

Alla husbolag som är bildade 2019 eller senare registreras direkt i bostadsdatasystemet. Inga aktiebrev har tryckts.

Läs mer om husbolags verksamhet

Detta ska aktieägarna göra

Efter att husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, ska varje aktieägare ansöka om registrering av ägande av sin aktielägenhet hos Lantmäteriverket. I samband med detta makulerar Lantmäteriverket det fysiska aktiebrevet.

Aktieägaren kan när som helst efter överföringen av aktieboken ansöka om registrering av ägande. Tidsfristen för ansökan om registrering är tio år efter överföringen av aktieboken. Om banken har aktiebrevet som säkerhet för lån, kan även banken ansöka om registrering av ägande för aktieägarens räkning.

Registrering av ägande är obligatorisk när aktielägenheten första gången byter ägare efter överföringen av aktieboken. Då ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande hos Lantmäteriverket inom två månader från köpslutet eller från det att äganderätten överförts. För registrering av ägande debiteras en avgift enligt prislistan.

Läs mer om aktieägares verksamhet
Se avgifterna på Lantmäteriverkets prislista

Avgifter till bostadsaktiebolag

Lantmäteriverket tar inte ut en avgift för överföring av aktieboken, om husbolaget överför aktieboken före utgången av 2023. 

Om husbolaget har en professionell disponent, kan disponenten ta ut en avgift för överföringen.
Efter överföringen av aktieboken får husbolaget de uppgifter från bostadsdatasystemet som bolaget behöver i sin vanliga verksamhet. Husbolaget kan få aktieboken och kontaktuppgifterna till aktieägarna avgiftsfritt från tjänsten för överföring av aktiebok.

Om husbolaget använder ett fastighetsförvaltningssystem, kan uppgifterna laddas ned via Lantmäteriverkets gränssnittstjänst.

Ta del av gränssnittstjänsterna
Läs mer om informationstjänster för husbolag

Avgifter till aktieägare

Av aktieägaren tar Lantmäteriverket ut en registreringsavgift för anteckningar i bostadsdatasystemet. Avgiften tas ut bland annat för registrering av ägande, pantsättning och begränsning. Avgifterna fastställs i en förordning utfärdad av jord- och skogsbruksministeriet.

Om till exempel en bank ansöker om registrering av ägande för aktieägarens räkning, kan banken ta ut ett separat arvode utöver Lantmäteriverkets registreringsavgift. 

Efter att en elektronisk ägaranteckning har registrerats för en aktielägenhet kan en privatkund avgiftsfritt granska basuppgifterna om aktielägenheten via Lantmäteriverkets e-tjänst.

Se närmare priser på Lantmäteriverkets prislista

I avsnittet Bakgrundsinformation finns mer information om bostadsdatasystemet, dess ibruktagande och bakgrund.