Asuntojen omistus digitalisoituu

Antti Kosonen Julkaisupäivä 28.2.2018 12.50 Blogit

Suomessa on yli 100 000 taloyhtiötä ja noin 1,7 miljoonaa osakehuoneistoa. Näillä on omistajia noin 1,5 miljoonaa ja joka vuosi noin 100 000 osakehuoneistoa vaihtaa omistajaa. Asuntoihin on sitoutunut satoja miljardeja varallisuutta, jonka myynti tai käyttö lainan vakuutena edellyttää paperisen osakekirjan siirtämiseen haltialta toiselle.

Asunto-osakkeet ovat monen kansalaisen suurin omaisuuserä, mutta yhtiöistä ja omistuksen arvoon vaikuttavista tekijöistä ei ole kattavasti ja luotettavasti saatavissa vertailukelpoista tietoa. Eri taloyhtiöiden talouteen ja omaisuuden arvoon vaikuttavat tiedot ovat yhtiöiden hallussa, eikä omistajalla ole juurikaan mahdollisuuksia vertailla eri yhtiöitä.

Nyt luodaan edellytyksiä

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset asuntoihin liittyvien prosessien digitalisoitumiselle. Asuntokohteiden yksilöinti ja osakekirjan korvaaminen sähköisellä omistajamerkinnällä mahdollistaa vaihdannan ja vakuushallinnan prosessien digitalisoitumisen. Arviointitavasta riippuen nykyisten prosessien digitalisoinnilla saavutettaisiin kymmenien miljoonien säästöt vuosittain.

Samalla asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden keskeiset arvoon vaikuttavat tekniset ja taloudelliset tiedot saadaan kattavammin ja helpommin eri toimijoiden käyttöön. Hallinnon läpinäkyvyyden lisääntyminen mahdollistaa eri yhtiöiden taloudellisen tilan ja asuntojen arvoon vaikuttavien tekijöiden vertailun nykyistä huomattavasti helpommin.

Teknisten ja taloudellisten tietojen käyttöön saaminen on nähty myös merkittävänä uutta liiketoimintaa synnyttävän tietovarantona.

ASREKin toteutus on käynnistynyt viiden eri ministeriön yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto, Väestörekisterikeskus ja tulevan rekisterin toteuttajana ja omistuskirjauksista vastaavana viranomaisena Maanmittauslaitos.

Omaisuudensuojasta huolehditaan

Digitalisaatio ei synny itsestään eikä siinä ole kyse vain teknologiasta. Vaikka digitalisaatiossa toivotaan edettävän ripeästi, emme voi kuitenkaan vaarantaa yhdenkään asunnonomistajan omistusoikeutta ja oikeusturvaa. Kun kyseessä on monen kansalaisen kannalta suurimpaan omaisuuserään kohdistuvista toimenpiteistä, on lainsäädännöllä keskeinen rooli uuteen digitaaliseen toimintatapaan siirtymiseksi.

Tulevaa lainsäädäntöä on valmistelemassa maa- ja metsätalousministeriön johdolla oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtionvarainministeriön, ympäristöministeriön sekä alan keskeisten järjestöjen muodostama työryhmä. Tavoitteena on, että uusia asuntojen omistusta koskeva lainsäädäntö saataisiin voimaan jo vuoden 2019 alusta.

Miten hankkeessa edetään

Uusille perustettaville asunto-osakeyhtiöille ei enää vuoden 2019 alusta alkaen painettaisi osakekirjoja, vaan yhtiöiden osakeluettelot, omistus- ja panttauskirjaukset hallittaisiin sähköisessä rekisterissä. Samalla vanhoille asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille tulee mahdolliseksi siirtää osakeluettelonsa ASREK-järjestelmän osakehuoneistorekisteriin.

Osakehuoneistorekisteriin merkittyjen osakehuoneistojen osakekirjat voidaan omistajan niin halutessa tai aina kaupan tai panttauksen yhteydessä mitätöidä ja muuttaa sähköisiksi omistajamerkinnöiksi. Nykyisiä asunnon omistajia ei siis ole tarkoitus velvoittaa toimimaan ennen kuin asunnon myynti tai panttaaminen edellyttäisi muutoinkin osakekirjan siirtämistä.

Edessä vuosien urakka

Hankkeen valmistelussa on jouduttu hakemaan ratkaisua miten muuttaa vanha osakekirjoihin perustuva järjestelmä oikeusturvaa vaarantamatta ja aiheuttamatta ylimääräistä hallinnollista taakkaa eri osapuolille. Näiden tavoitteiden yhteensovittaminen vaatii väistämättä kompromisseja ja jopa ylimääräistä työtä sähköiseen rekisteriin siirryttäessä.

Taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa rekisteriin kohtuullisessa muutaman vuoden siirtymäajassa. Samalla tosin yhtiön velvoitteet osakeluettelun ylläpidosta päättyvät.

Yhtiöissä, jotka ovat siirtäneet osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin osakkeen omistaja voi hakea kirjaamisviranomaiselta osakekirjan mitätöintiä ja omistusoikeuden kirjaamista osakehuoneistorekisteriin. Omistuksen kirjaaminen on pakollista aina, kun omistus vaihtuu tai omaisuutta pantataan.

Omistusoikeutta voidaan siis tulevina vuosina osoittaa tilanteesta riippuen joko osakekirjalla tai sähköisellä omistajamerkinnällä. Osakekirja saattaakin yksittäisen osakehuoneiston osalta olla käytössä vielä useita vuosia lain voimaantulosta.

Antti Kosonen
Innovaatiojohtaja

Antti Kosonen

Lisää kommentteja