Hoppa till innehåll
  • Visste du?

    Uppgifter om aktielägenheter och lägenhetsägare kan föras in elektroniskt i det nya registret över aktielägenheter.

  • Det nya registret ändrar verksamhetssätten

    Att byta och använda aktielägenheter som säkerhet har hittills byggt på överföring av aktiebrev i pappersform.

Vi bygger upp ett nytt register!

Omsättningen av aktielägenheter och användningen av dem som säkerhet har hittills skett genom hantering av aktiebrev på papper. Det nya aktielägenhetsregistret förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter eftersom uppgifterna om lägenheternas egenskaper, innehav och besittningsrätt finns tillgängliga i ett elektroniskt format.

Den lagstiftning som gäller aktielägenhetsregistret är under arbete just nu. Registret tas i användning när lagen träder i kraft.

Registret förbereds av projektet ASREK vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med andra ministerier. Lantmäteriverket bygger upp aktielägenhetsregistret tillsammans med Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen.

Meddelande 27.2.2018

 

Ofta förekommande frågor

Vad är tidsfristen för överföring av aktieböcker?
Tidsfristen fastställs i samband med lagstiftningen.

Vem överför aktieböckerna? Disponenten eller husbolagets styrelse? Vem svarar för det?
Ansvaret ligger hos husbolaget. Överföringen görs vanligen av disponenten eller av en anställd på disponentbyrån som fått fullmakt att göra överföringar. I mindre husbolag görs överföringen av ordföranden eller någon annan som fått fullmakt av ordföranden.

Vad ska man göra om uppgiften om representanter inte är aktuell i handelsregistret?
Informationen om representanter uppdateras på Patent- och registerstyrelsens webbsidor.

Hur säkerställer man att disponenterna producerar och för in all information i registret över aktielägenheter? Finns det planer på att ta fram tvingande lagstiftning?
Frågan avgörs slutgiltigt i lagstiftningen.

Ska Lantmäteriverket i fortsättningen informeras om husbolagens kontaktpersoner, till exempel när disponenten eller styrelseordföranden byts?
Informationen om husbolagets ansvariga personer söks alltid i handelsregistret. Informationen ska uppdateras på Patent- och registerstyrelsens webbtjänst.

På vilket sätt får husbolagets styrelse information om aktietransaktioner och ändrade ägarförhållanden? Kommer informationen i fortsättningen automatisktrån Lantmäteriverket?
Ur registret över aktielägenheter lämnas ut information om aktietransaktioner och ändrade ägarförhållanden till de representanter som enligt handelsregistret har rätt att representera bolaget.

Kan disponentbyrån lämna uppgifterna om alla sina bolag på en gång?
Enligt dagens plan kan disponenten överföra bolagets uppgifter till registret över aktielägenheter i CSV-format.  


Aktiebrev i pappersform blir elektroniska

Vem svarar för att aktiebrevet som finns i pappersform makuleras efter köpet?
Den myndighet som registrerar ägandet eller pantsättningen svarar för att aktiebrevet makuleras. Frågan avgörs slutgiltigt i lagstiftningen.

Vem samlar upp, makulerar och bevarar aktiebreven i pappersform?
Den myndighet som registrerar ägandet eller pantsättningen svarar för att aktiebrevet makuleras. Frågan avgörs slutgiltigt i lagstiftningen.

Kan jag ändå få ett papper på min äganderätt?
I fortsättningen visas äganderätten antingen med ett aktiebrev i pappersform eller en elektronisk registrering av ägaren, inte med båda. Ur registret kan skrivas ut information om den aktuella ägaren.

Kan en aktieägare ändra aktiebrevet till ett elektroniskt dokument bara i samband med köp?
Om ägaren så vill kan hen ändra aktiebrevet till en elektronisk registrering genom att ansöka om detta hos myndigheten. Detta kräver att bostadsaktiebolaget har överfört aktieboken till registret över aktielägenheter.

Orsakar detta extra kostnader för de aktieägare som inte har planerat sälja sin bostad?
Husbolagen ska se till att aktieboken överförs till registret över aktielägenheter. Kostnaderna för detta arbete tillkommer husbolagen. Husbolagen behöver inte längre hålla aktieböcker. Husbolagen minskar således arbete och sparar kostnader när de överför aktieböckerna till registret.

 

Registrets tillförlitlighet

Hur ser man till att registret är tillförlitligt?
Att fastställa och registrera ägarförhållanden och pantsättning hör bara till myndigheten. Det garanteras att uppgifterna om ägarna och pantsättningen är offentligt tillförlitliga uppgifter. Till exempel uppgifterna om fastighetsägare har redan i flera års tid funnits i elektronisk form.

Kan jag bli utsatt för nätbedrägeri och förlora min bostad?
Att överföra äganderätten kräver förutom överlåtelse också alltid den registrerade ägarens samtycke.