Hoppa till innehåll

Propositionen om informationssystem som gäller bostadslägenheter på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet 29.3.2018 16.24 | Publicerad på svenska 4.4.2018 kl. 15.19
Pressmeddelande

I Finland föreslås ett nytt informationssystem som ska heta informationssystem för bostadslägenheter. Systemets första del, det vill säga ett register för att registrera eller anteckna information om rättigheter eller begränsningar som gäller aktier i ett fastighetsaktiebolag, ska heta aktielägenhetsregister.

Målet är att avveckla systemet med bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform och bygga upp ett pålitligt system för att registrera aktieinnehav och aktiebyte samt användning  av aktier som säkerhet. I registret som förvaltas av Lantmäteriverket ska registreras information om aktieinnehav, pantsättning och andra rättigheter som gäller bostadsaktier. Propositionen innehåller också förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag och lagen om bostadsköp.

För att lämna handelsregisteruppgifter om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag föreslås det i propositionen att i företags- och organisationsdatalagen också tas in ändringar så att bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag alltid i fortsättningen gör etableringsanmälan på elektronisk väg.

ASREK-projektets första fas handlar om att bilda bostadsaktiebolag i elektronisk form. Avsikten är att alla bostadsaktiebolag bildas elektroniskt från och med år 2019 och aktiebrev inte längre trycks. Nästa steg är att gamla bostadsaktiebolag och bolagens aktier omvandlas till elektroniska dokument. 

Remisstiden går ut den 4 maj 2018. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2019.

Mera information:

Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 2379, timo-ville.nieminen(at)mmm.fi

Pentti Lähteenoja,  överdirektör, tfn 0295 16 2485, pentti.lahteenoja(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition

Se även:

Aktielägenhetsregistret 
ASREK-projekt

ASREK MMM045:00/2016 maa- ja metsätalousministeriö